Проекти


"ЕКОПЪТЕКА И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, КВ. ЗАНОЖЕНЕ, ГРАД ВЪРШЕЦ И СЕЛО СПАНЧЕВЦИ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ".
На 19.11.2012 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа нов договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: № 12/313/00144 „Екопътека и туристически посетителски център, кв. Заножене, град Вършец и село Спанчевци, община Вършец”.

Проектът ще бъде безвъзмездно финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” и е на обща стойност 85 128 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на туристопотока в община Вършец и региона чрез взаимно допълване и обогатяване на традиционния балнеоложки туризъм с различни форми на селски и екотуризъм.

Конкретните цели, които се поставят с реализирането на този нов проект са: изграждане на екопътека за пешеходен и велотуризъм от кв. Заножене до с. Спанчевци; създаване на туристически посетителски център в кв. Заножене за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; повишаване на информираността на туристите чрез използването на модерни и ефективни средства за маркетинг и реклама.

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:

- Изграждане и оборудване на екопътека за пешеходен и велотуризъм.
Екопътеката ще се изгради върху съществуващ полски път, свързващ кв. Заножене, гр. Вършец с местността «Минкови бани» в землището на с. Спанчевци, община Вършец. Дължината на трасето е 3 км, а ширината му е 2 м. На четири характерни места с хубав изглед към планината ще се поставят преместваеми заслони с барбекю, изградени от обработен дървен материал. В близост до заслоните ще се поставят кошчета за боклук и химически тоалетни. По цялото трасе през 200-250 м. ще се монтират указателни табели.

- Създаване на туристически посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство, кв. Заножене, гр. Вършец.
Свободно помещение от сградата на НЧ „Пробуда” кв. Заножене, гр. Вършец, собственост на Община Вършец ще бъде оборудвано (компютърни конфигурации) и обзаведено (офис мебели, мебели за експозиции) с цел създаване на туристически посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство.

- Закупуване, доставка и монтаж на сензорни информационни устройства (киоск).
Във връзка с подобряване на информираността на туристите и гостите на града ще бъдат закупени и монтирани 3 сензорни устройства (киоск). Киоските ще бъдат разположени на три публични места на територията на Вършец – пред ТИЦ Вършец, пред сградата на Община Вършец и пред сградата на НЧ „Пробуда”, кв. Заножене. На основата на сензорния киоск ще бъде създаде полезна и увлекателна система за информация и реклама, която ще се ползва от туристите и гостите на община Вършец и региона.

- Разработка на уеб-сайт и брошури.
За популяризиране на дейностите по проекта и по-доброто представяне на новата туристическа инфраструктура – екопътека и туристически посетителски център, ще бъдат разработени и издадени за разпространение рекламно-информационни брошури и уеб-сайт на двата информационни центъра във Вършец.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ