Проекти


„ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”.
Проект BG05MPOP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за независим живот в община Вършец” е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: ”Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”.

Основна цел на проекта:
Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез прилагане на интегриран модел за развитие на социалните услуги в общността.

Специфични цели:
- Създаване на нова устойчива социална услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" за хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец;
- Създаване на заетост, свързана с функционирането на новата социална услуга;
- Превенция на риска от институционализация на хората с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Вършец;
- Предоставяне на качествени интегрирани услуги в новосъздадения Център чрез подбор, обучение, супервизия и методическа подкрепа на персонала.

Общата стойност на проекта е 499 896,60 лева.
Продължителност на проекта – 22 месеца  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ