Проекти


ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0192 „ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“
Проект BG05SFOP001-2.009-0192 „Ефективно взаимодействие между гражданското общество и местната власт за постигане на по-добро управление на община Вършец“, Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Бенефициент по проекта е СНЦ "Местна инициатива за Вършец" с партньор – Община Вършец.

Документи, изготвени в рамките на проекта:  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ