ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

3540 гр.Вършец, бул. „България” 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23

E-mail: admin_varshetz@mail.bg

www.varshets.bg

 

УТВЪРЖДАВАМ:

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

15.12.2011год.

 

 

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

 

ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ОТ ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ, ГР. ВЪРШЕЦ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите от Общинска администрация, гр. Вършец, наричани за краткост по-нататък “служители” и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на държавната служба на общинско ниво.

 

Чл.2. (1) Дейността на служителите се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

            (2) Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика, основаваща се на принципите на правовата държава.

            (3) Служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.

            (4) Служителят извършва дейността си компететно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите.

            (5) Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на общинската администрация, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

            (6) При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

 

ГЛАВА ВТОРА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

 

Чл. 3. (1) Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.

            (2) Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

 

Чл. 4. (1) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и заповед №384/14.12.2012г. на Кмета на Община Вършец, относно класифицирането на информацията като „служебна тайна”.

            (2) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

            (3) Служителят информира гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл. 5. (1) Служителят подпомага общинската администрация с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика на общинско ниво, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.

            (2) При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверяват и да разчитат на него.

            (3) Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.

            (4) Когато прави предложения пред органите от структурата на държавна власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

 

Чл. 6. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.

            (2) Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

            (3) Служителят може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.

            (4) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

 

Чл. 7. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

 

Чл. 8. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в общинската администрация.

            (2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

            (3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

 

Чл. 9. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на общинската администрацията, в която работи.

 

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

            (2) Документите и данните в общинската администрация могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

 

Чл. 11. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време в Общинска администрация, гр. Вършец, съгласно заповед №354/22.11.2011г. на Кмета на Община Вършец, от 08.30 – до 12.30 часа и от 13.00 – до 17.00 часа и обедна почивка от 12.30 – до 13.00 часа,  за изпълнение на възложените му задължения.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 12. (1) Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или “свързани” с него лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

            (2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.

            (3) Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в общинската администрацията, в която е назначен, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

            (4) Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

 

Чл. 13. (1) Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

            (2) Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.

            (3) Служителите, напуснали общинската  администрация, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

 

ГЛАВА ПЕТА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

 

Чл. 14. (1) В отношенията с колегите си служителят проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

            (2) Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

 

Чл. 15. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

 

Чл. 16. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности - и по отношение на подчинените си.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на общинската администрация.

            (2) Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

            (3) Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

            (4) Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на общинската администрация като институция, която представлява.

 

Чл. 18. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на общинската администрация.

 

Чл. 19. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

 

Чл. 20. Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

 

Чл. 21. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

 

ГЛАВА СЕДМА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 22. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

 

Чл. 23. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

 

 

            Настоящият Етичен кодекс за поведението на служителите от Общинска администрация Вършец е разработен на основание приетия с постановление №126 на Министерски съвет от 11 юни 2004г. “Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация”, Обн. ДВ. бр.53 от 22 юни 2004г. и утвърден от Кмета на Община Вършец със Заповед №387 от 15.12.2011г. и влиза в сила от датата на утвърждаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

3540 гр.Вършец, бул. „България” 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23

E-mail: admin_varshetz@mail.bg

www.varshets.bg

 

З А П О В Е Д

 

387

Вършец, 15.12.2011г.

 

 

 

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация, обн. ДВ бр.53 от 22.06.2004г.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

            1. Етичен Кодекс за поведението на служителите от Общинска администрация, гр. Вършец, в сила от 15.12.2011г.

 

            2. За неспазване нормите на поведение, установени в Етичния кодекс, служителите от Общинска администрация Вършец, носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

           

3. Етичен Кодекс за поведението на служителите от Общинска администрация, гр. Вършец да се обяви и публикува в сайта на Община Вършец.

           

С настоящата заповед отменям действащия до момента Етичен кодекс за поведението на служителите от Общинска администрация, гр. Вършец, утвърден със заповед №37/04.02.2009г.

            Заповедта да се сведе до знанието на служителите от Общинска администрация Вършец за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. агр. Даниела Тодорова – Секретар на Община Вършец.

           

           

 

 

 

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Вършец

 

 

 

Съгласувал и изготвил:

Латинка Симова

Директор дирекция “АОСУ”