Проекти


"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
На 19.09.2017 г. е подписан Договор № 12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цел на проекта: изпълнение на дейности за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличните настилки с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението на моторни превозни средства и пешеходци, както и подобряване и изграждане на нови тротоарни площи, съоръжения и принадлежности в разглежданите участъци.

Обект на проектното предложение са следните 8 улици от уличната мрежа на гр. Вършец: ул. „Янко Сакъзов” - от ОТ213 до ОТ170; ул. „Алеко Константинов” - от ОТ207 до ОТ206; ул. „Цар Иван Асен II” - от ОТ170 до ОТ171; ул. „Цар Симеон” - от ОТ170 до ОТ17; ул. „Христо Ботев” – от ОТ ОТ154 до ОТ64; ул. „Първа” – от ОТ64 до ОТ835; ул. ”Никола Вапцаров” – от ОТ120 до ОТ136; ул. ”Васил Априлов” - от ОТ136 до ОТ103; ул. „Липа” - от ОТ524 до ОТ416; ул. „Найден Геров” - от ОТ416 до ОТ426.

Подлежащи на реконструкция са ул. „Я. Сакъзов”, „Цар Симеон”, „Н. Вапцаров”, „В. Априлов”, „Липа” и „Н. Геров”, а на рехабитилация - ул. „Христо Ботев” и ул. „Първа”. Дейностите, предвидени за тези участъци са – разчистване на сервитута, общ обикновен изкоп, фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, демонтаж на съществуващи бордюри и тротоари, направа на нова пътна конструкция и основа за тротоари, полагане на нови бордюри, направа на нови тротоари от бетонови плочи, монтаж на нови отводнителни дъждоприемни и ревизионни шахти, подмяна капаците на същуствуващи ревизионни шахти, цялостно асфалтиране от неплътен и плътен асфалтобетон, поставяне на хоризонтална и вертикална сигнализация.

Общата дължина на уличната мрежа, подлежаща на реконструкция и рехабилитация, предмет на настоящия проект, е 2,97811 км. Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 1 952 332,79 лева без ДДС.

Срок за изпълнение на договора – 36 месеца.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ