ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

 

   Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23

e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg

www.varshets.bg

 

 

ЗАПОВЕД

 

138

Вършец, 19.04.2012г.

 

 

На основание чл. 44 от ЗМСМА, Заповед №РД-274/30.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите, чл.14, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91/2002 г.) чл. 122, ал.2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр.133/1998 г.), Предписание на РИОСВ – гр. Монтана №716/05.04.2012г. и писмо № ОМП-05-7/23.03.2012г. на Областен управител на област Монтана, във връзка с предотвратяване възникването на пожари, ограничаването на тяхното развитие и разпространение, както и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и районите около тях,

 

Нареждам:

 

1.     ЗАБРАНЯВАМ  изгарянето на стърнища и други растителни остатъци (слама, сухи треви, храсти и други) в земеделски земи, горски маси, крайпътни канавки и други без изричното разрешение на фитосанитарните и противопожарните органи, съгласувано с кмета на общината.

2.     Ако се наложи унищожаване на растителни отпадъци да се потърсят друг начин, различен от изгарянето.

3.     Чрез средствата за масово осведомяване, общоселски събрания, листовки и по друг начин да се информира населението, собствениците и/или арендаторите на земи и гори, хижари и др. за опасността от избухване на пожари и за санкциите, които ще бъдат предприети спрямо нарушителите по съответните нормативни документи: Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за защитените територии.

В тази връзка ПРЕДУПРЕЖДАВАМ гражданите, че освен щетите, причинени от пожарите, виновните лица за тяхното възникване носят и наказателна отговорност съобразно изброените нормативни актове, както следва:

   Паленето на огън в горите и земите от горския фонд извън местата, определени за това с лесоустройствените проекти или с плановете за управление на природните паркове се наказва с глоба от 100 до 3000 лв.

  За защита на дивеча и неговите местообитания, паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, площи със суха растителност и на растителността във високопланинските пасища се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

   Ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв.

 

4.     При всички случаи на пожари, засягащи или застрашаващи защитените територии, обявените вековни и/или забележителни дървета, веднага да се сигнализира на РИОСВ – Монтана на

„зеления телефон“ 096/300-961, а за резерватите и/или съседните им защитени местности, да се сигнализира по актуализираната схема за оповестяване, предоставена на заинтересованите институции в срок до 12 часа от възникване на случая.

5.     Забрана на паленето на открит огън в:

·        местата за общо ползване в границите на населените и извън населените места;

·        в горите и на 100 м. от границите им, извън обозначените и пригодени за тази цел места;

·        в близост до стрехите на сградите и под клоните дървета;

·        в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили;

·        в близост до бензиностанции и газfстанции, складове за леснозапалими и горими течности, фуражи и зърнени култури;

·        в места за добив на смола и на 50 м.от такива места;

·        на по-малко от 30 м. от газопроводи и петролопроводи;

·        на по-малко от 50 м. от газови съоръжения;

·        в стопанските дворове, стърнища, слогове, крайпътни ивици със суха растителност;

·        в защитени територии;

·        в други потенциално опасни места, създаващи реални предпоставки за възникване на пожари, особено при ветровито време.

6.     Провеждане на противопожарни мероприятия с населението за опазване на инфраструктурата, горския фонд, горите, земеделските земи и домакинствата от възникване на пожари.

7.     Спазване на основни изисквания, намаляващи риска от пожари, като:

   да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит, цигари и др.;

   да не се допуска деца да играят с огън

 

Със заповедта да се запознаят кметове и кметски наместници от населените места в общината и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметове и кметски наместници от населените места в общината и на инж.еколог Камелия Трендафилова – гл. спец. „Земеделие, гори и екология“.

 

 

 

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец