Проекти


«ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 2"
На 23 юли 2019 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа административен договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2».

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства.

Проектът включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 50 потребители над 65 годишна възраст.

Същността на услугата се изразява в индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора в домашна среда от специализиран екип от двама здравни специалисти и четирима социални работници, както и един координатор на услугата.

Основни дейности, осъществявани от специалистите по здравни грижи: предоставяне и събиране на здравна информация, промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, медицински и здравни грижи и дейности, ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, манипулации, оказване на спешни и други дейности, провеждане на обучение в областта на здравните грижи.

Основни дейности на специалистите в областта на социалните дейности: предоставяне и събираме на информация, социално-битови дейности, подпомагане на специалистите по "Здравни грижи" при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности па потребителя.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездно финансиране.

Обща стойност на проекта е 65 923,20 лв., от които 56 034,72 лв. - финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 9 888,48 лв. - национално съфинансиране.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ