Проекти


«РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ «СЛЪНЦЕ»- ГР.ВЪРШЕЦ»
Проект № BG06RDNP001-7.004-0014 с наименование «Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ «Слънце»- гр.Вършец» на обща стойност 967 871 ,22 лева.
Целта на проекта е едновременно да подобри средата и достъпа до качествено образование в община Вършец, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Създаване на подходяща, безопасна и комфортна образователна среда за целевите групи чрез обновяване и модернизиране на общинска детска градина “Слънце“ – гр. Вършец и Конкретна цел 2 – Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно образование на всички деца, включително и тези със специални образователни потребности.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: строително-монтажни работи за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец" - основна сграда, включително част "Паркоустройство и благоустройство"; Доставка на оборудване и обзавеждане за детската градина; консултантски услуги за подготовка и управление на проекта и строителен и авторски надзор.

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – май 2019 г. и край – май 2022 г.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ