ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2013 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 2007–2013 Г.

(Приет с Решение № 456  по Протокол № 44/ 29.04.2014 г.  от Общински съвет – Вършец)

 

 

І.  Общи условия за изпълнение на общинския план  за  развитие  и  в  частност промените в социално - икономическите условия в община Вършец.

 

Планът е основен стратегически документ за развитието на общината за периода 2007-2013 г., имащ за цел да подпомага работата на Общинската администрация и Общинския съвет. Той е основен  документ,  определящ стратегическите  приоритети и специфични цели за развитие на община Вършец.

 

Общинският план е разработен в съответствие с националната законова рамка на регионалното развитие и на регионалната политика и по-специално с изискванията на Закона за регионалното развитие, приет от Народното събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.; Законите за общинските бюджети, за местното самоуправление и местната администрация и др.

 

Настоящият План за развитие на община Вършец за периода 2007-2013 г. е разработен от авторски колектив на Института за следдипломна квалификация на Университета за национално и световно стопанство /ИСК при УНСС/ с ръководител ст.н.с. Марин Тодоров, доктор по икономика.

 

При формулирането на основните цели и приоритети на Плана за развитие на община Вършец са отчетени основните постановки и приоритети на Националните планове за икономическо и за регионално развитие, за развитието на земеделието и селските райони, Националната стратегия за регионално развитие, както и на Плановете за развитие на Северозападния район за планиране и на Монтанска област.

 

Разработването на плана премина последователно през следните фази: предварителни проучвания; теренни проучвания и консултации; междинно съгласуване. В работни срещи с представители на Общинска администрация бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети.

 

Населението на община Вършец по данни от последното преброяване през 2011 г., наброява 8 203 човека, като основната част – 6 270 човека (76,4% от населението) е съсредоточена в центъра на общината - гр. Вършец. Селата са много малки, като дори в по-големите от тях (с изключение на с. Долно Озирово и с. Спанчевци) населението е под 350 човека. Населението на община Вършец към 31.12.2011 г. съставлява 5,5% от населението на област Монтана към същата дата. Намаляването на броя на населението, вследствие на отрицателния прираст и външната миграция водят до характеризирането на структурата на населението като регресивен тип структура – начален стадий.

 

Община Вършец е със сравнително нисък БВП на един жител, нивото на безработицата е над средното за страната, а размерът на паричните доходи на един жител представлява под 80% от средния за страната. Важен фактор за цялостното развитие на общинската икономика е пълноценната изява на местната инициатива за развитие на частната стопанска дейност. Около 60% от предприятията в общината са в обслужващата сфера - /44% в търговията, ремонта и услугите и 16% - хотелиерство и ресторантьорство /, 13,6% са в преработващата промишленост и около 2% - в строителството. Само 1% от предприятията са сферата на селското стопанство. В община Вършец се развива екологично чиста промишленост, незамърсяваща околната среда. Основната стратегическа цел на общината е пълноценното използване на местните ресурси за осигуряване на стабилен поминък и постигане на социална сигурност на населението.

 

ІІ.   Напредък по отношение на изпълнението на целите и   приоритетите на Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение.

 

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, държавната политика  за  регионално  развитие,  в  контекста  на  членството   на  България  в  ЕС посредством Оперативните програми към съответните министерства, даде възможност на общините да кандидатстват за реализиране на приоритетни за развитието на общината проектикоито  отговарят  на залегналите  в  Общинския  план  за  развитие 2007-2013  г. приоритети, цели, мерки и дейности.

 

Към  2013  г.  действащи  са  следните  програми  с  европейско  финансиране:  ОП „Регионално развитие, ОП Околна среда”, ОП „Административен капацитет, Програма за развитие на селските райони. В голямата си част, тези програми са реализирали своя потенциал с отворените до сега схеми и чрез договарянето.

 

За реализирането на основната стратегическа цел в Общинския план за развитие са определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за общинско развитие:

 

 

По Приоритет 1 - Създаване на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие на икономическия потенциал с ключов приоритет насърчаване на туризма в община Вършец.

 

По Мярка 1: Ускорено развитие на балнеоложкия и на алтернативните форми на активен туризъм /селски, ловен и риболовен, планински пешеходен, културно-опознавателен, религиозен, спортен/, при атрактивно експониране на културно-историческото наследство на територията на общината /М1:/

 

Ø    Проект Ремонт обществени паркове, градинки и зелени площи в град Вършец.

 

Проектът се финансира по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 527 840 лв.
Рехабилитирани са 7 428 кв.м различни видове настилки в градската градинка при СБР «Св. Мина», изградени са детски площадки за различни възрастови групи, водни ефекти, парково обзавеждане, обособяване на основни и второстепенни пешеходни комуникации, автоматизирана поливна система и ново парково осветление, допълване на дървесна и паркова растителност и тревни площи, обновяване настилката на 11 230 кв.м алейна мрежа в ниската част на парка и по алеята, водеща към местността «Иванчова поляна», реновиране на 8 500 кв.м зелени площи, монтиране на допълнително пейки, табели и кошчета.

 

Постигнати резултати:

 

 

Индикатори  за напредък:

 

 

 

Ø  Проект «Изграждане на туристически атракционни съоръжения»

 

Проектът е по „Програма за развитие на селските райони 2007- 2013, мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» и е на обща стойност 261 374 лв.

По проекта бе  изграден летен амфитеатър на територията на градския парк по алеята, водеща до местността «Иванчова поляна». Съоръжението е с открита сцена и амфитеатър с дървени пейки, с места за около 200 посетители. Предназначено е за лятно кино с прожекции на открито, както и за провеждане на фестивали, прегледи,  театрални постановки, концерти и др. културни изяви.

 

 

Постигнати резултати:

 

 

Индикатори  за напредък:

 

 

 

Ø  Проект «Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите в общините Вършец, Берковица и Годеч»

 

            Проектът е по ОП «Регионално развитие», ос 3: «Устойчиво развитие на туризма», схема за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Общата му стойност е 431 240 лева. Партньори по проекта са Берковица и Годеч, като водеща е община Вършец. Проектът предвижда разработването на нови туристически пакети; рекламни дейности (изготвяне на видео филм, рекламни брошури, електронна страница с туристическа насоченост и др.); участие в международни и национални туристически изложения; туроператорски и журналистически турове.

 

 

Ø    „Екопътека и туристически посетителски център, кв. Заножене, град Вършец и село Спанчевци, община Вършец”.

 

            Проектът е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Безвъзмездната финансова помощ е на обща стойност 85 128 лв. В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности: изграждане и оборудване на екопътека за пешеходен и велотуризъм, създаване на туристически посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство, кв. Заножене, гр. Вършец;  закупуване, доставка и монтаж на сензорни информационни устройства (киоск); разработка на уеб-сайт и брошури.

 

 

По Мярка 4: Насърчаване на заетостта и трайно намаляване на нивото на безработица в общината /М4/

 

Действията   по   отношение   на   намаляване   на   безработицата   и осигуряване на трудова заетост се реализират в две основни направления: превантивни - обучение   на   безработни и мерки насърчаващи работодателите да  наемат на работа лица в неравностойно положение на пазара на труда.

 

Включването  в  редица  програми  и  мерки  за  заетост  на  продължително безработни лицасамотни родители; лица и семейства, в които и двамата родители са безработни; лица от социално слаби семейства; лицата  с  трайно  намалена работоспособност,  дава  възможност  да  бъдат  подпомогнати  тези  рискови  групи  и възможност  за  трудова  реализация.

 

Най-широко  обхваната  инициатива  на  социалното министерство е НП От социални помощи към осигуряване на заетост. Основната целева група на програмата са продължително безработните лица с период на регистрация в Бюрата по труда над 1 година, които са обект на месечно социално подпомагане. Целта е да се възстановят трудовите им умения и да се повиши тяхната квалификации, което ще ги направи пообилни на пазара на труда и ще подобри възможностите им за реализация.

 

Участие на Общината в европейски, национални и регионални програми за заетост:

 

Ø    По Програма Алтернативи– през 2013 г. заети 39 лица (личен асистент).

Програмата е по Междуинституционално рамково споразумение между водеща организация Агенция по заетостта и партньор община Вършец.

 

Ø    По Програма Развитие, финансирана от ОП «Човешки ресурси» на ЕС община Вършец кандидатства и бе одобрена за обучение на безработни лица по различни специалности за придобиване на квалификация с последващо назначаване по трудови правоотношения: В програмата през 2013 г.бяха включени 60 лица.

 

Ø    По Национална програма ОСПОЗ” през 2013 г. с договор, сключен между община Вършец и Д ”БТ” бяха заети  171 лица, от които 124 аварийни работници, 22 земекопачи, 6 чистачи улици и 19 социоконсултанти .

 

Ø    По Европейска програма „Ново начало” – 5 бр. специалисти.

 

Ø    По Национална програма Заетост и професионална обучение на хора с трайни увреждания” са наети 10  лица с увреждания на длъжност «Пазач».

 

Ø    По  Национална програма  Старт  на  кариерата”  е  включено  1  лице  до  29  години.

 

Участие в регионални програми за заетост по линия на регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране и Националната оперативна програма за регионално развитие:

 

Ø     В Регионална програма за временна заетост през 2013 г. бяха включени  20 лица - 10 бр. санитари и 10 планински водачи.

 

 

Процентът на малцинствата в общината е сравнително висок, като най-голям е процентът  на  ромската  етническа  група.  Това  налага  разработването  на  дългосрочна политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси, протичащи  в  общината. Етническият  състав  на  населението  на  общината  позволява подготовката и провеждането на дългосрочна политика за интегриране на етносите, която би  имала  и  превантивна  роля  срещу  нарастване  на  бъдещи  етнически  разслоения  в общината.

През 2013 г. в община Вършец на трудов договор  работи един здравен медиатор, който е от ромски произход. Неговите основни задължения са да посредничи в процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора нуждаещи се от здравна помощ, помощ   при   комуникациите   с  Регионална здравноосигурителна  каса,   с  Дирекция Социално  подпомагане”,  Агенцията  за  закрила  на  детето  и  Комисията  за  защита  от дискриминация,  както  и  в  областта  на  здравното  образование  и  профилактика на болестите.

 

 

По Приоритет 2 - Хармонично развитие на територията на община Вършец и модернизиране на техническата инфраструктура.

 

 

По Мярка 6 - Рационално и ефективно използване на териториалните ресурси и хармонично устройство на територията на общината /М6/

 

Създаване на “Програма за разработване и реализация на Общ градоустройствен план на центъра на общината, подробни устройствени планове на населените места и на специфичните територии.

 

Ø  Започнато е изработването на общ устройствен план на гр. Вършец, като през 2013 г. са разплатени 18 000 лв.

 

 

По Мярка 7 – Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в общината и подобряване организацията на транспортното обслужване в общината /М7/

 

Строителство, реконструкция, модернизация и ремонт на уличната пътна мрежа в общинския център и населените места в общината.

 

Ø    Общината финализира проект Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в град Вършец.

 

Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места.

Реконструкцията включва ремонт на над 2 500 кв. м от пътната настилка, подмяна на 8 км бордюри, 20 000 кв.м тротоари, нова хоризонтална маркировка, монтаж на  пътни знаци, дренаж и почистване на дъждооттоците по следните улици: "Дончо Станчев", "Отец Паисий", "Ал. Стамболийски", "Цар Иван Асен II", "Стефан Караджа", "Васил Левски", "Раковска", "Васил Априлов", "Христо Ботев", "Хан Омуртаг", “Ботуня “ – пътна връзка с ул. „В.Левски”.  Преасфалтиран е също целият участък от Боровия парк.

Стойността на проекта е 1 510 742 лева.

 

Постигнати резултати:

 

 

Индикатори  за напредък:

 

 

 

Ø    Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец” 1.MON 1091/ІІІ-162 Стояново-п.к.Главаци/Черкаски – граница Община/Вършец-Берковица/- Слатина-Ягодово/MON 2009 2.MON 1090/ІІІ-162 Долна Бела Речка – Стояново/Долно Озирово – Горно Озирово – граница Община/Вършец – Враца – Лютаджик”.

Проектът  се финансира по Програма развитие на селските райони,  2007-2013, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони и е на стойност 5 763 404 лв.

 

 

Мярка 8 - Изграждане и модернизация на външните и вътрешните водопроводни мрежи и съоръжения към тях /М8/

 

Реконструкция и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа на населените места от общината.

 

Ø    Проект „Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на община Вършец и рехабилитация на общински път”.

 

Проектът е финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони, 2007-2013 г., като безвъзмездната финансова помощ е на стойност 3 585 546, 57 лв.

Проектът включва следните обекти: реконструкция и изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Г. Озирово; реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Черкаски; реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Драганица; реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Спанчевци; рехабилитация на бул. „Република” от ОТ322 до ОТ358 – гр. Вършец, част от общински път MON 1092 Вършец-Заножене-Спанчевци.

 

 

По Приоритет 3 - Подобряване на условията на живот на гражданите на община Вършец и на качеството на природната и жизнената среда в общината.

 

 

По Мярка 11 - Подобряване на екологията в община Вършец/М11/

 

Разширяване, реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ за община Вършец при пълно обхващане на отпадните води на град Върщец и отвеждане с главен колектор.

 

Ø    Общината финализира Проект ”Реализиране на инвестиционен проект градска пречиствателна станция за отпадъчни води  (ГПСОВ) в град Вършец”.

 

Проектът се финансира от Оператвна програма  ”Околна среда 2007 - 2013 на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С113-304 от 29.12.2008 г. и е на стойност 5 376 920 лева.

В рамките на проекта бе изградена Пречиствателна станция на отпадъчни води, с довеждащ колектор при проектен капацитет на станцията за 10 000 еквивалентни жители.

 

Постигнати резултати:

 

 

Индикатори за напредък:

 

 

 

Ø    Проект "Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Вършец”.

 

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 223 «Първоначално залесяване на неземеделски земи», като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 100 % и е на обща стойност 392 512 лева.

По проекта ще бъдат залесени общо 427,66 дка общински изоставени земеделски земи в землищата на с. Стояново, с. Черкаски и с. Спанчевци. В одобрените инвестиционни разходи са включени дейности по залесяване с широколистни местни видове (цер, акация и бук), както и дейности за попълване и отглеждане на залесените площи за срок от пет години.

 

 

По Мярка 12 - “Децата наше настояще и бъдеще” /М12/

 

Програма за саниране и топлотехническа ефективност на сградния фонд на общината – подпрограма саниране и топлотехническа ефективност на сградния фонд на образованието с основни ремонти на отоплителните инсталации и вътрешни ремонти на сградите.

 

Ø    Общината финализира проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – гр. Вършец и ОДЗ „Слънце” – гр. Вършец”.

 

Проектът е по програма „Енергийна ефективност” на Европейската инвестиционна Банка и Международен фонд „Козлодуй”. Стойността му е 708 013 лв.

В сградите на Обединено детско заведение “Слънце” и Общинска администрация бяха извършени следните видове СМР: подмяна на дървена дограма с нова пластмасова и алуминиева, топло и хидроизолация на покривите, топлоизолация от екструдиран и експандиран пенополистирол на фасадите, направа на полимерна мазилка, подмяна на олуци, водосточни тръби, подмяна на два броя водогрейни котли и ремонт и промивка на отоплителните инсталации.

 

Постигнати резултати:

 

 

Индикатори за напредък:

 

 

 

Програма за модернизиране и възстановяване на спортните съоръжения и спортните бази в община Вършец.

Проектиране, реконструкция и модернизация на стадион „Вършец” и плувните басейни с минерална вода в гр. Вършец:

 

Ø    Проект „Многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в кв. 90  гр. Вършец”.

            Проектът е по Програма развитие на селските райони,  2007-2013, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, на стойност 5 856 906 лв. Проектът включва реконструкция на градския стадион и строителството на спортен комплекс със зали за волейбол, баскетбол и плувен басейн с размери 10 на 25 м, който ще е закрит през зимата и открит през лятото.

 

Ø    Община Вършец продължи да спазва поетия ангажимент за стимулиране на раждаемостта. През 2013 г. бе отпусната финансова помощ на 17 бр. новородени деца на обща стойност 8 500 лв.

 

 

По: Мярка 13 – Повишаване качеството на  социалните услуги /М13/

 

Организация на периодичен социален патронаж за възрастните и болни хора от общинския център и селата.

 

Домашният социален патронаж остава най-достъпната и традиционна услуга за стари хора в общината. Нейната мобилност я прави още по – популярна и предпочитана. Той обхваща гр. Вършец,  кв. Заножене и селата Д. Б. Речка, Г. Б. Речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и Драганица. Средният брой обслужвани лица на ден през 2013 г. е 115 човека.

 

Продължи проектът „Обществена трапезария”, който се осъществява съгласно Договор между Министерство на труда и социалната политика и община Вършец за реализиране на дейности по социална услуга обществена трапезария на територията на общината.

На 72 лица бе осигурен топъл обяд безплатно, ежедневно, по проект „Обществена трапезария“. Бенефициенти са самотно живеещи лица, лица без доходи, лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии.

 

 

Проект за реконструкция на общински сгради в съвременни Домове за стари хора и хора с физически увреждания.

 

Ø    Проект„Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец”.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”. Общата стойност на проекта е 203 239, 52 лева.

 

Постигнати резултати:

 

 

Индикатори за напредък:

 

 

 

По Мярка 14 – Жилищно развитие и жилищна политика /М14/

 

Проектиране и реализация на проект за екологично и енергоспестяващо осветление в населените места на община Вършец.

 

Ø    Общината изпълнява проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец”.

 

Проектът се финансира от Държавен фонд Земеделие” по „Програма за развитие на селските райони 2007- 2013, мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/322/00199 от 23.10.2009 г.

Проектът включва изграждане на конвенционално улично осветление, подземни тръбни PVC мрежи, изтегляне на кабели в PVC тръби, изграждане на стълбове, изграждане на демонстрационна фотоволтаична осветителна система, изграждане система за управление на осветлението, рехабилитация на уличното осветление в гр. Вършец и всички села от общината.
Стойността на проекта е 1 548 690 лева.

 

Постигнати резултати:

 

 

Индикатори за напредък:

 

 

 

 

ХV. Мярка – Развитие на демократичното начало и управлението на общината /М15/

 

Подобряване на административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица чрез разширяване на обхвата на изграденото “обслужване на едно гише.

 

Ø    Проект „Е-ПОДЕМ“ на Националното сдружение на общините в Република България. Интерактивен обществен терминал-киоск и видео екран, разположени на партера в сградата на Общинска администрация осигуряват на потребителите достъп до информация и интернет. Чрез новата хардуерна система гражданите имат възможност да научат за предлаганите от администрацията услуги, както и друга полезна информация. Общата доставка включва сървър, компютърна конфигурация, два принтера и широкоформатен скенер за документи с големи размери.

 

 

Ø    „Общинска администрация Вършец – компетентна и ефективна”

 

Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет”, на стойност 83 476 лв.

Бяха проведени обучения, свързани с повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на работата на общинска администрация в община Вършец.

 

 

Ø    „Координация и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”

 

Проектът е подкрепен от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез него ще бъдат разработени  нови стратегически документи на община Вършец за новия програмен период 2014-2020, в синхрон с националните и регионални приоритети и действащо законодателство.

Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 78 608, 63 лева.

 

 

ІІІ.  Мерки  за  наблюдение  и  създадените  механизми  за  събиране, обработване и анализ на данни

 

Съгласно  разпоредбите  на Закона за регионалното развитие  (ЗРР),  кметът  на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на ОПР и представя годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за одобряване от Общинския съвет.

С  Правилника  за  прилагане  на  ЗРР   са  регламентирани  условията  и  редът  за наблюдение на изпълнението  на ОПР.

Общинският съвет с решението за приемане на ОПР задължава кмета на общината в края на всяко първо тримесечие на календарната година да отчита изпълнението на плана.

Със заповед на кмета на общината   е определен: редът за изготвяне на годишен доклад  за  наблюдение  на  изпълнението  на  ОПР,  срокът  за  внасяне  на  доклада  за обсъждане  и  одобрение  в  ОбС;  срокът  за  изпращане  на  доклада  на  председателя  на областния съвет за развитие.

 

 

ІV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през 2013 година, както и  мерките за преодоляване на тези проблеми.

 

Устойчивото  развитие         обхваща         преди             всичко екологичните аспекти на икономическата дейност на общината. Решаването на проблемите и предизвикателствата пред устойчивото развитие обаче следва да обхващат всички параметри, свързани не само с ефекта  върху  околната  среда, но и със социалните и икономическите последици и взаимодействието между тях. То се определя като     хоризонтален приоритет за реализацията на планираните мерки и конкретните проекти или схеми за подпомагане в рамките на Общинския план за развитие.

 

Устойчивостта   на   отделните   инвестиционни   намерения   и   операции или на индивидуалните проекти се отчита, като се имат в предвид следните критерии: възможност за самоиздържане след определен  период; запазване  и/или създаване на устойчиви работни места; принос  за опазване и подобряване на околната среда, устойчивото развитие на съответната обществена група или икономическа дейност.

 

 

V. Мерки по изпълнението на приоритети, цели и дейности по ОПР:

 

 

Все  още  състоянието  на  пътната  и  уличната  мрежа  в  общината  в  известна степен  е  ограничител  за  мобилността  н а  работната  сила  и  достъпа  до  различните видове  услуги.  За  да  се  премахнат  ограниченията  трябва  да  се  изпълнят  следните дейности и проекти:

 

 

 

VI. Мерки за осигуряване на информация и публичност.

 

Екипът  за  управление  на  общинския  план  за  развитие,  извършва  действия  по информиране и публичност в рамките на правомощията си по изпълнението на плановия документ  за  развитие  и  осигуряване  на  своевременна  информация  за  характера  и същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им,  за  последиците  от  тях,  както  и  за  постигнатите  резултати  включително  относно помощта, предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.

 

Информацията е        насочена към: широката общественост, потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти; лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални  проекти;  осигуряване  на  прозрачност  на  действията и отчетност на средствата.

Интернет страницата на община Вършец и общински вестник „Вършец” редовно се обновяват и актуализират с информация за хода на реализиращите се инвестиционни проекти, провеждат се срещи с инициативни и  социално ангажирани  граждани, за да се търси обратна връзка и мнението на широката общественост.

 

 

VІI.  Мерки  за  постигане  на  необходимото  съответствие  на  общинския  план  за развитие със секторни политики, планове и програми на територията на общината

 

Заложените мерки в Общинския план за развитие на община Вършец за периода 2007-2013  г.  съответстват  на  секторните  политики,  планове  и  програми  на  територията  на общината, поради факта, че при изготвянето на плановия документ, същият е широко обсъждан с всички държавни институции и неправителствени организации .

 

 

VІІI. Мерки за прилагане на принципи на партньорство

 

Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването на Общинския  план  за  развитие,  неговото   управление,   наблюдението   и   оценката  на постигнатите  резултати Консултациите  имат  за  цел  координация  и  мобилизация  на всички ресурси на общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички основни участници местни власти, социални партньори, неправителствен организации, частен бизнес, областен управител и областна администрация. Обобщените резултати от процеса   на   консултации   водят   до   последваща   актуализация   на   плана   съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието на общината.

 

 

ІХ. Заключение и предложения за подобрение на резултатите от наблюдението

 

Общинският план за развитие е средносрочен планов документ, обезпечаващ адекватно нуждите на община Вършец и визията за социално-икономическото и развитие.

По   отношение   на   изпълнението   на   ОПР   се   констатира   много добър процент на изпълнение.

Необходимо е всички нужди на общината да  бъдат  обхванати в новия ОПР, като предпоставка за кандидатстване за финансиране по европейски програми.

Налага се цялостна  актуализация  на ОПР за новия програмен период 2014 – 2020 г. Необходимо  е  община Вършец да прецизира системата от индикатори с оглед  осигуряване  на  възможност за по-добро отчитане на изпълнението на ОПР и последваща оценка.

 

 

инж. Анатоли Димитров  /П/

Председател Общински съвет- Вършец