Официален сайт на община Вършец

ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „БОРОВАН - ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“

В изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“ в с. Челопек, община Враца на 4 декември 2023 г., в с. Борован, община Борован на 5 декември 2023 г. и в гр. Вършец, община Вършец на 6 декември 2023 се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмен период 2023-2027 г. В консултирането и последвалата дискусия участваха представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Проектът на Стратегия за ВОМР е изготвен с активното участие на всички заинтересовани страни, след осъществено проучване и поредица от 12 информационни срещи, 5 работни срещи на фокус групи и 3 форума.  

За постигането на визията за развитие на територията на МИГ Борован – Враца – Вършец за периода 2023 - 2027 г., на база на социално-икономическия анализ и SWOT анализа е идентифицирана общата стратегическата цел за развитие на територията, която е да се постигне  интегрирано  устойчиво местно развитие на територията на МИГ „Борован-Враца-Вършец“ чрез насърчаване на икономическия растеж и заетостта,  качествено образование, опазване на околната среда и оползотворяване на наличните предимства и ресурси. Участниците в общественото обсъждане приеха тази цел да се реализира чрез следните приоритети:

 • Развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез стимулиране на предприемачеството, разнообразяване на дейностите и въвеждане на иновации.
 • Подобряване средата на живот чрез инвестиции в основни услуги и дребномащабна инфраструктура, чрез прилагане на мерки за съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.
 • Укрепване на териториалната идентичност, маркетинг и собствени марки на база специфичния териториален потенциал и съхранение на културно-историческото, природно и духовно наследство.
 • Развитие на човешките ресурси чрез насърчаване на устойчива и качествена заетост, социално включване на уязвими и маргинализирани групи, чрез приобщаващо образование и образователна интеграция.
 • Устойчиво териториално развитие и сближаване, развитие на местен капацитет за управление и оживление на територията.

За постигането на целите в стратегията са включени 11 мерки, с финансиране от три фонда (ЕЗФРСР, ЕСФ+, ЕФРР) и следните финансиращи програми: Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г., Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г., Програма „Образование“  2021 - 2027 г. и Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Общият бюджет на Стратегията е 8 441 310 лв. Мерките са свързани с:

 • Инвестиции в земеделските стопанства;
 • Инвестиции за неселскостопански дейности;
 • Инвестиции в дребномащабна инфраструктура;
 • Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони;
 • Подкрепа за съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческото и природно наследство;
 • Дейности за териториално сътрудничество и тяхната подготовка;
 • Дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране;
 • Подобряване на достъпа до трудова заетост, развитие на умения и активизиране на търсещите работа лица;
 • Активизиране на търсещите работа лица и развитие на умения за подобряване на достъпа до трудова заетост, осигуряване на достъп до качествено образование чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми;
 • Повишаване на осведомеността на местното население относно устойчивото потребление, кръговата икономика и мониторинга на отпадъците;
 • Опазване на биологичното разнообразие чрез работа със заинтересованите страни.

Участниците в общественото обсъждане изразиха своите виждания по стратегическите цели и приоритети за развитието на територията, заложените мерки, финансов ресурс, критерии за подбор и индикатори за изпълнение. По време на дискусията от страна на присъстващите не се регистрираха предложения за промени в Стратегията. Одобрение се изрази по отношение на решението Стратегията да е многофондова и да не се включват мерки, финансирани чрез  програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, тъй като на територията на МИГ не бяха идентифицирани достатъчно фирми, които да имат готовност да кандидатстват с проекти, свързани с тематичните области на приоритет 1 „Иновации и растеж“  и приоритет 2 „Кръгова икономика“ на програмата.

МИГ ще прилага основните принципи за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, прилагайки свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност, спазване на основните права, устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Общественото обсъждане е в изпълнение на последните три форума, планирани по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, съгласно административен договор за БФП №BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Екипът за изпълнение на  проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец”, финансиран по Административен договор за БФП №  BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, има удоволствието да Ви покани да участвате в заключителна конференция за представяне резултатите от изпълнението на проектните дейности и последващите етапи за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Каним всички заинтересовани страни:

 • Представители на медиите;
 • Партньорите по проекта: Община Враца, Община Вършец, Народно читалище „Огнище-1930“ - с. Челопек, Сдружение „Врачански регионален институт по труда и социалната политика” - с. Горно Пещене, Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ - гр. Вършец, Народно читалище „Просвета 1919” - с. Малорад, „Агротрейд СС” ООД - с. Борован, „КАЛИПСО -С” ЕООД - с. Борован и „Електростарт” АД - гр. Вършец;
 • Членовете на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Борован – Враца – Вършец“;
 • Земеделски производители и кооперации;
 • Малък и среден бизнес;
 • Читалища и неправителствени организации;
 • Представители на детски градини и училища;
 • Църковни настоятелства и пенсионерски клубове;
 • Активни граждани.

Заключителната конференция ще се проведе на 13 декември (сряда) 2023 г. от 14:00 часа в Читалище „Цани Иванов 1907“, ул.”Хр.Смирненски” №1 - с. Борован.

Очакваме Вашето присъствие!

СПЕШНИТЕ ЕКИПИ И ДОБРОВОЛЦИ ПРОВЕДОХА СЪВМЕСТНО УЧЕНИЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана отбелязва международния ден на доброволеца с показно тактическо учение на 5 декември при спортната зала във Вършец.

Пожарникари и доброволци от Доброволното формирование по пожарна безопасност и защита нанаселението към Община Вършец демонстрираха уменията си за ликвидиране на пожар в спортната зала и евакуиране на пострадали. Спасителите свалиха пострадали хора от покрива на спортната зала с алпийски способ.

Химическият екип демонстрира уменията си за ликвидиране на последиците при инцидент с разлив на течност с неизвестен произход, но с тежка задушлива миризма.

В практическото занятие се включиха и представители на спортната зала във Вършец, на екипа на филиала на ЦСМП – Вършец и полицаи от РУ МВР – Вършец.

Целта на тактическото учение е да се направи тренировка за координиране на съвместните дейности на пожарникарите и доброволците при участие в различни инциденти, съвместно със силите и средствата на Единната спасителна система.

"Към Община Вършец има сформирано „Доброволно формирование“ от няколко години. В момента тук са седем от доброволците, които са преминали курсове за обучение. Включват се активно във всички кризисни ситуации, които се случват в района на община Вършец и не само. Последно имаше един много тежък пожар в горски територии, полски. Нашите доброволци имат опит, който са изградили в такива ситуации критични и го прилагат успешно, за да се справят с тях. Това са хора, които имат сърце и желание да помагат и съм благодарен, че ги има“, сподели кметът на общината инж. Иван Лазаров по време на показното учение.

На територията на област Монтана са регистрирани 11 доброволни формирования по пожарна безопасност и защита на населението към всички общини, като общият брой на доброволците е 121.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НИКУЛДЕН

Уважаеми съграждани,
Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – денят на свети Николай Чудотворец. Покровител на рибарите, пътешествениците и банкерите, светецът е и символ на даровете на природата.
Нека свети Николай дава мъдрост, сила и оптимизъм на всички, които празнуват днес.
Пожелавам ви здраве, щастие, късмет и чудеса!
Честит празник!
инж. Иван Лазаров,
Кмет на Община Вършец

КОЛЕДНО - НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

01.12.2023 г.

Запалване светлините на Коледната елха

Организатор: Община Вършец

06-31.12.2023 г.

08:30 -17:00 часа

Коледно фото „Поздрав от Вършец“

Място: Туристически Център - Вършец

Организатор: Туристически център - Върщец

09.12.2023 г.

16:00 часа

Прожекция на анимациония филма „Книга на книгите“ – подарък за всяко дете

Място: Голям салон на НЧ „Христо Ботев- 1900"- Вършец

Организатор: Българска Евангелска Църква- гр.Вършец

16.12.2023г.

12:30 часа

Коледен концерт

Място: “НЧ "Просвета 1931" - с. Черкаски

Организатор: “НЧ "Просвета 1931" - с. Черкаски

16.12.2023 г.

18:00 часа

Коледен концерт

Място: Салона на НЧ "Просвета1946" - с. Долно Озирово

Организатор: НЧ "Просвета1946" - с. Долно Озирово

20.12.2023 г.

18:00 часа

Коледен концерт

Място: Голям салон на НЧ „Христо Ботев- 1900"-Вършец

Организатор: СУ „Иван Вазов“ -Вършец

22-12.2023 г.

18:00 часа

Коледен концерт

Място: Голям салон на НЧ „Христо Ботев- 1900"-Вършец

Организатор: НЧ „Христо Ботев- 1900"-Вършец

23.12.2023 г.

18:00 часа

Коледен концерт

Място: Салона на НЧ „Просвета- 1935” -с. Спанчевци

Организатор: НЧ„Просвета- 1935” -с. Спанчевци

23-24.12.2023 г.

10:00 часа

Детски Коледен Пазар

Място: Туристически Център- Вършец

Организатор: клуб "Минало незабравимо" към ДГ „Слънце“

24.12.2023 г.

16:00 часа

Коледен концерт

Място: Голям салон на НЧ „Христо Ботев- 1900"-Вършец

Организатор: Българска Евангелска Църква- гр.Вършец

01.01.2024 г.

00:30 часа

„Хайде всички на хорото“ – народно веселие

Място: пред сградата на НЧ“ Христо Ботев – 1900“

Организатор: Община Вършец

Елха във Вършец 2023 година

ВЪРШЕЦ ЗАБЛЕСТЯ В ПРАЗНИЧНИ КОЛЕДНИ СВЕТЛИНИ

Започва най празничният месец в годината.

В навечерието на коледните и новогодишните празници, бяха запалени светлините на елхата пред сградата на Общината и в центъра на Вършец.

Главната улица на града е украсена със светещи коледни и новогодишни фигурки, придаващи празнична атмосфера.
 
В сградата на Общинската администрация, красива украса с гирлянди и новогодишни играчки радва жителите и гостите на Вършец.

 

Галерия със снимки

елха 2023 елха 2023 елха 2023 елха 2023 елха 2023 елха 2023

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани!

Уведомяваме Ви, че все още можете да наемете от Община Вършец търговски площи, всяка от които е с площ от 15 кв.м., разположени в централната градска част на гр. Вършец, ул. „Република“, върху които са поставени дървени къщички.

Всеки желаещ може да наеме къщичка за месец Декември 2023 г. срещу наемна цена в размер на 120.00 лева с ДДС.

Приканваме Ви да наемете къщичка в най-светлия месец от годината и да дадете своя принос за едни по-красиви и по-празнични дни в град Вършец.

В случай, че проявявате интерес, можете да се свържете с нас, за да получите подробна и изчерпателна информация, как да наемете коледна къщичка.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

             На 28 ноемрви 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 14 точки.

Общински съвет - Вършец прие актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2023 г.” и за продажба на един недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец.

Общински съвет – Вършец гласува включване на м. “Милкина ливада“ в землището на гр. Вършец в Класификатора на адресите по населени места в община Вършец, воден от служба ГРАО при община Вършец.

Общински съвет - Вършец упълномощи Петър Ганчев Стефанов – Заместник кмет на община Вършец да представлява община Вършец на 07.12.2023 г. /четвъртък/ в 10.30 ч., в редовното присъствено заседание на общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, като се регистрира като присъстващ представител на община Вършец.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

Екипът за изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец”, финансиран по Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, има удоволствието да Ви покани да участвате форум за консултиране и обществено обсъждане на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Борован – Враца – Вършец за програмен период 2023-2027 година.

Каним всички заинтересовани страни: учредителите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Борован – Враца – Вършец“, партньорите по проекта, представители и експерти от Община Борован, Община Враца и Община Вършец и кметствата на селата в трите общини, земеделски производители и кооперации; представители на малък и среден бизнес; читалища, неправителствени организации, църковни настоятелства, клубове; детски градини и училища и всеки, заинтересован от разработване на стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Борован- Враца – Вършец.

Общественото обсъждане ще се проведе в:

 • с. Челопек, община Враца на 4 декември (понеделник) 2023 г. от 10:30 часа в зала на Народно читалище „Огнище– 1930“;
 • с. Борован, община Борован на 5 декември (вторник) 2023 г. от 10:30 часа в Читалище „Цани Иванов 1907“, с. Борован;
 • гр. Вършец на 6 декември (сряда) 2023 г. от 10:30 часа в конферентна зала на Спа хотел „Съни Гардън” .

 

С цел ползотворно провеждане на общественото обсъждане, моля запознайте се с резюмето на Стратегията, публикувано към поканата на сайта на проекта

https://mig-borovan-vratsa-varshets.com/

 

Присъстващите на форума ще могат да изразят своето мнение и препоръки, свързани с целите, приоритетите и мерките, включени в Стратегията.

Очакваме Вашето активно участие!

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ

 
Поради интензивния снеговалеж през последните тридесет часа и натрупалата се снежна покривка се затруднява снегопочистването. Работата по почистване на улиците в община Вършец продължава и в момента. Почистват се основните пътни артерии, като в рамките на деня ще бъдат почистени и по-малките улици.
 
По последна информация от "Електрохолд" АД има прекъснато захранване на високо напрежение, което се отстранява в момента. В следствие на аварията без ток са общините Вършец, Берковица, Чипровци и Монтана. Очаквайте актуална информация и по-късно през деня.