ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

 

ЗА СРОКА НА МАНДАТА (2015 - 2019 г.)

 

(Приета с Решение № 115 по Протокол № 6 /18.02.2016 г.от Общински съвет- Вършец)

 

 

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и съдържа основните приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

 

Програмата е пряко обвързана с Общинския план за развитие 2014-2020 г.

 

Програмата е изготвена като документ, съчетаващ едновременно по-дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни задачи и дейности за тяхното реализиране.

 

 Програмата за управление на кмета на Община Вършец за периода 2015 – 2019 г. е отворена система. Тя ще остане постоянна и непроменлива в стратегическата си насоченост и цели, но отворена и гъвкава по отношение на проектите, които ще търпят актуализация при промяна в състоянието на социално-икономическите процеси в страната.

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

 

 

Ø  Прозрачност и етика

 

Осигуряване на пълна публичност в процеса на изпълнение на решенията на Общински съвет Вършец. Гарантиран и улеснен достъп на гражданите до информация, която изрично не е посочена в закон като класифицирана. Стриктно спазване на приетия през изминалия мандат етичен кодекс и харта за правата на потребителя на административни услуги, както и осъществяване на постоянна обратна връзка с гражданите.

 

Ø  Отговорност и сътрудничество

 

Публично отчитане действията и резултатите от управлението на кметската администрация пред гражданите, бизнеса и неправителствените организации, в съответствие с приетите управленски ангажименти.

 

Ø  Ефективност и професионализъм

 

            Прилагане на еталони за качество на общинските услуги.

Налагане на критерии за професионализъм при работата в общинската администрация и дружествата с общинско участие, принципи на равнопоставеност и честна конкуренция при разходване средствата на данъкоплатците.

 

 

ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

 

Ø   Община Вършец - национална марка за природен и балнеоложки туризъм, привлекателно и спокойно място за живот с устойчиво икономическо развитие и грижа за околната среда.

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна общинска икономика с акцентиране върху развитието на традиционни сектори; привличане на инвестиции и развитие на икономика на знанието, съчетано с ефективно развитие на балнеоложки и алтернативни форми на туризъм.

 

Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал и подобряване качеството на жизнената среда.

 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие и модернизиране на техническата инфраструктура.

 

 

 

 ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 

 

ПРИОРИТЕТ 1 :

- Оползотворяване на местния туристически потенциал

 

ПРИОРИТЕТ 2:

- Повишаване на инвестиционната атрактивност на общината и подкрепа за местния

бизнес и иновациите.

 

ПРИОРИТЕТ 3:

 - Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор.

 

ПРИОРИТЕТ 4:

 - Подкрепа за развитие и популяризиране на местна регионална марка.

 

ПРИОРИТЕТ 5:

-  Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на местната заетост и доходите на населението.

 

ПРИОРИТЕТ 6:

-    Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги.

 

ПРИОРИТЕТ 7:

- Подобряване на инфраструктурното осигуряване и достъпността.

 

ПРИОРИТЕТ 8:

- Опазване и подобряване на околната среда.

 

ПРИОРИТЕТ 9:

- Укрепване на административния капацитет на местната администрация и развитие на сътрудничество.

 

 

 

   ПРИОРИТЕТ 1:

Ø  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МЕСТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ

 

 

Мярка 1 Подобряване на туристическата инфраструктурата – транспортна, инженерна, социална и хигиенна.

 

·        Подобряване на транспортния достъп до туристическите обекти, включително за хора с увреждания, изграждане и подобряване на съпътстващата публична инфраструктура около обектите - паркинги, маркировка, информационни табла, указателни табели и др.

 

·        Насърчаване на инвестициите в туризма. Планиране и изграждане на туристически атракции.

 

Мярка 2 Съхраняване, опазване и подобряване на качествата на туристическите ресурси - природни, културни и антропогенни.

 

·  Проект: „Зеленина и култура за развитие на туризма” по Програма „Интеррег - ИПП ТГС България - Сърбия 2014-2020.

Съвместен проект на община Вършец и община Сокобаня, Сърбия по Бюджетна линия No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел 1.1: Туристическа привлекателност. Максималната безвъзмездна помощ за двата партньора по проекта е общо 600 000 евро.

Проектопредложението включва инвестиционни мерки, като на територията на община Вършец е предвидено реализирането на лесоустройствен проект за обект „Лесопарк Вършец“. Дейностите, които се предвиждат по проекта са : изграждане на паркова алейна мрежа с осветление, изграждане на кътове за отдих и детски площадки с поставяне на атракционни съоръжения в боровия парк на град Вършец.

Община Сокобаня ще реализира проект за изграждане на лятна сцена в местност „Врело”  в град  Сокобаня.

 

·        Изграждане на комплекс от еко-пътеки, колоездачни алеи, зони за краткотраен отдих, места за наблюдение на редки птици и други, свързани с конкретните обекти на природното и културно-историческото наследство /пещери, римски калета, манастири и други/ и с формирането на зони за активен планински туризъм.

 

·        Ремонт и модернизация на съществуващи туристически обекти, създаване на екопътеки, зони за краткотраен отдих и др.

 

·        Целенасочено привличане на подходящи инвеститори за водоползване на регистрираните извори на минерални води.

 

·        Разработване и реализиране на “Общинска програма за стимулиране на селския туризъм в община Вършец”, обхващаща всички села от територията на общината и най-вече с. Горна Бела Речка, с. Долна Бела Речка, с. Горно Озирово и с. Долно Озирово.

 

·        Насърчаване на културния туризъм чрез атрактивно експониране на културно-историческото наследство на територията на община Вършец, включваща: създаване и поддържане на база данни в общината на съществуващите паметници на културно-историческото наследство и на обектите с културен потенциал, както и на система за мониторинг за реалното състояние и поддържане на обектите. Разширяване и модернизация на Общинския музей в гр. Вършец с оглед  атрактивно експониране на значимите културно-исторически паметници.

 

·        Разработване и реализиране на “Общинска програма за туристическо обслужване и активна реклама на туристическата дестинация Вършец”, основно чрез разширяване на дейността и функциите на Туристическия информационен център.

 

·        Разнообразяване на туристическия продукт чрез активно включване на природните и културни ценности на общината.

 

Мярка 3 -  Подкрепа за местните занаяти и културни събития.

 

    Организиране и провеждане на местни, национални и международни фестивали, пленери и други културни събития.

 

    Иницииране и реализиране на културни прояви, конкурси, изложения и други промоционални прояви, с цел популяризиране на туристическия продукт.

 

    Подкрепа за местните занаяти и културни събития:

-     организиране на етнографски и природни експозиции,

-     подкрепа за практикуването, чиракуването и социалния маркетинг за продукцията от местни занаяти,

-     културни събития по теми във връзка с местни дадености и традиции и др.

 

Мярка 4 - Развитие на алтернативни форми на туризъм – културно-познавателен, селски, еко, спортен, приключенски, религиозен, фестивален и др.

       Развитие на туризъм през всички сезони, утвърждаване на общината като водеща дестинация в балнеолечението и СПА-туризма в национален мащаб.

 

       Изграждане на нови туристически атракции. Обединяване на съществуващи туристически маршрути:

 

Водещ партньор по проекта е "Музей за национална история и археология, гр.

Констанца, Румъния". В проектното предложение на общината са включени два обекта:   „  Палеонтоложки парк с информационен център в град Вършец” , който ще се изгради в парковата зона на град Вършец и е с прогнозна стойност от    1 081 550 евро. Вторият обект е  „ Частична рехабилитация на ул.”Ботуня” от ОТ395 до ОТ126,  ул. ”Ст. Стамболов” от ОТ156 до ОТ125, ул. ”Бенковски” от ОТ395 до ОТ156 – гр. Вършец” и е с прогнозна стойност от  173 787,30  евро.

Проектното предложение включва и така наречените "меки дейности", като  разработване на съвместна стратегия, информационни и рекламни материали. По проекта ще бъде закупена компютърна техника и оборудване. Общата прогнозна стойност на бюджета на българската част е 1 578 046 евро.

 

 

Мярка 5 -  Привличане на интереса на младите хора към община Вършец.

 

·        Проект Рекреативните и спортните обекти като туристически потенциал на региона по Програмата  Интеррег - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020”.

Съвместно със Спортен център, град Пирот, Сърбия,  община Вършец подготви проект по Бюджетна линия No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел 1.1: Туристическа привлекателност. Максималната безвъзмездна помощ за двата партньора по проекта е общо 600 000 евро. Проектопредложението включва инвестиционни мерки, като на територията на община Вършец е предвидено реализирането на следните обекти:

            - атракционно съоръжение „Въжен парк”, което ще бъде изградено в „Боров парк”, Вършец;

            - детски площадки – 2 броя в Слънчевата градина на гр. Вършец, които ще отговорят на съвременните норми и изисквания за изграждане на детските площадки;

            - спортно съоръжение „Фитнес уреди на открито” – 2 броя и спортно съоръжение „Скейтборд”, които ще бъдат изградени в парковата зона.    

            Община Пирот ще реализира дейности по изграждането на атракционен „Адреналин парк”.

 

·          Проект: „Младите – шанс за развитие”, по Програмата „Интеррег - ИПП ТГС България - Сърбия 2014-2020.

Съвместен проект на община Вършец и Основно училище „Митрополит Михайло”, община Сокобаня, Сърбия по Бюджетна линия No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, Приоритетна ос 2: Младежи, Специфична цел 2.1: Умения и предприемачество.

Максималната безвъзмездна помощ за двата партньора по проекта е общо 600 000 евро. Проектопредложението включва инвестиционни мерки за изграждане на Младежки центрове на територията на двете общини в сгради на бивши училища. Тези центрове ще се използват от ученици и студенти за зелени училища, изследователски дейности, тренировъчни лагери и др.

 

 

Мярка 6 - Институционална координация – между администрации и фирми в туризма.

 

Ø    Работа с Консултативния съвет по въпросите на туризма при община Вършец;

Ø    Редовни срещи на общинската администрация с представители на туристическия бизнес на територията на общината.

 

 

Мярка 7 -  Информиране на населението за възможните инициативи и достъпни финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически услуги.

 

Ø    Създаване на специализиран интернет сайт.

Ø    Редовно публикуване на информация в електронния сайт на общината.

 

Мярка 9 - Ефективно прилагане на Стратегията за развитие на туризма.

 

ПРИОРИТЕТ 2:

Ø  ПОВИШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АТРАКТИВНОСТ НА ОБЩИНАТА И ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ИНОВАЦИИТЕ

 

Мярка 1 – Създаване на условия за стимулиране на малкия и средния бизнес.

 

·        Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти;

·        Създаване на условия за стимулиране на малкия и средния бизнес чрез намаляване на административните бариери, лицензионни или разрешителни режими в общината за развитие на бизнеса.

 

Мярка 2 - Подкрепа на утвърдени фирми-производители от общината.

 

·        Подкрепа на утвърдени фирми-производители от общината, вкл. подпомагане на тяхното участие в регионални, национални и международни изложения и панаири.

 

 

ПРИОРИТЕТ 3:

Ø  РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН АГРАРЕН СЕКТОР

 

Мярка 1 - Стимулиране изграждането на преработвателни предприятия за суровини от горското и селско стопанство.

 

Организиране на консултации и административно подпомагане за:

·        Затваряне на цикъла „селско стопанство - преработвателна промишленост" за повишаване на добавената стойност на селскостопанската продукция на местни стопани - билки, зеленчуци, гъби, рибовъдство и др.

·        Насърчаване развитието на биологичното земеделие, създаване на нови трайни насаждения. Съчетаването на биоземеделие с природни дадености е ресурс за екотуризъм и база за устойчива местна икономика.

·        Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания на стандартите на ЕС.

·        Стимулиране на условията за изграждане и реализиране на сдружения на селскостопански производители и окрупнени форми за стопанисване на земите и животинските стада.

 

ПРИОРИТЕТ 4:

Ø  (ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНА РЕГИОНАЛНА МАРКА

Мярка 1 -  Създаване на местна марка за туристически и хранително-вкусови продукти, услуги и събития. Международно сътрудничество в тази област.

 

 

ПРИОРИТЕТ 5:

Ø  ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА, ПОВИШАВАНЕ НА МЕСТНАТА ЗАЕТОСТ И ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

Мярка 1 - Увеличаване на заетостта чрез насърчаване на предприемачеството

 

• Провеждане на информационно-консултантски дейности и осигуряване според възможностите на общината на преференциални условия за стартиращ бизнес

 

Мярка 2 - Подкрепа на проекти, свързани с разкриване на нови работни места и на проекти, свързани с нарастване броя на заетите в иновативни производства и дейности.

 

Мярка 3 - Създаване на условия за задържане на млади специалисти с висока квалификация.

 

Мярка 4 - Организиране на кариерни събития.

 

      Организиране  и провеждане на регулярни събития и инициативи за съвместно участие на бизнеса и безработните.

 

Мярка 5 -  Участие на общината в националните програми за заетост.

 

ПРИОРИТЕТ 6:

Ø  ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ УСЛУГИ

 

Мярка 1. Осигуряване на качествено и професионално ориентирано образование и подобряване на инфраструктурата на образованието.

 

    Осигуряване на качествено и професионално ориентирано образование.

    Откриване на професионални паралелки след завършено основно образование в СОУ „Иван Вазов" в професионални направления „Градинарство (паркове и градини)" и Озеленяване и цветарство" по професиите „Работник в озеленяването" и Техник-озеленител", специалности „Озеленяване и цветарство" и „Парково строителство и озеленяване».

    Дейности, свързани с модернизация и обновяване на съществуващата инфраструктура, енергийна ефективност, достъпност за хора с увреждания, пригаждане към потребностите на деца със специални потребности.

·        Преференциално подпомагане на децата в детските градини и пълно обхващане на потенциалните учащи в учебния процес.

·        Активна работа на общината с училищните настоятелства и народните читалища за повишаване качеството на учебния процес.

 

Мярка 2 - Подобряване достъпа до качествени здравни услуги и до лечебни здравни заведения.

 

    Изграждане на Спешен медицински център по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 

Мярка 3 - Подобряване на достъпа до качествени социални услуги.

 

       Подобряване на достъпа до качествени социални услуги за цялата община. Надграждане на Центъра за настаняване от семеен тип.

·              Преференциално здравно обслужване на социално слаби хора, бедни, инвалиди и стари хора.

 

Мярка 4 - Подобряване на качеството и достъпа до културна и спортна инфраструктура.

 

       Модернизиране на градски стадион - град Вършец.

       Реконструкция и модернизация на читалищните сгради в населените места

 -         Промотиране на традиционни културни събития и прояви – Празник на курорта, минералната вода и Балкана, Международен фолклорен фестивал „Пъстра огърлица”, Национелен преглед на ученическите духови оркестри.

 

Мярка 5 -  Интеграция на уязвимите групи и предотвратяване рисковете за социално изключване.

 

  Дневен център за възрастни хора.

 

ПРИОРИТЕТ 7:

Ø  ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДОСТЪПНОСТТА

 

Мярка 1 - Доизграждане и развитие на местната транспортна инфраструктура.

 

·        Подобряване на качеството на инфраструктурните системи в общината, както и подобряване на вътрешнообщинските връзки и свързаността на общината със съседните територии и останалата част от страната.

·        Рехабилитация на общински пътища.

·        Реконструкция на мостове в община Вършец.

·        Рехабилитация и изграждане на улична и пешеходна инфраструктура.

·        Подготовка и реализиране на инвестиционен проект за подобряване на общинската пътна мрежа, с цел развитие на устойчив туризъм.

 

Мярка 2 - Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура.

 

·        Дейности по подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура.

 

Мярка 3 - Подобряване управлението на отпадъците.

 

·        Закупуване на нова сметоизвозна и сметопочистваща техника.

·        Провеждане на трайна политика за запазване и подобряване на екологическата обстановка в общината чрез актуализация на мерките за въздействие.

 

Мярка 4 - Поддържане и развитие на градската среда.

 

·        Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони.

·        Подобряване състоянието на гробищните паркове.

 

Мярка 5 - Повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.

 

·        Включване в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на МРРБ.

 

Мярка 6 - Рационално и ефективно използване на териториалните ресурси и хармонично устройство на територията на общината.

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 8:

Ø  ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Мярка 1 - Устойчиво управление и стопанисване на горите.

 

- Развитие и използване на туристическия потенциал на градския лесопарк.

 

Мярка 2 - Подобряване на управлението на риска от природни бедствия, възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия

 

 

Мярка 3 - Почистване, поддръжка и социализация на река Ботуня.

 

    Почистване, поддръжка и социализация на р. Ботуня. Почистване на речното корито, залесяване на крайбрежието. Осигуряване на достъпност, пешеходни пътеки и места за отдих и престой по поречието й.

 

 

ПРИОРИТЕТ 9:

Ø  УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО.

 

Мярка 1 -  Повишаване капацитета на общинската администрация.

 

·        Повишаване капацитета на общинската администрация.

·        Провеждане на обучения и осигуряване на консултации с цел изграждане на капацитет и умения на местната администрация за участие в плановия процес и усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз, както и организиране и участия в регионални, национални и международни форуми за обмяна на опит и коопериране, разработване на подобрени организационни правила и др.

 

Мярка 2 -  Качествено административно обслужване на местните хора и бизнеса.

 

·        Осигуряване на обслужване на едно гише за местните хора и бизнеса

·        Създаване на център за комплексно административно обслужване в общината и развитие на електронните услуги, предоставяни от общинската администрация за бизнеса и туризма.

 

Мярка 3 -  Развитие на междуобщинските партньорства, партньорства между публичния, частния и неправителствения сектор и трансгранично сътрудничество.

 

·        Създаване на условия за облекчен административен режим при реализация на инвестиционни намерения на територията на общината.

·        Развитие на междуобщинските партньорства, партньорства между публичния, частния и неправителствения сектор, и трансгранично сътрудничество.

 

 

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА (SWOT анализ)

 

Целта на този анализ е да се оцени кои направления на развитие на общината са най-ефективни, в кои може да се постигне най-добър успех и хармонично развитие, чрез използване на силните си страни и благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или намаляване действието на слабите страни и външните заплахи.

 

 

СЛАБИ СТРАНИ:

 

Ø  Част от Северозападен район за планиране, характерен с ниски икономически показатели;

Ø  Обезлюдяване и застаряване на населението, висока безработица;

Ø  Недостатъчно развита и изградена техническа инфраструктура за развитие на туризма;

Ø  Недостатъчна реклама на туристическия ресурс в общината;

Ø  Липса на защитни механизми срещу миграцията на висококвалифицирани кадри;

Ø  Висока структурна безработица, слаб пазар на труда, остра необходимост от адекватна квалификация и преквалификация на работната сила в съответствие с търсенето на бизнеса.

Ø  Малък брой структуроопределящи средни и големи предприятия;

Ø  Дребно растениевъдство и животновъдство.

 

 

СИЛНИ СТРАНИ:

 

Ø  Наличието на изключително благоприятни природни и културни ресурси за развитие на туризма: съхранена природна среда, релеф, климат, минерална вода, биоразнообразие, гори, пейзажи, защитени местности, културно-историческо наследство;

Ø  Местоположение до големи градски и туристически центрове, и добра транспортна достъпност;

Ø  Благоприятни за сертифицирано биологично земеделие почвено-климатични условия и доказан опит;

Ø  Значителен по количество и качество горски фонд, позволяващ ускорено развитие на туризма и дървопреработването в общината;

Ø  Съхранени културни и спортни традиции.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ:

 

Ø  Увеличено търсене на туристическия продукт на територията на общината;

Ø  Привличане на крупни инвестиции в туристическия сектор;

Ø  Повишаване на рекламата за местния туристически продукт и за туристическите ресурси в общината и създаване на туристически атракции;

Ø   Използване на инвестиционен финансов ресурс от различни програми, фондове и банки за ускорено модернизиране на промишленото производство в общината;

Ø  Използване на структурните фондове за възстановяване и модернизиране на транспортната инфраструктура.

Ø  Търсене на адекватно финансиране на програми за увеличаване на квалификацията и преквалификацията на трудовите ресурси (трайно безработни, ниско образовани, инвалиди);

Ø  Изграждане на предприятия за производство на екологично чисти селскостопански продукти и пазар за тях;

Ø  Създаване на достъп до значими местни паметници на културата чрез определяне, изграждане и организиране на маршрути за гости и туристи.

 

 

            ЗАПЛАХИ:

 

Ø  Привлечените инвестиции за нови туристически обекти и за модернизиране на съществуващите са недостатъчни;

Ø  Нестабилност в привличането на платежоспособното туристическо търсене;

Ø  Осигуряване на адекватна квалификация на работната сила за нуждите на туризма;

Ø  Емигриране на интелектуалния и квалифициран трудов потенциал на общината;

Ø  Конкуренция на други общини в съседство, които също разполагат с предимства за привличане на инвеститори.

 

Въз основа на анализа на средата, икономическите и социални проблеми, както и извършената оценка за вътрешния капацитет на наличния човешки ресурс се констатира, че е необходимо прилагането на комплексен инструментариум за управление, чрез ресурси на местната власт (недвижимости, финанси), специализирана общинска администрация по стратегическо планиране, разработване и управление на проекти по Оперативните програми на ЕС, развитие на партньорства с бизнеса и нестопанския сектор, и осигуряване на условия за дългосрочни инвестиции на територията на общината.

 

Изготвеният SWOT –анализ позволява да се обобщи, че община Вършец има потенциал за бъдещо развитие основно в областта на туризма. Това следва да бъде водещ мотив за реализацията на конкретни приоритети, мерки и проекти с цел създаване на подходящи условия за развитие и популяризиране на общината като туристическа дестинация.

 

 

УПРАВЛЕНСКИ ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

 

През 2007 г. България стана част от глобалната Европейска регионална политика, която цели засилване на икономическото и социално сътрудничество между страните - членки на ЕС и намаляването на неравнопоставеността между нивото на развитие на различните региони. Тези действия са подкрепени със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

Мисията на всяка общинска администрация е да осъществява законосъобразно местно самоуправление, да работи за удовлетворяване потребностите на гражданите и юридическите лица, като оптимизира общинското предлагане и оказване на публични услуги в условията на свободна от корупция администрация, пълна прозрачност и коректност.

 

Стратегията за децентрализация налага създаване на механизми за ефективно

разходване на публичния ресурс при подготовка и управление на инвестиционната

програма на общината.

 

 

Приоритет 1

 

Оползотворяване на местния туристически потенциал, повишаване на инвестиционната атрактивност на общината и подкрепа за местния бизнес и иновациите.

 

Плановете за бъдещи инвестиции са свързани и с нуждата от разкриването на нови работни места. Належащо е усъвършенстване на взаимодействието между бизнеса и образователните структури. За да бъдат задоволени потребностите от висококвалифицирана работна ръка е важно да се извършат следните дейности:

 

·  Проучване потребностите на бизнеса в търсенето на квалифицирана работна ръка, отговаряща на неговите изисквания – срок: постоянен.

·  Насърчаване диалога между представители на бизнеса, професионалните училища и бюрото по труда за намиране на оптимално решение в търсенето и предлагането на пазара на труда – срок: постоянен.

·  Стимулиране инвестициите в човешки ресурси, за да се отговори на нуждите и търсенето на местния бизнес - срок постоянен.

·  Проект  Рекреативните и спортните обекти като туристически потенциал на региона; източник на средства: по Програмата  Интеррег - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020”, срок: 2017 г.

 

За да се гарантира устойчив ръст на икономиката и туризма, община Вършец трябва да използва най-ефективно съществуващите ресурси и да продължи да развива услугите, създаващи благоприятна бизнес среда:

 

·  Намаляване на бюрократичните бариери, скъсени сроковете при предлагане услуги на бизнеса в т.ч. разрешителни режими – срок постоянен.

·  Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, чрез прилагане на “Комплексно административно обслужване” и „Обслужване на едно гише” – срок: постоянен.

·  Определяне на служител за обслужване на бизнеса и инвеститори – срок: 2016 г.

·  Изграждане допълнителен административен капацитет за усвояване на фондове на ЕС по Оперативните програми 2014 – 2020 г. – срок: постоянен.

·  Насърчаване на инвестиции в сферата на туризма – срок: постоянен.

·  Изграждане на благоприятна средна за развитието на туризма – срок: постоянен.

·  Проект: „Зеленина и култура за развитие на туризма”; източник на средства: източник на средства: по Програмата  Интеррег - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020”, срок: 2017 г.

 

 

Приоритет 2

 

Подобряване и развитие на транспортната и техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустрояване на кварталите и селата. Опазване и подобряване на околната среда.

 

Необходимо е да продължат инвестициите за възстановяване на пътната настилка и благоустрояването на града и кметствата. Все още състоянието на пътната и уличната мрежа в общината в известна степен е ограничител за мобилността на туристите и работната сила, и достъпа до различните видове услуги. За да се премахнат ограниченията трябва да се изпълнят следните дейности и проекти:

 

·              Рехабилитиране на улици и обновяване на градската среда – срок: постоянен.

·              Стимулиране на социалната интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания – срок: постоянен.

·              Намаляване на престъпността и осигуряване на спокойни условия за живот и труд на гражданите – срок: постоянен.

 

Управленската политиката за подобряване качеството на водоснабдителните и канализационните услуги на територията на общината ще продължи с реализирането на проекти за цялостно изграждане на градската канализационната система, както и реконструкция и обновяване на амортизирана водопроводна мрежа с цел пестеливо използване на водните ресурси. За постигане на устойчиви резултати е необходимо да се изпълнят следните дейности, програми и проекти:

 

·        Система от мерки за повишаване на ефективността на потреблението на енергия в общинските обекти, което ще доведе до намаляване консумацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух и да се подобри качеството на околната среда.

·        Управление на отпадъците – дейностите, които ще предприемем при решаването на проблемите с отпадъците ще бъдат насочени към ликвидирането на нерегламентираните депа, подобряване организацията на събиране и извозване на отпадъците и разширяване системата за сметосъбиране.

·        Продължаване превантивните действия за предпазване от рискове при природни явления и бедствия.

    Устойчиво управление и стопанисване на горите.

    Подобряване на управлението на риска от природни бедствия, възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия.

 

 

Приоритет 3

 

Развитие на социалната инфраструктура, модернизиране на обектите на образованието, здравеопазването, културата, спорта и социалните дейности.

 

            Наложеният подход в социална сфера на общината е съобразен с новите социално-икономически условия, предвид членството на България в ЕС и възможността за кандидатстване с интегрирани проекти за изграждане на съвременна социална инфраструктура. Необходимо е да продължат дейностите за поддържане, оптимизиране и ефективно й използване, за подобряване качеството на живот в отговор на непрекъснато растящите нужди и потребности.

 

Управленските решения включват дейности като:

·              Поддържане и обновяване на сградния фонд и материално-техническата база в институциите на образованието, здравеопазването, социалните услуги, спорта, младежките дейности и културните институции – срок: постоянен.

·              Разширяване на предлаганите социалните услуги и разкриване на нови форми, обхващащи всички социални групи (деца, стари хора, инвалиди, бездомни) –срок: постоянен.

·              Подобряване достъпа до обществена среда за лица с увреждания – срок: постоянен.

·              Прилагане на дейности за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване участието на родителите в учебния процес – срок: постоянен.

·              Иницииране и реализиране на културни прояви, конкурси, изложения и други промоционални прояви с цел популяризиране на туристическия продукт  – срок: постоянен;

·              Работа с всички културни, образователни институции и клубове по интереси на територията на общината– срок: постоянен.

·        Ремонт на градски стадион - гр. Вършец – срок: 2018 г.

·        Сътрудничеството с НПО – срок: постоянен.

Приоритет 4

 

Международно сътрудничество

 

·        Запазване на създадените вече международните контакти и търсене на нови, с цел популяризиране и рекламиране на община Вършец като туристическа дестинация.

·        Насърчаване сътрудничеството с други общини за общо планиране и реализиране на трансгранични проекти.

 

 

Приоритет 5.

 

Укрепване на административния капацитет на местната администрация и развитие на сътрудничество.

 

Съвременната администрация, осъществявайки взаимоотношенията с граждани, трябва да работи в обществен интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването.

 

За да се подобри съществено качеството на услугите и усъвършенства организацията на управление и работа в общинската администрация е необходимо да се предприемат редица мерки за:

 

·        Публикуване на заповедите на кмета с обществена значимост и тяхното популяризиране сред жителите на общината за осигуряване на откритост и прозрачност, условия за надеждност и отчетност – срок: постоянен.

·        Изграждане на система за достъп на гражданите до обществена информация според изискванията на Закона за достъп до обществена информация, в т.ч. и регистър на заявленията по този закон – срок: постоянен.

·        Информиране на местните общности за текущата общинска дейност – срок: постоянен.

·        Поддържане на обратна връзка с гражданите на общината, за осигуряване на надеждност, ефикасност и ефективност на управлението в условията на сътрудничество и кохерентност, както и създаване на условия за отговорност и отчетност на дейността – срок: постоянен.

·        Осигуряване на възможност гражданите да подават сигнали до общината и по електронна поща, осигуряване на надеждност, отговорност, ефикасност и ефективност на управлението и създаване на условия за приложение на принципа на сътрудничество – срок: постоянен.

·        Обновяване, актуализиране на Интернет страница на общината – срок: постоянен.

·        Използване на различни форми (анкети, събрания и др.) за допитване сред гражданите по общински теми – срок: постоянен.

·        Провеждане на периодични срещи на управленския екип с гражданите – срок: постоянен.

·        Организиране на приемна на кмета, включително „изнесена” по график в отделните населени места на общината – срок: постоянен.

·        Осъществяване на ефективен контрол на дейността на търговските дружества – срок: постоянен.

·        Създаване на единна система за управление на човешките ресурси, която включва подбора (конкурсно начало с ясно и своевременно определени критерии), кариерно израстване, атестиране, планиране, подвижност, мотивиране на служителите – срок: постоянен.

·        Приемане на ред за провеждане на публичните обсъждания на проектобюджета, като на гражданите предварително се представя информация в достъпен и разбираем вид, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси – срок: до 30.11. на предходната година.

·        Публикуване и разпространяване на допълнителна информация за приетия бюджет – срок: след приемане на бюджета за текущата година – срок: 10 дни след приемането на бюджета;

·        Даване на публичност на всяка актуализация на бюджета – срок постоянен.

·        Прилагане на ефективни форми за делегиране на правомощия, координация и комуникация между разпоредителите с бюджета:

- система на делегираните бюджети;

- писма (указания) за бюджетния процес;

   - система за финансово управление и контрол.

·        Представяне в ясна и разбираема форма на информация и анализи за разходите на бюджета, за гарантиране на по-добро наблюдение и контрол – срок: постоянен.

·        Публично обсъждане на проектите за изменение в наредбите на общинските съвети по закона за местните данъци и такси – срок: постоянен.

·        Извършване на оценка на социалната поносимост на размера на таксите и цените на услугите – срок: постоянен.

·        Водене на регистър на разработените и спечелени проекти – срок: постоянен.

·        Представяне на резултатите от изпълнение на годишната инвестиционна програма на общината – срок: постоянен.

·        Поддържане на публичен регистър на общинските имоти, за осигуряване на публичност на регистрите, отнасящи се до управлението и разпореждането с общинска собственост и координацията с държавните институции – срок: постоянен.

·              Упражняване на ефикасен контрол върху изпълнението на договорените условия в реализираните сделки по Закона за общинската собственост – срок: постоянен.

·              Поддържане на публичен регистър на отдадените под наем/аренда земеделски земи – срок: постоянен.

·              Поддържане на публичен регистър на земеделските земи – срок: постоянен.

·              Даване на публичност при предоставяне на общинската собственост на политически партии, държавни агенции и НПО – срок: постоянен.

·              Въвеждане на система за обратна връзка – за измерване и анализ на степента на удовлетвореност за осъществява редовна обратна връзка с гражданите относно предоставянето на услуги, чрез анкетни карти – срок: постоянен.

·              Осигуряване на публичен достъп до решенията на Общинския експертен съвет по устройство на територията – срок: постоянен.

 

Развитието на благоприятна инфраструктура за инвестиции, както подготовката на

работната сила в региона ще бъде подкрепено с разработването на успешни проекти,

търсещи финансиране по структурните фондове на ЕС, както и по други донорски програми на правителства и международни организации.

 

 

Потенциални източници са:

·         Програма  Интеррег - ИПП ТГС България - Сърбия 2014-2020.

·        Оперативните програми по структурните фондове: ОП „Инициатива за малки и средни предприятия", ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020,

       ОПТранспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, ОП "Околна среда" 2014-2020;  ОП "Региони в растеж" 2014-2020; ОП Развитие на човешките ресурси" 2014-2020“; ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020; ОП "Добро управление" 2014-2020; Програма за развитие на селските райони 2014-2020;  Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020.

 

 

Програмата за управление на община Вършец трябва да се разглежда като средство за диалог с централните власти и инвеститорите, при решаването на текущи и оперативни задачи на местната изпълнителна власт и осъществяване на настоящи и бъдещи инвестиционни намерения.

 

 

Кмет на община Вършец:

инж. Иван Лазаров