Проекти


«ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР. ВЪРШЕЦ»

Проект № BG06RDNP001-7.006-0092 с наименование «Обновяване на градски парк, гр. Вършец» на обща стойност 100 322, 84 лева.

Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за активен и природосъобразен начин на живот на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на зелената система, свързана с рекреация и отдих на жителите и гостите на община Вършец, чрез обновяване на паркова инфраструктура.

Конкретна цел 2 – Подкрепа за местното икономическо развитие и повишаване на привлекателността на територията на община Вършец като туристическа дестинация чрез естетизиране на обкръжаващата среда.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Обновяване на градски парк, гр. Вършец в поземлен имот (ПИ) 12961.420.1 (УПИI-1, КВ.75) - Слънчева градина, гр. Вършец с площ 12 128 кв.м. чрез изграждане на автоматизирана поливна система,
консултантски услуги за подготовка и управление на проекта, строителен и авторски надзор.

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – май 2019 г. и край – май 2022 г.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ