Проекти


„ДОСТАВКА НА НОВО КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД ВЪРШЕЦ"
Община Вършец подписа договор за съвместна дейност № РД 04-58 от 01.07.2019 г. с Фонд „Социална закрила“ на обща стойност от 29 200, 00 лева с ДДС, от които средства от Фонд „Социална закрила“ - 26 280, 00 лева и собствено финансово участие – 2 920,00 лева. С тези средства ще се осъществи „ДОСТАВКА НА НОВО КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД ВЪРШЕЦ".

Основна цел:
Обновяване на материалната база в Домашен социален патронаж, гр. Вършец чрез закупуване на ново кухненско оборудване.

Конкретни цели:
1. Създаване на условия за подобряване дейността на Домашен социален патронаж, гр. Вършец чрез повишаване качеството на приготвяне и съхраняване на храната;
2. Подобряване условията на труд на персонала, предоставящ услугата „Домашен социален патронаж“ – гр. Вършец.

Основна дейност по проекта:
Доставка и монтаж професионално кухненско оборудване, както следва:
- Печка електрическа с 6 плочи – 1 брой;
- Миялна машина – 1 брой;
- Електропарен казан – 1 брой;
- Фритюрник електрически – 1 брой.

Кухненското оборудване ще е професионално, отговарящо на потребностите на Домашния социален патронаж с цел подобряване качеството на приготвената храна и условията на труд на персонала. Уредите ще бъдат енергоспестяващи, което е предпоставка за намаляване на разходите по приготвяне и съхранение на храната.

Потребители на социалната услуга „Домашен социален патронаж“
– Вършец, който е с капацитет над 200 потребители на социални услуги, както следва:
• Възрастни на пенсионна възраст;
• Лица с определена нетрудоспособност над 70.99%, определена от ТЕЛК/НЕЛК;
• Самотно живеещи лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си потребност, нямат близки които да се грижат за тях и не са страна по договор за предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка и/или доглеждане;
• Потребители на социалната услуга „Топъл обяд”.

Очаквани резултати:
- Обновена материалната база в Домашен социален патронаж, гр. Вършец;
- Създадени условия за подобряване дейността на Домашен социален патронаж – Вършец чрез повишаване качеството на приготвяне и съхраняване на храната;
- Приготвяне на по-здравословна храна;
- Подобряване условията на труд на персонала, предоставящ услугата „Домашен социален патронаж“ – гр. Вършец.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ