УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪРШЕЦ

 

(Утвърден със заповед № 57/20.02 .2012 г. на Кмета на Община Вършец на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от ЗМСМА и актуализиран на основание Решение № 122 от Протокол № 16/31.07.2012 г. на Общински съвет – Вършец, Заповед № 280/01.08.2012 г. на Кмета на Община Вършецq, Заповед № 112/16.03.2016 г. на Кмета на Община Вършец и Заповед № 47 /07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец)


Глава първа
Общи положения

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на работа и функционалните задължения на административните звена в администрацията на Община Вършец.

Чл. 2. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически неговата дейност и осъществява административното и правно обслужване на гражданите и юридическите лица. Осъществява производствата по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси и обжалването на свързаните с тях актове.

Чл. 3. При осъществяване на своята дейност общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, достъпност и прозрачност, отговорност и ефективност.


Глава втора
Кмет на общината
 
Раздел първи
Общи положения

 

Чл. 4. (1) Кметът на Общината е едноличен орган на изпълнителната власт на територията на общината.

(2) Кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява Общината.

(4) В своята дейност кметът на Общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет, интересите и решенията на населението.

Чл. 5. (1) При осъществяване на дейността си кметът на Общината се подпомага от заместник - кмет, в съответствие с одобрената от Общинския съвет структура на Общинската администрация.

(2) Кметът на Общината в случаите, разрешени от закона, може да делегира със заповед на заместник - кмета, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и на други служители от Общинската администрация свои правомощия, като определя функциите и задълженията им.

 

Раздел втори
Правомощия на кмета

 

Чл. 6. (1) Кметът на Общината осъществява функциите си по ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 44, ал. 1 от същия закон, като:

·         ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;

·         насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

·         назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

·         отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

·         организира изпълнението на общинския бюджет;

·         организира изпълнението на дългосрочните програми;

·         организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на негови решения, в 7-дневен срок от издаването им;

·         организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

·         възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия, като има право да отменя техни актове;

·         поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и чужбина;

·         организира и ръководи управлението при кризи в общината и председателства съвета по сигурност и управление при кризи

·         възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;

·         внася в Общинския съвет проекти за общинския бюджет и отчети за неговото изпълнение, прогнози, стратегии и планове за развитие на Общината;

·         изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и на орган по настойничество и попечителство. Той може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

·         осигурява организационно-техническо обслужване на общинския съвет;

·         утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

·         осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми, по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

·         определя наименованието на длъжностите съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за неговото прилагане;

·         утвърждава длъжностно разписание на служителите в общинската администрация;

·         създава комисии и съвети за подпомагане дейността на общинската администрация;

·         прави предложения за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани, имащи принос за развитието на общината;

·         организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

·         представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

(2) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /чл.4, ал.5 от ЗМДТ/.

(3) Кметът установява с Акт вземанията от такси съгласно чл.9 б от ЗМДТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 7. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
   

Глава трета
Заместник – кмет и Секретар на общината. Вътрешен одитор, Главен архитект и Финансов контрольор .


Раздел първи
Заместник – кмет

 

Чл. 8. Кметът на Общината назначава за срока на мандата си двама заместник - кметове, в съответствие с приетата от Общинския съвет структура на общинската администрация:

Чл. 9. Заместник – кметовете на общината не са  държавни  служители.

Чл. 10. (1) Заместник – кметовете  подпомагат  кмета на общината в изпълнение на неговите функции и правомощия, съобразно този правилник и възложените им правомощия.

(2) Кметът на общината със заповед нарежда на заместник - кмета да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

(3) Заместник – кметовете не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в управителни, надзорни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.


Раздел втори
Секретар на общината

 

Чл.11. (1) Секретаря на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. За него важат изискванията на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

(3) Секретарят на общината:

·         организира дейността на общинската администрация;

·         отговаря за условията на работа на служителите и за организационно-техническото обзавеждане на службите;

·         организира деловодството, документооборота и общинския архив;

·         отговаря за службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

·         отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

·         следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината;

·         отговаря за работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите;

·         подготвя и организира местните референдуми;

·         организира атестирането на служителите в общинската администрация;

·         отговаря за организационно-техническата подготовка на изборите;

·         координира работата на изнесената общинска администрация в кметствата и населените места и се грижи за организационното укрепване на кметствата;

·         организира и контролира изпълнението на задачите, свързани с прилагането на закона за администрацията, административно процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

·         организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на общинската администрация;

·         изпълнява и други функции, определени от нормативни актове, решения на Общинския съвет и Заповеди на кмета на общината.

 

Раздел трети
Финансов контрольор

 

Чл.12. (1) Кметът на общината назначава финансов контрольор или възлага изпълнението на неговите функции на служител от общинската администрация.

(2) За финансов контрольор се назначава дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

(3) Финансовият контрольор трябва да има завършено висше икономическо образование със степен “магистър” или юридическо образование с придобита правоспособност и стаж в областта на счетоводството, финансите, правото, вътрешния или външния одит от 3 години.

(4) При изпълнение на служебните си задължения финансовият контрольор има право да получава и да изисква всички данни и документи /вкл. и електронни/, необходими за осъществяване на дейността му. По негова преценка той може да извършва и проверки на място.

(5) В дейността си финансовият контрольор прилага принципа на разделение на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и осчетоводяване. Контрольорът е функционално независим и изпълнява следните функции:

1. упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, чрез извършване на проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и преди извършване на разходи;

2. контролът се осъществява чрез проверка на документите и действията, свързани с поемането на задължение или с извършването на разходи, като:

2.1. преди поемането на задължението се проверяват:

·   съответствието на задължението с бюджетните параграфи;

·   наличието на бюджетен кредит;

·   компетентността на лицето, което поема задължението;

·   правилното изчисление на количествата и сумите;

·   спазването на тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението.

2.2. преди извършването на разхода се проверява:

·   съответствието на разхода с поетото задължение;

·   компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода;

·   верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях.

3. прави компетентни предложения и становища до Кмета на общината при вземане на управленски решения по финансови въпроси.
 

Раздел четвърти

Вътрешен одитор

 

Чл.12а Кметът на общината  назначава на свое пряко подчинение един или повече вътрешни одитори в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Вътрешният одитор:

·         изготвя и представя за съгласуване от ръководителя на организацията и от одитния комитет по чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, ако има сформиран такъв, проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;

·         изготвя плановете за конкретните одитни ангажименти;

·         следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор

·         изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията план за професионално обучение и развитие с цел  поддържане на достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;

·         разработва специфична методология, когато такава е необходима за осъществяване на дейността си;

·         организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията.

·         изготвя и  представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;

·         докладва резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията;

·         представя доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит;

·         представя доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит;

·         докладва за адекватността на ресурсите за вътрешен одит;

·         докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на  вътрешния одит;

·        координира взаимодействието с външните одитори.

·        разработва и прилага програма за осигуряване качеството на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки.

·        при идентифициране на индикатори за измама вътрешния одитор докладва незабавно на  ръководителя на организацията и дава предложение за предприемане на мерки и уведомяване на компетентните органи.

 

 

 

Раздел четвърти

Главен Архитект

·        Разрешава временни строежи и издава разрешения за строеж.

·        Издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.

·        Издава скици/визи за проучване и проектиране.

o   За всички сгради от допълващото застрояване, стопански и второстепенни
постройки и огради;

o   Одобрява проекти в част „архитектура";

o   Съгласува идейни проекти;

o   Издава становища относно законността на обектите;

o   Одобрява проекти за узаконяване;

o   Одобрява екзекутивна документация.

 

·        Издава становище относно законосъобразността на искането за промяна на действащия градоустройствен план.

·        Издава нареждане с мотивирано предписание за изработване на проекти за изменение на действащите планове.

 

·        Одобрява проекти при доброволна и съдебна делба за всички видове сгради, жилища и др. обекти.

·        Участва в заседанията на ЕСУТ и ги ръководи.

·        Участва в заседанията на Община Вършец.

·        Участва в изготвянето на подробни устройствени планове- служебно проектирани.

 

·        Консултира граждани и юридически лица.

·        Участва в комисии по нареждане на Кмета на общината.

·        Участва при разработване на проекти финансирани със средства на ЕС, Държавния бюджет и други донорски програми.

 

Глава четвърта

Кметове на кметства и кметски наместници
 
Раздел първи
Кметове на кметства

 

Чл.13. (1) В състава на Община Вършец влизат следните кметства: с. Долно Озирово и с. Спанчевци. В тях се назначават кметове след произвеждане на избори.

(2) Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.14. (1) Правомощията на кмета на кметство се прекратяват предсрочно при наличие на условията в чл.42 на ЗМСМА.

(2) Кметът на кметство:

·         изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

·         организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на територията на кметството;

·         стопанисва и управлява предоставените му обекти със статут на общинска собственост;

·         назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

·         предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

·         води регистрите на населението и тези по гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

·         осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

·         осигурява спазването на обществения ред, като има правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за МВР на съответната територия, до пристигане на полицейския орган;

·         следи за нормалното водоснабдяване, електроснабдяване и комуникации, като при необходимост сигнализира поделенията, осъществяващи поддръжката им;

·         подпомага и контролира функционирането и развитието на търговската мрежа, услугите на населението и транспортното обслужване;

·         съдейства и контролира прилагането на нормативните актове, уреждащи въпросите на земеползването и възстановяването на горите;

·         подпомага и координира дейността на учебните, здравните, социалните и културни заведения на територията на населеното място;

·         възлага и контролира дейността на работниците по национални програми, в съответствие с изискванията на закона и други нормативни актове;

·         организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

·         представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и други институции, когато това е предвидено от закон или други нормативни актове;

·         на кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт.


Раздел втори
(2) Кметски наместници

 

Чл.15. (1) Населените места в Община Вършец, в които кметът на общината назначава кметски наместници са: с. Горно Озирово, с. Драганица, с. Черкаски, с. Горна Бела речка, с. Долна Бела речка и с. Стояново. Кметският наместник:

·         организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

·         отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти от общинската собственост;

·         предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

·         осигуряват спазването на обществения ред в населеното място;

·         организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

·         представлява населеното място пред обществени и политически организации;

·         води регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние;

·         изпраща актуализиращи съобщения до ЕСГРАОН;

 

Чл.16. (1) Кметските наместници се отчитат ежегодно писмено за дейността си пред кмета на общината.

(2) Кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

(3) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконовите нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината.


Глава пета
Общинска администрация
 
Раздел първи
Общи положения

 

Чл.17. (1) Администрацията на Община Вършец е обща и специализирана.

(2) Организирана е в дирекции и отдели, в съответствие с приетата от Общинския съвет структура.

Чл.18. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация, и извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

(2) Общата администрация включва:

1.      Отдел „Финанси и бюджет“.

2.      Отдел ,,Административно и информационно обслужване”.

3.      Отдел „Вътрешноадминистративни дейности“.

Чл.19. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

(2) Специализираната администрация включва:

1.      Отдел „Устройство на територията и УОС“.

2.      Отдел „Социални дейности, Европейски проекти и Екология“ .

3.      Отдел „Образование, култура и туризъм“.

4.      Отдел „Инвестиционна политика, ГрЗС и ЕСГРАОН“.

5.      Отдел „Техническо осигуряване“.

Чл.20. (1) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

(2) Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

 

Раздел втори
Функции на структурните звена в общата администрация

 

Чл.21. Дирекция “Обща администрация” реализира дейността си чрез отделите: ”Финанси и бюджет”,  “Административно и информационно обслужване“ и “Вътрешно административни дейности“.

 

Директор дирекция “ОА”:
Ръководи и организира цялостната дейност на дирекцията, контролира и носи отговорност по спазване на всички нормативни документи, касаещи дейността, включително и тези, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета. Организира безопасни условия на труд в общинската администрация и противопожарната безопасност. Организира материално-техническото снабдяване и управлението и стопанисването на собствеността.

 

Отдел „Финанси и бюджет“.

 

(1.1) „Финанси и бюджет“

 

·        организира отчетността в системата на общината по приета и утвърдена счетоводна политика;

·        изготвя методически указания за второстепенните разпоредители с бюджетни средства;

·        извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;

·        изготвя тримесечни и годишния отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на общината;

·        води отчетността на всички дълготрайни материални активи (ДМА) и краткотрайни материални активи (КМА);

·        извършва инвентаризации, съгласно утвърдените със Закона за счетоводството срокове;

·        организира обработката, съхранението и ползването на счетоводната информация в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;

·        изготвя периодични /месечни и тримесечни/ счетоводни отчети на общината, които представя пред Министерството на финансите и Сметната палата;

·        изготвя годишния счетоводен отчет на общината.

·        организира разработването,приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;

·        изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;

·        оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметствата на общината;

·        участва в/и контролира подготовката на проекти за договори, финансирането по тях и осигурява процесуално представителство по възникнали спорове;

·        съгласувано със сектор „Приходи, данъци и такси” предлага изменения в размерите на местните данъци и такси в граници, определени от законови и подзаконови нормативни актове;

·        обслужва финансирането и отчитането на разходите за капитални вложения на общината;

·        при изпълнение на служебните си задължения поддържа връзки с Министерство на финансите, органите на Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция и Национална агенция за приходите.

 

 (1.2) „Човешки ресурси и личен състав“

 

·        изготвя длъжностното и поименно разписание на длъжностите в общината и  работните заплати на служителите в общината;

·        организира и отговаря за правилното изготвяне на документите по назначаване, преназначаване, преместване, заместване, съвместяване, командироване, освобождаване на служители в общината;

·        организира и отговаря за създаването, съхраняването и актуализирането на служебните и трудови досиета на служителите в общината;

·        изготвя становища по предложения за налагане на дисциплинарни наказания;

·        изготвя актове свързани с ползване на отпуски от служителите; участва в разработването на вътрешни правила, инструкции и процедури за работата, организацията и дейността на звената в общината, съгласно компетенцията на отдела;

·        организира, участва и отговаря за подготовката на конкурсни процедури  и конкурентен подбор за свободните длъжности в Община Вършец;

·        участва във формирането на програми и стратегии по управлението на човешките ресурси в системата на Община Вършец;

·        следи за редовното подаване на изискуемите по закон декларации за държавните служители, както и за наличието или липсата на условията определени в чл.7 от Закона за държавния служител;

·        следи и своевременно подава уведомления по чл.62, ал.4 от КТ в НАП;

·        подготвя и оформя необходимите документи за пенсиониране и трудоустрояване;

·        изготвя статистически справки за работната заплата и движението на кадрите;

·        осъществява дейностите по оказване на методическа помощ, свързани с атестирането и обучението на служителите;

·        изготвя атестационните формуляри и проектите на актове за повишаване в ранг на държавните служители;

·        участва в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;

·        дава насоки и изготвя методически указания по разработването на работни планове, длъжностните характеристики и индивидуалните планове за обучение на служителите;

·        следи за навременното провеждане на междинните срещи при атестирането;

·        изготвя анализ на потребностите от обучение на служителите в Общинска администрация Вършец;

 

Чл.22. Отдел „Административно и информационно обслужване“

 

 (1) „Административно и информационно обслужване“

 

·        подпомага кмета в изпълнение на представителните му функции;

·        подпомага кмета при осъществяване на контактите му с министерства и ведомства, с местни органи за държавно управление и самоуправление;

·        уточнява и технически подготвя срещите на кмета;

·        оформя списък на граждани за приемен  ден на кмета;

·        организира дейността за административното обслужване на дирекциите;

·        осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

·        осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите, поканите и други документи за заседания на съвета и неговите комисии;

·        осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на съвета и неговите комисии , изпращане на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите

·        изпълнява и други функции, възложени му от секретаря на общината и председателя на Общинския съвет.

·        поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;

·        проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинската администрация

·        подготвя техническо задание за доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на общинската администрация;

·        участва в комисии за доставка на компютърна техника и програмни продукти;

·        поддържа интернет-страницата на общината;

·        осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината;

·        дава публичност на решенията на общинския съвет;

·        подготвя материалите за издаването на общинския вестник

 

 

Чл.23. Отдел „Вътрешно административни дейности“

 

·        отговаря за поддържането на регистър на населението и локална база данни “Население” в актуален вид;

·        съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;

·        приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;

·        оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметските наместници;

·        контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрацията на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

·        води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;

·        получава, обработва, регистрира, разпределя и предава входящата кореспонденция;

·        обработва и изпраща изходящата кореспонденция;

·        упражнява напомнителен контрол по приключване на преписките в определения законов срок;

·        организира административното обслужване на гражданите в кметствата и населените места на общината;

·        предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

·        отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

·        разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;

·        приема заявления и искания, жалби, сигнали и предложения;

·        приема заявления по Закона за достъп до обществена информация;

·        проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;

·        дава информация за хода на работата по преписката;

·        осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;

·        предоставя исканите документи;

·        осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;

·        осъществява деловодната дейност на администрацията;

·        приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;

·        предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;
 изпълнява  технически задължения по приемане на писмената кореспонденция от общинската администрация, призовки  и разнасянето им до получателите;

·        разнася покани и рекламни материали на общината до получателите;

·        води отчетност на получените от него документи и материали;

 

Раздел трети

Функции на структурните звена в специализираната администрация

 

Чл.24. Дирекция “Специализирана администрация” реализира дейността си чрез отделите: ”УТ и УОС”,  “Социални дейности, ЕП и Екология “, „Образование, култура и туризъм” и “Инвестиционна политика, ГрЗс и ЕСГРАОН“, „Техническо осигуряване“.

 

Директор дирекция “СА”:

Ръководи, организира, контролира, планира, координира, отчита и носи отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, възложени на служителите от дирекция „Специализирана администрация”.Отговаря за реализиране на общинската политика в областта на  УОС, УТ, екологията, социалните дейности, ЕП, образованието, културата и туризма,  социалните дейности, инвестиционната политика, ГрЗС, ЕСГРАОН и Техническо осигуряване.

 

(1)  Отдел ”УТ и УОС“

 

(1.1) „УТ“

 

·        изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в ЗУТ;

·        поддържа архив на одобрените устройствени планове, измененията им и архив на издадените строителни книжа;

·        поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;

·        под ръководството на главния архитект изготвя предложения за териториално-устройствените и градоустройствени планове на населените места в общината;

·        осигурява разработването на целеви програми за комплексно жилищно изграждане, водоснабдяване, канализация, благоустрояване и развитие на комуналните дейности;

·        изработва частични планове за регулация и застрояване за общински имоти;

·        възлага изработването и поддържа кадастралните планове на малките населени места в общината и схемите на подземната техническа инфраструктура;

·        извършва административно-техническото обслужване на физическите и юридически лица;

·        осъществява контрол по извършваното строителство, предлага и прилага административни наказания на нарушителите.

·        прилага ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ на териториите по Параграф 4 и земеделските земи, попадащи в регулационните граници на населените места на Общината;

·        организира и подпомага дейността на ЕСУТ, включително експертизи и становища по внесени проекти;

·        участва в планирането и изготвянето на програмите за проектиране и строителство, наблюдава изпълнението и прави отчети по тяхната реализация;

·        подготвя материали за организиране и провеждане на обществени поръчки за проектиране и строителство на общински обекти;

·        изготвя задания за проектиране обекти на техническата инфраструктура и благоустройството;

·        контролира изпълнението и инвестирането на общинските обекти в сферата на строителството и техническата инфраструктура;

·        съгласува проектите на конструкциите на сгради, инсталации, мрежи и съоръжения, пътни и благоустройствени проекти;

·        участва в комисии, свързани с дейността на отдела;

 

(1.2) „УОС“

 

·        осъществява процесуално представителство на кмета на Общината;

·        подпомага дейността на кмета при законосъобразно изготвяне на проекти за решения, заповеди, договори и други документи, свързани с функционирането на общинската администрация;

·        участва в анализирането и подготовката на предложения за наредби на ОбС, както и в актуализацията на действащи;

·        следи за измененията на нормативната уредба и предприема необходимите действия за синхронизиране дейността на общинската администрация с приетите нормативни актове;

·        организира процедурите по подготовката и провеждането на обществени поръчки, когато възложител е кметът на общината.

·        отговаря за законосъобразното съставяне на актове за установяване на административно нарушение и налагане на административни наказания по ЗАНН в рамките на предоставената с нормативен акт компетентност.

·        води картотека и съхранява цялостната документация на общинските и държавни имоти на територията на общината, съставя актове за общинска собственост;

·        прави разработки и предложения за рационално използване на имотите – общинска собственост;

·        проучва, комплектова и изпраща в Областна администрация преписки за деактуване на имоти държавна собственост;

·        издирва и актува незаети общински имоти;

·        подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;

·        отписва имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;

·        обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, подготвя документите, свързани с тях, организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с наредбата на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси;

·        дава становище по процедурите предвидени в ЗУТ, касаещи имотите общинска собственост;

·        обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

·        приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане пред компетентните органи. Подготвя договори в съответствие с наредбите на общинския съвет;

·        изготвя проекти за решения на ОбС за извършване на разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост; 

·        дава становище по процедурите предвидени в ЗУТ, касаещи имотите общинска собственост;

·        извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;

·        изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински нежилищни и жилищни имоти;

·        изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;

·        организира продажбата на обекти общинска собственост в съответствие с разпоредбите на ЗОС;

·        подготвя и организира процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със Закона за концесиите,правилника за неговото прилагане и наредбите на ОбС;

·        води на отчет редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти

·        подпомага управителите на търговските дружества с общинско участие при изготвянето на бизнес-програми и осъществява контрол по тяхното изпълнение;

·        внася предложения до ОбС при необходимост от изменения на дружествените договори, капитала на дружествата и договорите за управление на търговските дружества с общинско участие;

·        води регистри на общинските дружества и на фирмите с общинско участие и координира дейността им;

·        обработва преписки на собственици на земеделски земи уреждани чрез Параграф 4 от ЗСПЗЗ, притежаващи документи за собственост и регистрирани в утвърдения План на новообразуваните имоти;

·        обработва преписки на ползватели на земеделски земи в зоната на Параграф 4;

·        обработва преписки на собственици на земеделски земи в зоната на Параграф 4 по решения на Поземлена комисия;

·        поддържа и актуализира Плановете на новообразуваните имоти в зоната на Параграф 4;

·        осъществява контрол по правилното стопанисване на земеделските земи-общинска собственост;

·        подпомага кмета при внасяне на предложения в ОбС за начина на стопанисване на земеделски земи, които са общинска собственост.

 

Чл.25. Отдел „Социални дейности, ЕП и Екология“

 

(1) “Социални дейности“

 

·        подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;

·        организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и други местни дейности, свързани със социалната политика на общината;

·        организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания, съвместно с органите на МТСП;

·        организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;

·        организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;

·        подготвя програма на общината за работа с малцинствените общности и организира нейното изпълнение;

·        организира разработването на проекти в областта на социалната политика и интеграцията на малцинствени общности;

·        осъществява и координира съвместната дейност на общината със структурите на гражданското общество в областта на социалните дейности и интеграцията на малцинствени общности.

 

(2) „Европейски проекти и програми“

 

·        ръководи, организира и контролира дейността по разработване на проекти и кандидатстване за привличане на инвестиции по програми и предприсъединителни фондове;

·        осъществява връзки с неправителствени организации и местни структури по консултиране и разработване на проекти и кандидатстване по проекти и програми във връзка с привличане на инвестиции;

·        ръководи, организира и контролира дейността по разработване на проекти и кандидатстване за привличане на инвестиции по национални оперативни и европейски програми и фондове;

·        дава мнения и становища или участва в разработки по проблеми на инвестициите на територията на Общината;

·        участва в определяне на основните приоритети в местното икономическо развитие, в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект, както и в разработването на основните документи в тази насока – стратегии, планове и програми;

·        участва при формулирането и осъществяването на дългосрочна секторна /отраслова/ икономическа политика на Общината – промишленост, земеделско производство, строителство, туризъм и др.

 

(3) „Земеделие, гори и екология“

 

·        осигурява синхронизирането между местната, националната и европейската политика в областта на опазването на околната среда.

·        организира разработването, актуализацията и осъществява контрол по изпълнението на общинските  програми за опазване на околната среда, управление на отпадъците и управление качеството на въздуха, както и стратегията на Община Вършец в частта по околна среда;

·        планира и контролира разходването на средствата за "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда";

·        планира необходимите средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата на територията на Община Вършец и контролира разходването им, съгласно одобрената План-сметка от Общинския съвет;

·        подпомага организацията и провеждането на процедури по ОВОС, ЕО и комплексни разрешителни за обекти и дейности на територията на Община Вършец;

·        съдейства за организирането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за обществени поръчки, чиито обекти са свързани с устойчиво развитие, екология и опазване на околната среда;

·        организира поддържането на база данни за компонентите на околната среда и информиране на обществеността за качеството на околната среда;

·        организира и провежда контролната дейност на Община Вършец в сферата на опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;

·        планира и организира провеждането на дейностите по дезинсекция и дезакаризация на територията на Община Вършец;

·        планира необходимите средства, подпомага методически и контролира дейността на Приют за безстопанствени кучета;

·        организира разработването и прилагането на местни нормативни документи в сферата на опазване на околната среда;

·        организира експертната дейност на Община Вършец за опазване на околната среда, в т.ч.подготовка на становища, участие в експертни екологични съвети, общински и  междуведомствени комисии, обществени обсъждания на ДОВОС.

 

Чл.26. Отдел „Образование, култура и туризъм“

 

     (1) „Образование и култура“

 

·        осигурява условия за задължителното училищно обучение на деца до 16-годишна възраст;

·        прави предложения до Общинския съвет за утвърждаване на маломерни паралелки и групи в учебните заведения на малките населени места;

·        прави предложения до Общинския съвет за оптимизиране (откриване, закриване и преобразуване на учебни и детски заведения) на училищната мрежа;

·        осигурява необходимите условия за непрекъснат учебен процес;

·        изучава социалното положение и проблемите сред малцинствените групи и подпомага интеграцията им в обществото:

·        осъществява цялостната културна политика в съответствие със стратегията за развитие на Община Вършец;

·        оказва методическа помощ и контрол в работата на културните институти на територията на общината;

·        оказва методическа помощ и наблюдение върху дейността на читалищата в общината;

·        участва в изготвянето на общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта и спорта.

 

(2) „Туризъм“

 

·        участва в разработването и изпълнението на политиката на общината за устойчиво развитие на туризма;

·        организира и координира дейностите по създаване и управление на качествена туристическа дестинация – туристическа инфраструктура, изграждане на нови обекти и нови туристически услуги. Извършва маркетингови проучвания, свързани с туризма;

·        организира процеса на реклама и участия в туристически борси и изложения;

·        организира и координира функционирането на спортните и туристическите организации и подпомага тяхната дейност;

·        организира провеждането на спортни и спортно-туристически прояви с населението на общината;

·        участва в разработването на политиката на общината свързана със спорта, физическото възпитание и социалния туризъм и координира процеса на изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми;

·        организира работата на общината  и съдейства за изграждане на партньорства между местната власт и неправителствени организации и др. структури на гражданското общество, включващи младежки групи, организации, асоциации, съвети и др.;

·        съставя регистър на паметниците на културата на територията на общината и работи за тяхното популяризиране и съхранение;

·        поддържа и актуализира бази данни, отразяващи потенциала на общинската икономика, фирмите от малкия и средния бизнес, занаятите и туризма;

·        участва в изготвянето на анализи за състоянието на основните отрасли в промишлеността и селското стопанство, които имат съществен дял в общинската икономика;

·        съставя краткосрочен План за действие (за период от 2-3 години) в областта на икономическото развитие, в съответствие с Общинския план за развитие;

·        ръководи, организира и координира дейността по разработване на краткосрочен План за действие (за период от 2-3 години) в областта на икономическото развитие, в съответствие с Общинския план за развитие;

·        извършва анализ и оценка на ресурсите на Общината, разработва цялостен маркетингов профил и периодична актуализация;

·        ръководи, организира и координира дейността по извършване на анализ и оценка на ресурсите на Общината, разработва цялостен маркетингов профил и периодично го актуализира;

·        разработва и поддържа маркетинговите материали на Общината.

 

(3)  Пиар

 

·        организира и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, граждански  и бизнес-организации;

·        подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, както и представянето и пред обществеността;

·        извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва; проекти,програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;

·        провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;

·        създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез организиране на дискусии,обществени обсъждания и други с цел по-доброто взаимодействие на общинската администрация с тях;

·        разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината;

·        организира пресконференции, презентации и информационни кампании;

·        води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения.

 

Чл.27. Отдел „Инвестиционна политика, ГрЗС и ЕСГРАОН“

 

 (1) „МДТ“

 

·        осъществяват проверка и обработка на декларации и издават удостоверения по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/;

·        приемат и осчетоводяват всички плащания за местни данъци и такси по данъчните сметки и партиди на задължените лица и фирми и  осъществяват данъчен контрол по ДОПК чрез ревизии и проверки;

·        общински съвет Вършец определя с наредба размера на местните данъци и такси, които се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугите, спазвайки принципите на чл. 8 от Закона за местните данъци и такси;  

·        установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служителите в отдел “Инвестиционна политика, ГрЗС и ЕСГРАОН ” на Общинска администрация Вършец по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси. 

   

 (2) “Гражданска защита и сигурност”

 

·        организира пропускателния режим и охраната на сградата на Общината;

·        планира и организира работата на Общинския съвет за отбрана;

·        координира взаимодействието на Кмета на Общината с органите на “Гражданска защита” и органите на МВР;

·        разработва плана за привеждане от мирно във военно-временно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

·        разработва военновременния план на общината и го актуализира;

·        поддържа пунктовете за управление на общината в техническа изправност;

·        организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината и районите за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия, аварии и катастрофи;

·        изготвя плана на общината за защита при бедствия;

·        изготвя схема за оповестяване на членовете на постоянната общинска комисия за бедствия, аварии и катастрофи;

·        отговаря за привеждането в действие на нормативните актове на МС и МО, заповедите на областния управител и кмета на общината, свързани с отбранителната и мобилизационна готовност;

·        Отговаря за реализирането на дейностите по безопасност на движението на територията на общината и координира работата с органите на пътната полиция.

 

(3) “ЕСГРАОН”

 

·        отговаря за поддържането на регистър на населението и локална база данни “Население” в актуален вид ;

·        съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;

·        оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметските наместници;

·        познава общите изисквания за движението, воденето и съхранението на документите по ЕСГРАОН и гражданско състояние;

·        съставя актове за настъпили събития по гражданско състояние като стриктно спазва действащите нормативни уредби и съответните технологии за оформянето им;

·        извършва отбелязвания, допълвания и поправки във вече съставени актове за гражданско състояние;

·        съставя и изпраща в определени срокове и постановени образци писмени съобщения  за всички промени на данните за гражданско състояние на лицата;

·        извършва действия от значение за удостоверяване, признаване, упражняване  или погасяване на права или задължения в областта на гражданската регистрация и пререгистрация на гражданите;

·        издава по писмени и устни молби на гражданите или организации, справки, удостоверения и др. документи;

·        съхранява регистрите по гражданско състояние;

·        завършва годишно приключване на регистрите по гражданско състояние на Община Вършец;

·        вписва и актуализира необходимата и отписва ненужната информация в регистрите за ГС и отразява настъпилите събития по ГС, съобразно изискванията на системата ЕСГРАОН;

·        оказва методическа помощ в областта на ГС и ЕСГРАОН на кметствата от общината;

·        актуализира с актуална информация личните регистрационни картони по образец на действащата система ЕСГРАОН в общината , ЛБД и за НБД по установени образци;

·        изпраща актуализираните документи и справки до други населени места в страната;

·        съставя лични регистрационни картони по удостоверения обрацзец на новородените граждани в общината;

·        обработва личните регистрационни картони по установен образец при смърт на граждани;

·        внася всички промени по установен образец в личните картони на гражданите при: сключен граждански брак, развод, промяна на местоживеене, адресна регистрация, смяна на лична карта и др.;

·        поддържа на актуализирано ниво картотечния регистър на системата ЕСГРАОН по установен образец;

·        познава добре вътрешно административното структуриране на общинската администрация

 

Чл.28. Отдел „Техническо осигуряване“

 

(1) “ Длъжностно лице по защита на лични данни”

 

·              информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;

·              наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;

·              при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;

·              да си сътрудничи с надзорния орган;

·              да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

·              при изпълнението на своите задачи ДЛЗД надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработката (чл. 39 от Регламента).

·              длъжностното лице по защита на данните е длъжно да спазва секретността или поверителността на изпълняваните от него задачи в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка.

·              длъжностното лице по защита на данните може да изпълнява и други задачи и задължения. Администраторът или обработващият лични данни прави необходимото тези задачи и задължения да не водят до конфликт на интереси (чл. 38, параграф 5 и 6 от Регламента).

·              при извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните администраторът иска становището на длъжностното лице по защита на данните, когато такова е определено (чл. 35, параграф 2 от Регламента).

·              според съображение 97 от Преамбюла от Регламента, служителите по защита на данните, независимо от това дали са служители на администратора, следва да бъдат в състояние да изпълняват своите задължения и задачи независимо.

·              според чл. 38, параграф 3 от Регламента, ДЛЗД не може да бъде освобождавано от длъжност, нито санкционирано от администратора или обработващия лични данни за изпълнението на своите задачи.

·               длъжностното лице по защита на данните се отчита пряко пред най-висшето ръководно ниво на администратора или обработващия лични данни.

 

 

(2) “ Сътрудник по управление на европейски проекти”

 

 

 (3) “ Шофьор”

 

·        извършва контролен преглед на МПС преди излизане на път, като се запознава с особеностите и правилната експлоатация. За целта проверява горивото охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, светлините, спирачките, наличността и състоянието на пожарогасителния апарат;

·        получава пътен лист, като вписва в него данните от извършените курсове;

·        осигурява безопасността на движението;

·        взема самостоятелни решения за отстраняване на неизправности или повреди, появили се по време на път, като спазва изискванията на правилата по техническа безопасност и охрана на труда;

·        да познава устройството, принципа на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на повереното му МПС;

·        да се грижи за хигиената на поверения му автомобил;

·        задължен е да изпълнява различните видове предписания свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

 

(4) “ Домакин”

 

·        осигурява снабдяването с материални средства и  канцеларски материали функционирането на структурата на общинската администрация;

·        оформя поръчки  и  закупува  стоково-материални ценности;

·        води отчетност за приемане, съхранение и отпускане на материални средства.

·        отговаря за съхранението  и поддържането на общинската собственост; 

·        отговаря за периодичното техническо осигуряване, поддръжката на общинската собственост;

·        изготвя необходимите справки и сведения в определените от директора на дирекцията срокове;

·        изпълнява допълнителни функции съвместени с длъжността утвърдени с тази длъжностна характеристика като:

·        отговаря за съхранението  на учрежденския архив на общинската администрация до изтичане  на законовия срок;

·        води на отчет съхраняваните документи;

·        извършва операции с документите предадени на съхранение - издаване на удостоверения, справки, преписи и други необходими такива;

·        участва в назначени комисии по унищожаване на съхранявани документи с изтекъл срок на валидност определен с нормативен документ;

·        задължен е да изпълнява различните видове предписания свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

 

(5) “ координатор”

 

 

Глава шеста
Организация на работата в общинската администрация

 

Чл.29. Дейността на общинската администрация се осъществява от служители по служебно и трудово правоотношение.

Чл.30. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на Общината.

Чл.31. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Правилник за вътрешния трудов ред на общинската администрация.

(2) Правилника за вътрешния трудов ред се утвърждава от Кмета на Общината.

Чл.32. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени с Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

(2) Кметът на общината или упълномощен от него служител може да определи и допълнителни изисквания, посочени в длъжностните характеристики.

Чл.33. Служителите в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на задълженията, посочени в длъжностните характеристики, работните планове или задачи, произтичащи от решения на Общинския съвет, заповеди на кмета и други нормативни актове.

Чл.34. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, координират, контролират, оценяват, отчитат и носят отговорност за дейността на подчинените им структурни звена, в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи, определени от кмета на общината.

(2) При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл.35. Служителите от общинската администрация са длъжни:

·        да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно;

·        да допринасят с ежедневната си работа за издигане авторитета на общинската администрация и повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

·        да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения;

·        професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;

·        да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;

·        да повишават професионалната си квалификация, да следят и прилагат новостите в работата си;

·        да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани;

·        да опазват държавната и служебна тайна;

·        да заявяват и избягват конфликт на интереси;

·        да ползват икономично канцеларските материали, ел. енергия, вода, телефонни разговори, с цел намаляване разходите за материална издръжка на общината;

·        да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

Чл.36. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда , Закона за държавния служител и други подзаконови нормативни актове.

Чл.37. (1) Числеността на персонала в общинската администрация възлиза на 57 щ. бр., съгласно приетата от Общинския съвет структура.

(2) Работното време на служителите в администрацията на Община Вършец е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(3) Началото на работния ден в администрацията на община Вършец е 8:30 часа, края в 17:00 часа, като обедната почивка е половинчасова – от 12:30 до 13: 00 часа.

(4) почивките на служителите, във връзка със спецификата на тяхната работа, се определят с Правилник за вътрешния трудов ред на общинската администрация.

Чл.38. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите имат право на отличия и награди.

(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им, се определят с Правилник за вътрешния трудов ред на общинската администрация.

Чл.39. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Чл.40. Държавен служител, който е нарушил виновно своите служебни задължения носи отговорност, предвидена в Закона за държавния служител.


Заключителни разпоредби

 

§ 1 Настоящият правилник е изработен на основание чл. 11 от Закона за администрацията.

§ 2 Устройственият правилник на общинска администрация Вършец е утвърден със заповед № 57/20.02 .2012 г. на Кмета на Община Вършец на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от ЗМСМА.

§ 3 Актуализиран на основание Решение № 122 от Протокол № 16/31.07.2012 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 280/01.08.2012 г. на Кмета на Община Вършец.

§ 4 Актуализиран на основание Решение № 102 от Протокол № 4/29.01.2016 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 112/16.03.2016 г. на Кмета на Община Вършец.

§ 5 Актуализиран на основание Решение № 14 от Протокол № 3/20.12.2019 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 47/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец.