Проекти


„РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ”
Проектът на община Вършец по Договор за БФП № М13-22-86/06.08.2014 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за развитие.

Основна цел на проекта: Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация Вършец, чрез усвояване на нови и развитие на придобити знания и умения.

Конкретни цели:
1. Повишаване на квалификацията на общинските служители на община Вършец чрез обучение в сферите на тяхната компетентност;
2. Повишаване на мотивацията на общинските служители на община Вършец чрез осигуряване на равни възможности за професионално и кариерно развитие;
3. Постигане на ефективна организация, координация и контрол в работата на общинска администрация Вършец чрез участие в адекватни и актуални обучителни програми.

Основни дейности по проекта: Административно управление на проекта; Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители; Провеждане на обучения в Института по публична администрация; Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности; Дейности за информация и публичност.

Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 96 538,41 лева и срок за изпълнение - 12 месеца.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ