Проекти


"ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА"
Общинска администрация Вършец започна реализирането на проект № А 12-22-134/11.04.2013 г. „Общинска администрация Вършец - компетентна и ефективна ”, подкрепен от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта: Повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на работата на общинска администрация в община Вършец.

Конкретни цели:
1. Повишаване на квалификацията на общинските служители на община Вършец чрез обучение в сферите на тяхната компетентност;
2. Повишаване на мотивацията на общинските служители на община Вършец чрез осигуряване на равни възможности за професионално и кариерно развитие;
3. Постигане на ефективна организация, координация и контрол в работата на общинска администрация Вършец чрез участие в адекватни и актуални обучителни програми.

Основните дейности по проекта: административно управление на проекта; провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители; провеждане на обучения в Института по публична администрация; организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности; организиране и провеждане на обучения за Работа с граждани от уязвимите групи; специализирано компютърно обучение (AutoCAD, ArchiCAD); дейности за информация и публичност.

Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 83 476.00 лева.
  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ