Проекти


"РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ГПСОВ) В ГРАД ВЪРШЕЦ"“
Финансирането е на стойност 5 707 900 лева и е по процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ по Оператвна програма "Околна среда 2007 - 2013" на Европейския съюз.
Община Вършец е сред 30-те одобрени общини в страната от подадените 113 проекта.
На 29 декември 2008 година в София бе подписан договор за финансиране между министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и кмета на община Вършец Боряна Бончева.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ