Проекти


„НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД ВЪРШЕЦ”.
От 01.08.2013 г. стартираха дейностите по проект BG051PO001-5.2.13–0024-С0001 „Нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания в град Вършец”. Кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа договора по проекта, който ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, по схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за проекта е 203 239,52 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца.

Основна цел на проекта: Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез прилагане на интегриран модел за развитие на социалните услуги в общността.

Конкретни цели:
•Създаване на нова форма на социална услуга на територията на община Вършец „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания в град Вършец”;
•Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура в град Вършец за предоставяне на новата социална услуга;
•Създаване на заетост, свързана с функционирането на новата услуга в община Вършец.

Целеви групи:
•Лица над 18-годишна възраст с физически увреждания от общността, чакащи настаняване в специализирана институция – 15 лица;
•Персонал на новосъздадената социална услуга за лицата с физически увреждания – 14 лица.

Потребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания ще бъдат:
-Лица с физически увреждания, изведени от специализирани институции за стари хора и възрастни хора с увреждания;
- Лица с физически увреждания, за които е налице риск от институционална грижа.

Проектът „Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец” цели разкриването и устойчивото развитие на нова социална услуга на територията на община Вършец. След изтичането на срока на договора за безвъзмездна помощ услугата ще стане делегирана държавна дейност. Центърът ще бъде реализиран в сградата на бившата детска ясла, след извършен основен ремонт. ЦНСТ в град Вършец ще предложи среда за живот близка до семейната, при която лицата с увреждания ще получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ЦНСТ ще бъдат насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ