ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

 ЗА СРОКА НА МАНДАТА (2011 - 2015 г.)

 (Приета с Решение № 67по Протокол № 10/29.03.2012 г.от Общински Съвет- Вършец)

 

Актуална към 04.2013 г.

 

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и съдържа основните приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

 

Програмата е пряко обвързана с Общинския план за развитие 2007-2013 г.

 

Програмата е изготвена като документ, съчетаващ едновременно по-дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни задачи и дейности за тяхното реализиране.

 

Програмата за управление на Кмета на Община Вършец за периода 2011 – 2015 г. е отворена система. Тя ще остане постоянна и непроменлива  в стратегическата си насоченост и цели, но отворена и гъвкава по отношение на проектите, които ще търпят актуализация при промяна в състоянието на социално-икономическите процеси в страната.

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

 Ø Прозрачност и Етика

 

Осигуряване на пълна публичност в процеса на изпълнение на решенията на Общински съвет Вършец. Гарантиран и улеснен достъп на гражданите до информация, която изрично не е посочена в закон като класифицирана. Приемане на стриктен етичен кодекс и харта за правата на потребителя на административни услуги, както и осъществяване на постоянна обратна връзка с гражданите.

 

Ø Отговорност и Сътрудничество

 

Публично отчитане действията и резултатите от управлението на кметската администрация пред гражданите, бизнеса и неправителствените организации, в съответствие с приетите управленски ангажименти.

 

Ø Ефективност и професионализъм

 

Промяна в организацията на дейностите на общината, която ще въведе принципите на икономическа ефективност. Прилагане на еталони за качество на общинските услуги.

Налагане на критерии за професионализъм при работата в общинската администрация и дружествата с общинско участие, принципи на равнопоставеност и честна конкуренция при разходване средствата на данъкоплатците.

 

ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

 

Ø   Перспективно и устойчиво развитие на община Вършец като водеща туристическа, курортна и балнеоложка дестинация в национален и международен мащаб със съхранена природа, качествена социална и техническа инфраструктура, модерна местна индустрия, запазена култура и спокойно място за живот чрез пълноценно използване на уникалните природно-климатични ресурси, местни традиции и човешки потенциал на общината.

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 

ПРИОРИТЕТ 1 :

Ø   СЪЗДАВАНЕ НА АТРАКТИВНА БИЗНЕС СРЕДА И УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ С КЛЮЧОВ ПРИОРИТЕТ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.

 

ПРИОРИТЕТ 2:

Ø   ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

 

ПРИОРИТЕТ 3:

Ø   ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И НА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНАТА И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ОБЩИНАТА.

 

 

ПРИОРИТЕТ 1:

Ø   СЪЗДАВАНЕ НА АТРАКТИВНА БИЗНЕС СРЕДА И УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ С КЛЮЧОВ ПРИОРИТЕТ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.

 

Мярка 1 – Ускорено развитие на балнеоложкия и на алтернативните фирми на активен туризъм /селски, ловен и риболовен, планински пешеходен, културно-опознавателен, религиозен , спортен/, при активно експониране на културно-историческото наследство на територията на общината.

 

·      Целенасочено привличане на подходящи български и чуждестранни инвеститори-концесионери на регистрираните извори на минерални води.

 

·      Функционално възстановяне и рехабилитация на сградите на Новата и Старата баня и на Градското казино на основата на своевременно възстановяване на общинската собственост на ключовите сгради и активи в централната част на град Вършец.

 

·      Разработване и реализиране на “Общинска програма за стимулиране на селския туризъм в Община Вършец”, обхващаща всички села от територията на общината и най-вече с. Горна Бела Речка, с. Долна Бела Речка, с. Горно Озирово и с. Долно Озирово.

 

·      Изграждане на комплекс от еко-пътеки, колоездачни алеи, зони за краткотраен отдих, места за наблюдение на редки птици и други, свързани с конкретните обекти на природното и културно-историческото наследство /пещери, римски калета, манастири и други/ и с формирането на зони за активен планински туризъм.

 

·      Насърчаване на културния туризъм чрез атрактивно експониране на културно-историческото наследство на територията на Община Вършец, включваща: създаване и поддържане на база данни в общината на съществуващите паметници на културното-историческото наследство и на обектите с културен потенциал, както и на система за мониторинг за реалното състояние и поддържане на обектите. Разширяване и модернизация на Историческия музей в гр. Вършец с оглед  атрактивно експониране на значимите културно-исторически паметници.

·      Разработване и реализиране на “Общинска програма за туристическо обслужване и активна реклама на туристическата дестинация Вършец”, основно чрез разширяване на дейността и функциите на Туристическия Информационен Център.

 

Мярка 2 - Стабилизиране на традиционните промишлени сектори и стимулиране активността на икономическите субекти.

·                 Създаване на съвет за партньорство с участието на общината, представители на бизнеса, граждански организации и граждани.

Мярка 3 - Привличане на външни инвестиции и оптимизиране инфраструктурата на бизнеса.

·                 Разработване и реализиране на програма за оптимизиране инфраструктурата на бизнеса в промишленото производство на територията на общината /теренно и сградно осигуряване,  транспортна инфраструктура, енергоснабдяване, далекосъобщения, ВиК, инсталации за отпадъци /твърди и течни/.

Мярка 4 - Насърчаване на заетостта и трайно намаляване на нивото на безработица в общината.

·                 Насърчаване на малкия и среден бизнес в общината, ориентиран към туризма и към предприятия с преработващо и обслужващо предназначение, с оглед увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.

·                 Реализиране на съвместни проекти за насърчаване на заетостта и предприемачеството чрез професионално обучение и преквалификация.

·                 Участие на общината в националните програми за заетост.

Мярка 5 - Ефективно и екологично развитие на аграрния и горския сектор в общината

·                 Увеличаване на заетостта в земеделието и подобряване на подготовката и специализираната квалификация на работната сила заета в селското стопанство; обучение за предприемачество, подобряване условията на труд и почивка в отрасъла и привличане на младите хора в производствения процес.

·                 Организиране на курсове за подготовка на фермери за устойчиво биологично земеделско производство и запознаване с нормативните документи и европейските норми и изсквания в областта на биологичното земеделие, с оглед  преструктуриране и привеждане на произведената селскостопанска продукция в съответствие с европейските изисквания и директиви.

·                 Подобряване на местообитанията на планинските растителни и животински видове, водещи до цялостно увеличаване на биологичното разнообразие.

·                 Повишаване на нивото на информираност сред частните горо- и земевладелци относно законовата рамка и възможностите за пълноценно стопанисване на тяхната собственост.

·                 Съхранение на пасищата чрез екстензивно и равномерно ползване.

·                 Намаляване на риска от възникване на пожари и ограничаване щетите при евентуални пожари.

ПРИОРИТЕТ 2:

 

Ø   ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

 

Мярка 6 - Рационално и ефективно използване на териториалните ресурси и хармонично устройство на територията на общината.

·      Създаване на Програма за разработване и реализация на Общ градоустройствен план на центъра на общината, подробни устройствени планове на населените места и на специфичните територии.

·      Програма за подобряване на формите на стопанисване и качеството на пасищата от поземления фонд.

Мярка 7 – Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в общината и подобряване организацията на транспортното обслужване в общината.

·                 Програма за рехабилитация на пътната мрежа в община Вършец.

·                 Текущо поддържане и ремонт на общинската пътна мрежа.

·                 Програма за комплексно транспортно обслужване на населението от общината /с годишна актуализация/.

Мярка 8 - Изграждане и модернизация на външните и вътрешните водопроводни мрежи и съоръжения към тях.

·      Доизграждане, реконструкция и ремонт на  водопроводната мрежа на гр. Вършец.

·      Реализиране на проект “Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в селата на територията на община Вършец”

Мярка 9 - Развитие на канализационната система в общината.

·      Инвестиционен проект “Градска пречиствателна станция за отпадъчни води” в гр. Вършец; източник на средства – Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г. ”

·      Инвестиционен проект “Канализационна мрежа на кв. Заножене и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа, гр.Вършец – Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г. ”

·      Инвестиционен проект “Доизграждане на канализационната мрежа в с.Горно Озирово, община Вършец и изграждане на ПСОВ“ - ПРСР 2007-2013 г.

Мярка 10 - Развитие на електроснабдителната и телекомуникационната системи в общината.

Инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец– гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново,  с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финансиран по Договор No.12/322/00199/23.10.2009.

 

ПРИОРИТЕТ 3:

Ø   ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И НА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНАТА И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ОБЩИНАТА

 

Мярка 11 - Подобряване на екологията в община Вършец.

·      Провеждане на трайна политика за запазване и подобряване на екологическата обстановка в общината чрез актуализация на мерките за въздействие.

 

·      Реализиране на инвестиционен проект “Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в гр.Вършец” – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

 

·      Инвестиционен проект “Градска пречиствателна станция за отпадъчни води” в гр. Вършец; източник на средства – Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”

 

Мярка 12 - “Децата - наше настояще и бъдеще”

 

·      Преференциално подпомагане на децата в детските градини и пълно обхващане на потенциалните учащи в учебния процес.

 

·      Саниране, подмяна на дограма и други дейности по топлотехническа ефективност на сградния фонд на училищата и детските градини на територията на общината.

 

·      Активна работа на общината с училищните настоятелства и народните читалища за повишаване качеството на учебния процес.

 

·      Програма за модернизиране и възстановяване на спортните съоръжения и спортните бази в община Вършец - Проектиране, реконструкция и модернизация на стадион „Вършец”.

 

 

Мярка 13 – Повишаване качеството на здравните и социалните услуги.

 

·      Преференциално здравно обслужване на социално слаби хора, бедни, инвалиди и стари хора.

 

·      Проект за реконструкция на общински сгради в съвременни Домове за стари хора.

 

Мярка 14 – Жилищно развитие и жилищна политика.

Разработване на Дългосрочна общинска жилищна политика с интегрирани програми за развитието на отделните сегменти на жилищния фонд в общината.

Проектиране и изграждане на паркови зони и на вертикална планировка в междублоковите пространства.

 

Насърчаване на инвестициите в туризма. Планиране и изграждане на туристически атракции.

Насърчаване разрастването на малкия и среден бизнес, стимулиране на малките и средни предприятия, за повишаване на ефективността, иновативността, конкурентноспособността и рентабилността им.

Доизграждане и осъвременяване на техническата инфраструктура, което ще

повлияе върху привличане на бизнес инициативи, развитие на съществуващите контакти и създаване на нови мрежи за междурегионално трансгранично сътрудничество със съседни региони в  Сърбия и Румъния.

 

Подпомагане на полупазарните стопанства в процес на преструктуриране и създаване условия за развитие на фамилно екоземеделие и животновъдство.

 

Подобряване на образователното равнище на работната сила и съобразяване с потребностите на местния бизнес и регионалния пазар на труда с цел увеличаване на заетостта и намаляване нивото на безработица.

 

Качество на живот, включва комплекс от мерки за подобряване битовия стандарт на

населението, създаване благоприятна и устойчива социална среда, условия за развитие на човешките ресурси и нарастване на доходите, намаляване нивото на безработица,

здравни услуги, създаване на условия за отдих и спорт, въвеждане на технологии за опазване на околната среда и отнасяне на битовите и промишлени отпадъци, като суровина към източниците на енергийни ресурси, запазване на местната идентичност и културното наследство на общината.

 

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА (SWOT анализ)

 

Целта на този анализ е да се оцени кои направления на развитие на общината са най-ефективни, в кои може да се постигне най-добър успех и хармонично развитие, чрез използване на силните си страни и благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или намаляване действието на слабите страни и външните заплахи.

 

 

СЛАБИ СТРАНИ:

 

Ø   Част от Северозападен район за планиране, характерен с ниски икономически показатели;

Ø   Обезлюдяване и застаряване на населението, висока безработица;

Ø   Недостатъчно развита и изградена техническа инфраструктура за развитие на туризма;

Ø   Недостатъчна реклама на туристическия ресурс в общината;

Ø   Липса на защитни механизми срещу миграцията на висококвалифицирани кадри;

Ø   Висока структурна безработица, слаб пазар на труда, остра необходимост от адекватна квалификация и преквалификация на работната сила в съответствие с търсенето на бизнеса.

Ø   Намаляване броя на микрофирмите, малък брой структуроопределящи средни и големи предприятия;

Ø   Дребно растениевъдство и животновъдство.

 

СИЛНИ СТРАНИ:

 

Ø   Наличието на изключително благоприятни природни и културни ресурси за развитие на туризма: съхранена природна среда, релеф, климат, минерална вода, биоразнообразие, гори, пейзажи, защитени местности, културно-историческо наследство;

Ø   Местоположение до големи градски и туристически центрове, и добра транспортна достъпност;

Ø   Благоприятни за сертифицирано биологично земеделие почвено-климатични условия и доказан опит;

Ø   Значителен по количество и качество горски фонд, позволяващ ускорено развитие на туризма и дървопреработването в общината;

Ø   Съхранени културни и спортни традиции.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ:

 

Ø   Увеличено търсене на туристическия продукт на територията на общината;

Ø   Привличане на крупни инвестиции в туристическия сектор;

Ø   Повишаване на рекламата за местния туристически продукт и за туристическите ресурси в общината и създаване на туристически атракции;

Ø   Използване на инвестиционен финансов ресурс от различни програми, фондове и банки за ускорено модернизиране на промишленото производство в общината;

Ø   Използване на структурните фондове за възстановяване и модернизиране на транспортната инфраструктура.

Ø   Търсене на адекватно финансиране на програми за увеличаване на квалификацията и преквалификацията на трудовите ресурси (трайно безработни, ниско образовани, инвалиди);

Ø   Потенциал и суровини за изграждане на производства на биогорива и на други проекти за възобновяеми енергийни източници;

Ø   Създаване на биологични ферми и изграждане на предприятия за производство на екологично чисти селскостопански продукти и пазар за тях;

Ø   Информиране и подпомагане на месните производители от Общинска администрация в процеса на търсене на начини за кандидатстване и финансиране на дейността им от структурните фондове на ЕС .

Ø   Създаване на достъп до значими местни паметници на културата чрез определяне, изграждане и организиране на маршрути за гости и туристи.

 

 

ЗАПЛАХИ:

 

Ø   Привлечените инвестиции за нови туристически обекти и за модернизиране на съществуващите са недостатъчни;

Ø   Нестабилност в привличането на платежоспособното туристическо търсене;

Ø   Осигуряване на адекватна квалификация на работната сила за нуждите на туризма;

Ø   Емигриране на интелектуалния и квалифициран трудов потенциал на общината;

Ø   Конкуренция на други общини в съседство, които също разполагат с предимства за привличане на инвеститори.

 

Въз основа на анализа на средата, икономическите и социални проблеми, както и извършената оценка за вътрешния капацитет на наличния човешки ресурс се констатира, че е необходимо прилагането на комплексен инструментариум за управление, чрез ресурси на местната власт (недвижимости, финанси), специализирана общинска администрация по стратегическо планиране, разработване и управление на проекти по Оперативните програми на ЕС, развитие на партньорства с бизнеса и нестопанския сектор и осигуряване на условия за дългосрочни инвестиции на територията на общината.

 

Изготвеният SWOT –анализ позволява да се обобщи, че община Вършец има потенциал за бъдещо развитие основно в областта на туризма. Това следва да бъде водещ мотив за реализацията на конкретни приоритети, мерки и проекти с цел създаване на подходящи условия за развитие и популяризиране на общината като туристическа дестинация.

 

 

УПРАВЛЕНСКИ ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

 

През 2007 г. България стана част от глобалната Европейска регионална политика, която цели засилване на икономическото и социално сътрудничество между страните членки на ЕС и намаляването на неравнопоставеността между нивото на развитие на различните региони. Тези действия са подкрепени със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Мисията на всяка общинска администрация е да осъществява законосъобразно местно самоуправление, да работи за удовлетворяване потребностите на гражданите и юридическите лица, като оптимизира общинското предлагане и оказване на публични услуги в условията на свободна от корупция администрация, пълна прозрачност и коректност.

 

Стратегията за децентрализация ще наложи създаване на механизми за ефективно

разходване на публичния ресурс при подготовка и управление на инвестиционната

програма на общината.

 

Приоритет 1

 

Създаване на благоприятен инвестиционен климат с цел стимулиране на

инвестиционната активност на територията на община Вършец  и развитието на туризма. Повишаване качеството на образованието и придобитата професионална квалификация.

 

Плановете за бъдещи инвестиции са свързани и с нуждата от разкриването на нови работни места. Належащо е усъвършенстване на взаимодействието между бизнеса и образователните структури. За да бъдат задоволени потребностите от висококвалифицирана работна ръка е важно да се извършат следните дейности:

·      проучване потребностите на бизнеса в търсенето на квалифицирана работна ръка, отговаряща на неговите изисквания – срок: постоянен.

 

·      насърчаване диалога между представители на бизнеса, професионалните училища, центрове за обучение и бюрото по труда за намиране на оптимално решение в търсенето и предлагането на пазара на труда – срок: постоянен.

 

·      стимулиране създаването на обучителни организации/центрове на териториятана общината за повишаване квалификацията и развитие на човешките ресурси - срок: постоянен.

 

·      стимулиране инвестициите в човешки ресурси, за да се отговори на нуждите и търсенето на местния бизнес - срок постоянен.

Проект „Повишане качеството на образованието в община Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура“; източник на средства: ОПРР 2007 – 2013, срок: 2013 г.

  

За да се гарантира устойчив ръст на икономиката и туризма, община Вършец трябва да използва най-ефективно съществуващите ресурси и да продължи да развива услугите, създаващи благоприятна бизнес среда:

·      Намаляване на бюрократичните бариери, скъсени сроковете при предлагане услуги на бизнеса в т.ч. разрешителни режими – срок постоянен.

·      Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, чрез прилагане на организационния принцип “Едно гише” – срок: 2013 г.

·      Определяне на служител/специализирано звено за обслужване на бизнеса и инвеститори – срок: 2013 г.

·      Изграждане допълнителен административен капацитет за усвояване на фондове на ЕС по 7-те оперативните програми – срок: постоянен.

·      Създаване информационна база данни за свободни терени с възможности за инвестиране – срок постоянен.

·      Насърчаване на инвестиции в сферата на туризма – срок: постоянен.

·      Изграждане на благоприятна средна за развитието на туризма – срок: постоянен.

Проект „Ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи в град Вършец“, източник на средства: Структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

Проект „Изграждане на туристически атракционни съоръжения в град Вършец“; източник на средства: Програма за развитие на селските райони, на МЗХ, мярка 313 , срок: в процес на одобрение.

 

Проект „Трансграничния потенциал като основа за устойчиво развитие (община Вършец – община Пирот); източник на средства: Трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2012, срок: в процес на подготовка.

 

Проект „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите в общините Вършец, Берковица и Годеч; източник на средства: Оперативна програма „Регионално развитие“, ос 3, „Устоичиво развитие на туризма“, срок: в процес на подготовка.

 

Приоритет 2

 

Подобряване и развитие на транспортната и техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустрояване на кварталите и селата.

 

Необходимо е да продължат инвестициите за възстановяване на пътната настилка и благоустрояването на града и кметствата. Все още състоянието на пътната и уличната мрежа в общината в известна степен е ограничител за мобилността на туристите и работната сила, и достъпа до различните видове услуги. За да се премахнат ограниченията трябва да се изпълнят следните дейности и проекти:

 

·      Рехабилитиране на улици и обновяване на градската среда – срок: постоянен. „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в гр.Вършец”, Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Разплащателна агенция, срок: 2013 г.

·      Доизграждане, поддържане и оптимизиране на уличното осветление в града и Кметствата.

Проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец“; източник на средства: Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, срок: 2013 г.

·      Стимулиране на социалната интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания – срок: постоянен.

·      Намаляване на престъпността и осигуряване на спокойни условия за живот и труд на гражданите – срок: постоянен.

 

Управленската политиката за подобряване качеството на водоснабдителните и канализационните услуги на територията на общината ще продължи с реализирането на проекти за цялостно изграждане на градската канализационната система, както и реконструкция и обновяване на амортизирана водопроводна мрежа с цел пестеливо използване на водните ресурси. За постигане на устойчиви резултати е необходимо да се изпълнят следните дейности, програми и проекти:

 

·      Инвестиционен проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ в гр. Вършец; източник на средства – Оперетивна програма „Околна среда 2007 – 2013г. “ срок: 2012 г.

 

·      Отговорностите на общината в сферата на енергийната ефективност се съдържат в чл. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в чл. 6 от Закона за енергетиката, в чл. 9 от Закона за енергийната ефективност и в чл. 92 от Закона за устройство на територията.

·      Повишаването на ефективността води до намаляване на разхода на енергия без да се накърнява качеството на услугата - отопление, осветление, превоз на хора и товари. Чрез система от мерки за повишаване на ефективността на потреблението на енергия в общинските обекти може да се намалят консумацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух и да се подобри качеството на околната среда.

·      Саниране и топлотехническа ефективност на сградния фонд на общината.

Проект Подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска

администрация  - гр.  Вършец и ОДЗ „Слънце“  - гр. Вършец, източник на

средства – Програма „Енергийна ефективност“ на ЕИБ и МФ „Козлодуй“ – срок:

2012 г.

·      Ще продължи търсенето на алтернативни източници на топлина, включително възобновяеми енергийни източници.

·      Управление на отпадъците – дейностите, които ще предприемем при решаването на проблемите с отпадъците ще бъдат насочени към ликвидирането на нерегламентираните депа, подобряване организацията на събиране и извозване на отпадъците и разширяване ситемата за сметосъбиране.

·      Необходимо е продължат превантивните действия за предпазване от рискове при природни явления и бедствия.

 

 Приоритет 3

 

Развитие на социалната инфраструктура, модернизиране на обектите на образованието, здравеопазването, културата, спорта и социалните дейности.

Наложения нов подход в социална сфера на общината е съобразен с новите социално- икономически условия, предвид членството на България в ЕС и възможността за кандидатстване с интегрирани проекти за изграждане на съвременна социална инфраструктура. Необходимо е да продължат дейностите за поддържане, оптимизиране и ефективно й използване, за подобряване качеството на живот в отговор на непрекъснато растящите нужди и потребности.

 

Управленските решения включват дейности като:

·      Поддържане и обновяване на сградния фонд и материално-техническата база в институциите на образованието, здравеопазването, социалните услуги, спорта, младежките дейности и културните институции – срок: постоянен.

·      Разширяване на предлаганите социалните услуги и разкриване на нови форми, обхващащи всички социални групи (деца, стари хора, инвалиди, бездомни) –срок: постоянен.

·      Подобряване достъпа до обществена среда за лица с увреждания – срок: постоянен.

·      Проект за въвеждане на системата за делегирани бюджети в  детските градини на територията на общината – срок: 2013 г.

·      Прилагане на дейности за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване участието на родителите в учебния процес – срок: постоянен.

·      Повишаване квалификацията на педагогическия персонал и персонала в социалните заведения – срок: постоянен.

·      Иницииране и реализиране на културни прояви, конкурси, изложения и други промоционални прояви с цел популяризиране на туристическия продукт  – срок: постоянен;

·      Работа с всички културни институции на територията на общината (членове на клубовете на пенсионери, инвалиди, пиродолюбители и др., читалище „Христо Ботев” гр. Вършец, читалище „Пробуда” кв.Заножене,  както и всички читалища в кметствата, Центъра за работа с деца, Общинска художествена галерия и Исторически музей, Туристически информационен център гр. Вършец) – срок: постоянен.

·      Проект за ремонт на стадион гр. Вършец – срок: 2013 г.

·      Сътрудничеството с НПО – срок: постоянен.

 

Приоритет 4

 

Международно сътрудничество

 

Създадените вече международните контакти са възможност за популяризиране и рекламиране на Община Вършец като туристическа дестинация.

Насърчаване сътрудничеството с други общини за общо планиране и реализиране на трансгранични проекти.

 

Приоритет 5.

 

Изграждане на общински капацитет, предоставяне на административни услуги на гражданите и развитие на местното самоуправление.

 

Съвременната администрация, осъществявайки взаимоотношенията с граждани, трябва да работи в обществен интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването.

За да се подобри съществено качеството на услугите и усъвършенства организацията на

управление и работа в общинската администрация е необходимо да се предприемат редица мерки за:

·      Публикуване на заповедите на кмета с обществена значимост и тяхното популяризиране сред жителите на общината за осигуряване на откритост и прозрачност, условия за надеждност, предсказуемост и отчетност – срок: постоянен.

·      изграждане на система за достъп на гражданите до обществена информация според изискванията на Закона за достъп до обществена информация, в т.ч. и регистър на заявленията по този закон – срок: постоянен.

·      Информиране на местните общности за текущата общинска дейност – срок: постоянен.

·      Поддържане на обратна връзка с гражданите на общината, за осигуряване на надеждност, ефикасност и ефективност на управлението в условията на сътрудничество и кохерентност, както и създаване на условия за отговорност и отчетност на дейността – срок: постоянен.

·      Осигуряване на възможност, гражданите да подават сигнали до общината и по електронна поща, осигуряване на надеждност, отговорност, ефикасност и ефективност на управлението и създаване на условия за приложение на принципа на сътрудничество – срок: постоянен.

·      Обновяване, актуализиране на Интернет страница на общината – срок: постоянен.

·      Използване на различни форми (анкети, събрания и др.) за допитване сред гражданите по общински теми – срок: постоянен.

·      Провеждане на периодични срещи на управленския екип с гражданите – срок: постоянен.

·      Организиране на приемна на кмета, включително „изнесена” по график в отделните населени места на общината – срок: постоянен.

·      Осъществяване на ефективен контрол на дейността на търговските дружества – срок: постоянен.

·      Създаване на система и ясен регламент за квалификация на кадрите в общинска администрация, кметствата и заведенията за услуги – срок: постоянен.

·      Създаване на единна система за управление на човешките ресурси, която включва подбора (конкурсно начало с ясно и своевременно определени критерии), кариерно израстване, атестиране, планиране, подвижност, мотивиране на служителите – срок: постоянен.

·      Приемане на етични правила на общинския служител, в които се поставя акцент върху предотвратяването на конфликт на интереси и са регламентирани подходящи форми на контрол и санкции – контрол -  срок: постоянен.

·      Съвместна работа на Общинска администрация Вършец при съставяне, обсъждане и приемане на бюджета на общината – срок: до месец март на текущата година.

·      приемане на ред за провеждане на публичните обсъждания на проектобюджета, като на гражданите предварително се представя информация в достъпен и разбираем вид, съгласно изискванията на Закона за общинските бюджети – срок: до месец януари на текущата година.

·      Публикуване и разпространяване на допълнителна информация за приетия бюджет – срок: след приемане на бюджета за текущата година.

·      Даване на публичност на всяка актуализация на бюджета – срок постоянен.

·      Прилагане на ефективни форми за делегиране на правомощия, координация и комуникация между разпоредителите с бюджета:

- система на делегираните бюджети;

- писма (указания) за бюджетния процес;

- система за финансово управление и контрол;

·      Представяне в ясна и разбираема форма на информация и анализи за разходите на бюджета, за гарантиране на по-добро наблюдение и контрол – срок: постоянен.

·      Публично обсъждане на проектите за изменение в наредбите на общинските съвети по закона за местните данъци и такси – срок: постоянен.

·      Извършване на оценка на социалната поносимост на размера на таксите и цените на услугите – срок: постоянен.

·      Публично оповестяване на отчета за администриране на приходите – срок: постоянен.

·      Отчитане публично алтернативните източници на финансиране – поемане и обслужване на общински дълг – срок: постоянен.

·      Водене на регистър на разработените и спечелени проекти, като резултатите от изпълнението на проектите по европейски програми да бъдат представяни публично – срок: постоянен.

·      Публично представяне на резултатите от изпълнение на годишната инвестиционна програма на общината – срок: постоянен.

·      Поддържане на публичен регистър на общинските имоти, за осигуряване на публичност на регистрите, отнасящи се до управлението и разпореждането с общинска собственост и координацията с държавните институции – срок: постоянен.

·      Поддържане на публичен регистър на отдадените под наем жилищни имоти, на отдадените под наем имоти за нежилищни нужди, както и свободните нежилищни имоти – срок: постоянен.

·      Упражняване на ефикасен контрол върху изпълнението на договорените условия в реализираните сделки по Закона за общинската собственост – срок: постоянен.

·      Поддържане на публичен регистър на отдадените под наем/аренда земеделски земи – срок: постоянен.

·      Поддържане на публичен регистър на земеделските земи – срок: постоянен.

·      Даване на публичност при предоставяне на общинската собственост на политически партии, държавни агенции и НПО – срок: постоянен.

·      Въвеждане на система за обратна връзка – за измерване и анализ на степента на удовлетвореност за осъществява редовна обратна връзка с гражданите относно предоставянето на услуги, чрез анкетни карти – срок: постоянен.

·      Осигуряване на публичен достъп до решенията на Общинския експертен съвет по устройство на територията – срок: постоянен.

·      Създаване на публични регистри на терени общинска собственост за търговска дейност, на свободни сгради и терени общинска собственост за производствена дейност – срок: постоянен.

 

Източници за финансиране/съ-финансиране на заложените инвестиционни проекти.

Развитието на благоприятна инфраструктура за инвестиции, както подготовката на

работната сила в региона ще бъде подкрепено с разработването на успешни проекти,

търсещи финансиране по структурните фондове на ЕС, както и по други донорски програми на правителства и международни организации.

 

Потенциални източници са: Оперативни програми по структурните фондове:

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма

“Конкурентноспособност”, Оперативна програма “Околна среда”, Оперативна програма “Регионално развитие”, Оперативна програма “Транспорт”, Оперативна програма“Техническа помощ”, Оперативна програма “Административен капацитет”, Национален план за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

 

 

Програмата за управление на Община Вършец трябва да се разглежда като средство за диалог с централните власти и инвеститорите, при решаването на текущи и оперативни задачи на местната изпълнителна власт и осъществяване на настоящи и бъдещи инвестиционни намерения.

Програмата за управление на кмета на община Вършец за срока на мандата (2011 – 2015 г.) е приета с Решение № 67 на заседание на ОбС- Вършец, Протокол № 10/29.03.2012 г.

 

 

 

Кмет на Община Вършец:

инж. Иван Лазаров