Проекти


„КООРДИНАЦИЯ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”
Общинска администрация Вършец започна реализирането на проект № 13-13-175/12.11.2013г. „Координация и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, подкрепен от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта: Подкрепа за реализиране на ефективни политики за устойчиво развитие на община Вършец.

Конкретни цели:
1. Подобряване на процеса за разработване и прилагане на политики в партньорство и координация на всички заинтересовани страни;
2. Разработване на нови стратегически документи на община Вършец за новия програмен период 2014-2020, в синхрон с националните и регионални приоритети и действащо законодателство;
3. Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при прилагането на общинските политики.

Основните дейности по проекта:
- Организация и управление на дейностите по проекта;
- Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители;
- Разработване на общински план за развитие на община Вършец, 2014-2020;
- Разработване на стратегия за развитие на туризма в община Вършец, 2014 – 2020;
- Разработване и въвеждане на детайлни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегическите документи на община Вършец;
- Провеждане на кръгла маса;
- Провеждане на съпътстващо обучение;
- Информираност и публичност на резултатите по проекта.

Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 78 608, 63 лева.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ