П Р О Т О К О Л  № 7

 

Днес, 29.04.2020 година (сряда) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.        Включване на Докладна записка вх. № 120/ 22.04.2020 г. като точка 10-та от дневния ред на заседанието.

2.        Включване на Докладна записка вх. № 121/ 22.04.2020 г. като точка 11-та от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 12.

 

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 106/ 16.03.2020 г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 111/ 13.04.2020 г. относно разглеждане на Заповед № АК-04-3/10.03.2020 г. на Областен управител на област Монтана, вземане на решение за отменяне на Решение № 81 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на решение по преписката по реда на чл. 25, ал. 3, т. 3, ал. 4 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, във връзка с допускане промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. , с НТП пасище и учредяване на ограничени вещни права върху имота в полза на Община Враца /ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул .»Стефанаки Савов» № 6/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 117/ 15.04.2020 г. относно приемане на решение от Общински съвет – Вършец за временно освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и обекти - общинска собственост от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение в Република България.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 113/ 13.04.2020 г. относно разглеждане на заявление вх. № 3300-532/25.03.2020 г. от д-р Виолета Иванова Гергова – Директор на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана и предложение за приемане на решение за предоставяне за управление по реда на чл. 12, ал .3 от ЗОС на две помещения, находящи се на първия етаж в сградата на Общинска администрация – Вършец, необходими за дейността на Общинска служба „Земеделие“, гр. Берковица, офис Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 115/ 15.04.2020 г. относно разглеждане на заявление вх. № 70 00 - 550/14.10.2020 г. от Никодим Войнов Атанасов – управител на СД „Войнов и        с-ие“, ЕИК 030095221, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Никола Вапцаров“ № 8, с искане за разрешаване на изработване на ПУП, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 68179.30.223 по КК и КР на с. Спанчевци, община Вършец (извън регулацията на с. Спанчевци) с ново предназначение „за ваканционно селище“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 118/ 16.04.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решение за провеждане на публична търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 116/ 15.04.2020 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 123/ 23.04.2020 г. относно докладна записка Вх. № 84/ 21.02.2020 година от д-р Веселин Петков - Управител  на „Медицински център -Вършец" ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСПЕ

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 119/ 22.04.2020 г. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с Вх. № 99/ 09.03.2020 г. и Вх. № 100/ 11.03.2020 г.

 

Докладва: Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 120/ 22.04.2020 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 121/ 22.04.2020 г. относно вземане на решение за предоставяне на 18 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела Речка и с. Горна Бела Речка на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за извършване на дейността дърводобив.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

12.  Изказвания, питания и становища.

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;                      

                   ПРИЕМА СЕ      

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 106/ 16.03.2020 г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов. В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 96

 

Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР, във връзка с чл. 91, ал. 1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), Общински съвет – Вършец реши:

  1. Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014-2020 г. (съгласно приложението).
  2. Възлага на кмета да извърши необходимите процедури, съгласно чл. 91, ал. 5 и ал. 7 от ППЗРР.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 111/ 13.04.2020 г. относно разглеждане на Заповед № АК-04-3/10.03.2020 г. на Областен управител на област Монтана, вземане на решение за отменяне на Решение № 81 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на решение по преписката по реда на чл. 25, ал. 3, т. 3, ал. 4 и ал .6 от ЗСПЗЗ, във връзка с допускане промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. , с НТП пасище и учредяване на ограничени вещни права върху имота в полза на Община Враца /ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул .»Стефанаки Савов» № 6/.

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 97

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отменя свое Решение № 81 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 98

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3, т. 3, ал. 4 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, реши:                                                                                                           

           1. На основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗСПЗЗ допуска промяна предназначението по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ на поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, община Вършец, област Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед     № РД-18-1828/ 08.11.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петдесет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: четвърта, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000041, при граници и съседи:69537.28.149, 69537.16.50, 69537.29.148 и 69537.29.142 с отреждане «за поставяне на билборд».

             2. На основание чл. 25, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 12, ал. 3 от ЗОС учредява безвъзмездно право на управление върху имота за срок до 5 /пет/ календарни години, в полза на Община Враца /ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул. »Стефанаки Савов» № 6/, върху поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, община Вършец, област Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1828/08.11.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петдесет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: четвърта, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000041, при граници и съседи: 69537.28.149, 69537.16.50, 69537.29.148 и 69537.29.142 за поставяне на билборд по проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от държавният бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

3. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие със срок на валидност 12 /дванадеест/ месеца за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, община Вършец, област Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1828/ 08.11.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петдесет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: четвърта, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000041, при граници и съседи: 69537.28.149, 69537.16.50, 69537.29.148 и 69537.29.142 с отреждане „за поставяне  на билборд“.

4. Всички разходи по промяна предназначението на поземления имот по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и монтирането на билборда по проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от държавният бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, са за сметка на Община Враца /ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул .»Стефанаки Савов» № 6/.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 117/ 15.04.2020 г. относно приемане на решение от Общински съвет – Вършец за временно освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и обекти - общинска собственост от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение в Република България.

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов, инж. А. Димитров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 99

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост реши:

1. Освобождава от заплащане на такси по реда на чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец, всички лица ползватели на терени и обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си, вследствие на въведеното извънредно положение в Република България и мерките, предприети в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването и на Кмета на община Вършец за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, за срока на въведеното извънредно положение от 13.03.2020 г. до отмяната му.

2. Освобождава от заплащане на месечен наем, всички лица, сключили договори за наем на терени и обекти-общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си, вследствие на въведеното извънредно положение в Република България и мерките, предприети в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването и на Кмета на община Вършец за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, за срока на въведеното извънредно положение от 13.03.2020 г. до отмяната му.

3. Всички заплатени авансово наеми и такси за месеците, за които лицата са освободени от плащане по реда на т. 1 и т. 2 от настоящето решение да се считат за платени за първия месец след отмяна на извънредното положение.

4. Възлага на Кмета на Община Вършец да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 113/ 13.04.2020 г. относно разглеждане на заявление вх. № 3300-532/25.03.2020 г. от д-р Виолета Иванова Гергова – Директор на Областна дирекция „Земеделие“, гр.Монтана и предложение за приемане на решение за предоставяне за управление по реда на чл. 12, ал .3 от ЗОС на две помещения, находящи се на първия етаж в сградата на Общинска администрация – Вършец, необходими за дейността на Общинска служба „Земеделие“, гр. Берковица, офис Вършец.

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 100

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“, като в раздел X „Предоставяне на имоти за безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал .3 от ЗОС“ се включва следната част от недвижим имот:

            Две помещения /две стаи/ с обща площ 31 кв.м. от първия етаж от сградата на Общинска администрация – Вършец, представляваща сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по КК и КР на гр. Вършец, с административен адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10 /Акт за публична общинска собственост                  № 45/10.12.1998 г./

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 101

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, учредява безвъзмездно право на управление за срок 10 /десет/ години, в полза на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана, ЕИК 175809159, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. “Генерал Столетов“ № 1, върху две помещения /две стаи/ с обща площ 31 кв.м. от първия етаж от сградата на Общинска администрация – Вършец, представляваща сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по КК и КР на гр. Вършец с административен адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10 /Акт за публична общинска собственост № 45/10.12.1998 г./.

Възлага на Кмета на община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия по реда на Закона за общинската собственост /ЗОС/ за изпълнение на решението.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 115/ 15.04.2020 г. относно разглеждане на заявление вх. № 70 00 - 550/ 14.03.2020 г. от Никодим Войнов Атанасов – управител на СД „Войнов и с-ие“, ЕИК 030095221, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Никола Вапцаров“   № 8, с искане за разрешаване на изработване на ПУП, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 68179.30.223 по КК и КР на с. Спанчевци, община Вършец (извън регулацията на с. Спанчевци) с ново предназначение „за ваканционно селище“.

 

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 102

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, допуска изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване на имота с ел. енергия и вода, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 68179.30.223 по КК и КР на с. Спанчевци, община Вършец с ново предназначение „за ваканционно селище“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване на имота с ел. енергия и вода да се извърши за сметка на собственика на имота - Никодим Войнов Атанасов – управител на СД „Войнов и с-ие“, ЕИК 030095221, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Никола Вапцаров“ № 8.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 118/ 16.04.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решение за провеждане на публична търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов. инж. А. Димитров, Г. Найденов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 103

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2020 г., точка 1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, подточка 1.1. Нежилищни обекти, части от сгради и терени, билбордове и рекламни елементи общинска собственост, за които ще се проведат публични търгове и публично оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаването им под наем за търговски и други нужди и поставяне на павилиони, съоръжения, кафе-автомати, банкомати и т.н. в населените места на територията на община Вършец през 2020 г., като в тази подточка се включват следните части от имот публична общинска собственост на община Вършец, както следва:

- 10 /десет/ броя обособени части от имот публична общинска собственост с площ от 15 кв.м., номерирани от 1 до 10, разположени в централната градска част на гр. Вършец, на ул .“Република“, върху които са поставени дървени къщички по проект: Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец – Зимна туристическа обиколка Вършец-Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 104

 

         Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 10 /десет/ броя обособени части от имот публична общинска собственост с площ от 15 кв.м., номерирани от 1 до 10, разположени в централната градска част на гр. Вършец, на ул. “Република“, върху които са поставени дървени къщички по проект: Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец – Зимна туристическа обиколка Вършец-Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, при следните условия:

         1. Срок за отдаване под наем на частите от недвижимия имот – 3 /три/ календарни години, считано от датата на сключване на договорите за наем.

         2. Определя първоначална тръжна месечна наемна цена - 150 лв. без ДДС /сто и петдесет лева без ДДС/ за един терен.

         3. Цена на тръжната документация 50 лв., /петдесет лева/.

         4. Депозит за участие в търга 200 лв./двеста лева/ за всяка отделна площ. Депозита на спечелилите търга участници се задържа от община Вършец след подписване на договора за наем, като гаранция за функциониране на обекта и при предсрочно прекратяване на договора за наем по вина на наемателя. След изтичане на срока на договора същият се възстановява на наемателите.

         5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

         6. При сключване на договор за наем спечелилият/спечелилите търга участници заплащат 3 /три/ месечни наемни вноски за наетите от тях площ/площи.

          7. Терените се отдават възмездно, а ползването на къщичките е безвъзмездно, като следва:

         - Терени № 1, № 4 № 8 и № 10 за продажба на изделия изработени от занаятчий.

         - Терени № 2, № 5 и № 9 за продажба на сувенири и стоки за бита.

         - Терени № 3 и № 7 за продажба на пакетирани хранителни стоки, захарни изделия, палачинки, сандвичи, бургери, хот дог, дюнери, безалкохолни напитки, натурални сокове, вода и др., без бира и спиртни напитки.

         - Терени № 6 за продажба на цветя.

          8. Наемателите на площи се задължават да работят непрекъснато в периода от 01 Април до 31 Декември на съответната календарна година, като при затваряне на обекта с повече от 10 /десет/ календарни дни в годината това да бъде основание за прекратяване на договора за наем на терена.

         9. Всяко едно физическо или юридическо лице може да наеме само 1 /един/ терен.

       

 Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на частите от имоти публична общинска собственост с спечелилите търга участници.

         

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 116/ 15.04.2020 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, инж. А. Димитров, В. Маринов;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                          РЕШЕНИЕ № 105

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ описани по землища, както следва:

           - Землище гр. Вършец – 906 бр. имота описани в приложение № 1 към докладната.

           - Землище с. Спанчевци – 219 бр. имота описани в приложение № 2 към докладната.

           - Землище с. Драганица –  213 бр. имота описани в приложение № 3 към докладната.

           - Землище с. Черкаски –  233 бр. имота описани в приложение № 4 към докладната.

           - Землище с. Стояново –  147 бр. имота описани в приложение № 5 към докладна.

           - Землище с. Д. Озирово –  212 бр. имота описани в приложение № 6 към докладната.

           - Землище с. Г. Озирово –  654 бр. имота описани в приложение № 7 към докладната.

           - Землище с. Д. Б. Речка –  241 бр. имота описани в приложение № 8 към докладната.

           - Землище с. Г. Б. Речка – 256 бр. имота описани в приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти подробно описани в т. 1 от решението - 1 /една/ стопанска година 2020/2021 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот за които участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите преди подписване на договора за наем.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на земеделските земи с спечелилите търга участници.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 123/ 23.04.2020 г. относно докладна записка Вх. № 84/ 21.02.2020 година от д-р Веселин Петков - Управител  на „Медицински център -Вършец" ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСПЕ

 

Изказаха се: д-р Р. Дамянова, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 106

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова помощ на „Медицински център – Вършец“ ЕООД от собствения си бюджет за 2020 година, от § 10-98 сумата от 2 605.87 лева за погасяване на част от най-належащи текущи задължения на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, както следва:

 

  1. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ -                                                                                              

1 106, 20 лв.                                                                                                                                                    1 499, 67 лв.                                                                                                                                                                -----------------                                                                                                                                                              ОБЩО : 2 605,87 лв.

 

Като след усвояване на средствата Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД да предостави в деловодството на Общински съвет – Вършец, отчет за разходването на гласуваните средства с копие от фактурите.  

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 119/ 22.04.2020 г. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с Вх. № 99/ 09.03.2020 г. и Вх. № 100/ 11.03.2020 г.

 

Докладва: Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

Изказаха се: И. Андров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 107

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21. ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2020 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 400.00 лева /четиристотин лева/ на Йонка Владимирова Езекиева.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 108

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21. ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2020 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 400.00 лева /четиристотин лева/ на Венета Владова Иванова.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 120/ 22.04.2020 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец.“.

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

Изказаха се: П. Стефанов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 109

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2020 г. както следва:

           1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2020 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включват следните недвижими имоти:

           - Поземлен имот № 501.547, за който е образувано УПИ X, в квартал № 32 по действащия регулационен план на село Спанчевци, одобрен със Заповед № 412/1989 г., адрес на поземления имот: село Спанчевци,       ул. „Седма“ № 20, площ на имота: 593 кв.м. /петстотин деветдесет и три кв.м./, площ на УПИ X /десет/ - 589 кв.м., отреден за жилищно застрояване. Върху имота е учредено възмездно право на строеж /суперфиция/ на Николай Илиев Николов, съгласно Нотариален акт № 31/28.12.1973г., вписан в том I, дело № 469/1973 г., с Решение № 155 от Протокол № 40/1973 г. на ИК на ГНС гр. Вършец. Продажна цена на имота – 1 238.20 лв., без ДДС, а с ДДС 1 485.84 лв.

           - Поземлен имот № 501.525, за който е образувано УПИ V, в квартал № 29 по действащия регулационен план на село Спанчевци, одобрен със Заповед № 412/1989 г., адрес на поземления имот: село Спанчевци, ул. “Шестнадесета“ № 4, площ на имота: 661 кв.м. /шестстотин шестдесет и един кв.м./, площ на УПИ V /пет/ - 661 кв.м., отреден за жилищно застрояване. Върху имота е учредено възмездно право на строеж /суперфиция/ на Любомир Антонов Николов, съгласно Договор за отстъпено право на строеж върху държавен недвижим имот, съгласно Закона за собствеността и Наредбата за държавни имоти от 05.10.1982 г. продажна цена на имота – 1 380.20 лв., без ДДС, а с ДДС – 1 656.24 лв.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 121/ 22.04.2020 г. относно решение за предоставяне на 18 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела Речка  и с. Горна Бела Речка на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за извършване на дейността дърводобив.

 

Докладва: Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец

Изказаха се: П. Стефанов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 110

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Вършец, предоставя за стопанисване, поддържане и управление на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за извършване на дейността „Дърводобив“, недвижими имоти, находящи се в землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела Речка и с. Горна Бела Речка описани, както следва:

Землище гр. Вършец:

1.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.35.353 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - пасище с площ – 9 447 кв.м.

2.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.17.40 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - ливада с площ – 5 111 кв.м.

3.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.49.41 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - нива с площ – 2 430 кв.м.

4.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.49.42 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - нива с площ – 11 003 кв.м.

5.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.49.44 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - нива с площ – 5 701 кв.м.

6.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.18.65 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - пасище с площ – 75 392 кв.м.

7.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.40.138 по КК и КР на гр.Вършец с НТП – ливада с площ – 12 246 кв.м.

8.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.63.45 по КК и КР на гр.Вършец с НТП – лозе с площ – 7 166 кв.м.

9.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.15.83 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - пасище с площ – 34 264 кв.м.

10.               Поземлен имот с идентификатор 12961.10.18 по КК и КР на гр.Вършец с НТП - ливада с площ – 11 157 кв.м.

 

Землище с. Долна Бела Речка:

1.                  Поземлен имот с идентификатор 22019.506.40 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП - ливада с площ – 16 543 кв.м.

2.                  Поземлен имот с идентификатор 22019.511.44 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП - ливада с площ – 18 612 кв.м.

3.                  Поземлен имот с идентификатор 22019.210.230 по КК и КР на с. Долна Бела Речка  с НТП - ливада с площ – 23 413 кв.м.

4.                  Поземлен имот с идентификатор 22019.210.9 по КК и КР на с. Долна Бела Речка от с НТП – друг вид земеделска земя с площ – 15 117 кв.м.

5.                  Поземлен имот с идентификатор 22019.211.320 по КК и КР на с. Долна Бела Речка от с НТП - ливада с площ – 6 060 кв.м.

6.                  Поземлен имот с идентификатор 22019.102.1 по КК и КР на с. Долна Бела Речка от с НТП - ливада с площ – 5 453 кв.м.

             Землище с. Горна Бела Речка:

1.                  Поземлен имот с идентификатор 16119.19.9 по КК и КР на с. Горна Бела Речка от с НТП - ливада с площ – 12 451 кв.м.

2.                  Поземлен имот с идентификатор 16119.18.11 по КК и КР на с. Горна Бела Речка от с НТП - ливада с площ – 7 697 кв.м.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания и становища.

 

Изказаха се: Г. Найденов, И. Цветанов, Б. Христов, П. Стефанов, инж. А. Димитров;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:15 часа

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                      Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                  /Антон Тошев /