Проекти


„РЕКРЕАТИВНИТЕ И СПОРТНИ ОБЕКТИ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЕГИОНА”
Община Вършец стартира изпълнението като водещ партньор в партньорски инвестиционен проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по Интеррег – Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия, Бюджетна линия № CCI 2014TC16I5CB007, приоритетна ос „Туризъм”. От общо 382 проекта, подадени по схемата към 18.01.2016 г., финансиране получиха 37 проекта.

Договор № РД-02-29-262/22.11.2016 г. за проект с референтен номер 2014TC16I5CB007.1.11.143 и наименование „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона” (Recreative and sports sites as tourist potential of the region), беше връчен на зам.-кмета на община Вършец г-н Петър Стефанов на официална церемония в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София. Два партньора от двете страни на границата съвместно разработиха и съвместно ще изпълняват проекта: Община Вършец, Република България и Спортен център - Пирот, Република Сърбия.

Общата цел на проекта е да допринесе за балансираното устойчиво развитие на трансграничния район Вършец-Пирот не само чрез използване на съществуващия туристически потенциал, но и чрез изграждане на нови туристически обекти, което ще повлияе положително на икономическия растеж на регионално ниво.

Основните дейности по проекта са:
• Реализиране на атракционен „въжен парк” в град Вършец;
• Реализиране на рекреативни и спортни обекти в град Вършец, а именно: две модерни детски площадки, две фитнес площадки на открито и една скейтборд площадка на открито;
• Изграждане на увеселителен „адреналин” парк в град Пирот; ;
• Разработване на стратегически план за подобряване предлагането на спортен туризъм за трансграничния регион Вършец-Пирот;
• Организиране на партньорски форум и обмен на участниците по проекта;
• Семинари и изграждане на капацитет;
• Популяризиране на дейностите по проекта и оценка на резултатите.

Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 588460,10 евро, като бюджетът на община Вършец е 287093,73 евро. Договорът е със срок за изпълнение- 18 месеца.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ В ТГС РЕГИОН ВЪРШЕЦ-ПИРОТ  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ