Проекти


«РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ВЪРШЕЦ»
Проект № BG06RDNP001-7.007-0038 с наименование «Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец» на обща стойност 94 816, 09 лева.

Целта на проекта е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на спортната инфраструктурата, свързана с активен начин живот на жителите и гостите на община Вършец, чрез ремонт и обновяване на спортни игрища за баскетбол и волейбол;

Конкретна цел 2 – Подкрепа за местното икономическо развитие и повишаване на привлекателността на територията на община Вършец като туристическа дестинация, чрез обновяване на дребна по мащаби публична техническа инфраструктура.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в градски парк в поземлен имот (ПИ) 12961.40.913, гр. Вършец - баскетболно и волейболно игрище, консултантски услуги за подготовка и управление на проекта и авторски надзор.

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – май 2019 г. и край – май 2022 г.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ