Проекти


ПРОЕКТ ROBG-471 "НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ"
На 29.08.2018 г. в Регионалния офис на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., гр. Кълъраш, кметът на община Вършец г-н Иван Лазаров подписа договор за финансиране на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“. Договорът беше подписан в присъствието на директора на Музей „Олтения“, град Крайова, г-н Флорин Ридиче – партньор по проекта и представители на съвместния секретариат на Програмата. 

Проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, по който община Вършец е водещ партньор е финансиран по Приоритетна ос 2 - Зелен район, Специфична цел 2.1 - Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство. 

Бюджетът на проекта е 1 364 438, 31 евро, от които 85% (1 159 772,56 евро) от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13% държавно съфинансиране (177 363,34 евро) и 2% финансиране от партньорите (27 302,41 евро). 

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – 30.08.2018 г. и край – 29.08.2021 г.

Основните цели на проекта са:
 • да обедини хората и общностите на границата между Румъния и България; 
 • да насърчи сътрудничеството за съвместно устойчиво развитие, като се използват културните и природните ресурси.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 
 • изграждане на Палеопарк и информационен център с изложбена площ в гр. Вършец и създаване на съвместен туристически продукт "Трансграничен музей";
 • създаване на модерен, иновативен и интерактивен набор от инструменти за насърчаване на трансграничното наследство; 
 • увеличаване на туристите в трансграничния регион Крайова-Вършец.
Основните дейности по проекта са обособени в следните работни пакети:
 

1. Изпълнение на «меки» дейности, включително: 

1.1. Създаване на промоционална и информационна платформа в секциите на музей "Олтения" – разработване и доставка на интерактивни виртуални асистенти, говорещи тотеми, холограми; 

1.2. Информационна кампания за туристическото предлагане на дестинация Крайова – Вършец чрез:
 • организиране и провеждане на културно туристическо събитие в гр. Крайова; 
 • организиране и провеждане на палеонтологична конференция в гр. Вършец; 
 • изготвяне и подписване на Споразумение и стратегия за сътрудничество между музей «Олтения» и новоизградения музей във Вършец
2. Инвестиционни дейности

Реализиране на технически проект «Палеопарк, ограда и информационен център с изложбена площ, гр. Вършец» в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 12961.40.917, гр. Вършец, землище Вършец, местност „Парк” от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г. 

3. Дейности по информация и публичност, включително: 
 • провеждане на стартираща и заключителна пресконференция по проекта; 
 • публикуване на пресъобщения; 
 • разработване и разпространение на информационни и рекламни материали за популяризиране приноса на финансиращата програма и новият туристически продукт "Трансграничен музей".
www.interregrobg.eu

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата.

Нови дестинации в трансграничния туризъм
ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ GB SUB
TRAVELERS WITHOUT BORDERS EN SUB
НАУЧНО – ПОПУЛЯРЕН ФИЛМ ЗА ПАЛЕОНТОЛОГИЧНОТО НАХОДИЩЕ КРАЙ ГРАД ВЪРШЕЦ ENG SUB
Cooperation agreement & strategy  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ