Проекти


„Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада”.
На 18.10.2017 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр. София Договор № 12/07/2/0/00757/18.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Отпуснатата финансова помощ е за реализирането на проект на община Вършец „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада”.

Обект на проектното предложение са следните 2 обекта от пътната мрежа на община Вършец:
1. „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III - 812/ от км 0+000 до км 6+175, с обща дължина 2951,32 м“;
2. "Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835, с обща дължина 1835 м“.

Предвидените дейности са: ремонт и преасфалтиране на пътните платна, изграждане на бордюри и тротоари, отводняване, нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 3 336 961,86 лева без ДДС.
Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца от датата на подписването.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ