Проекти


„СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „РЕПУБЛИКА“ ОТ ОТ322 ДО ОТ358”
Договор за безвъзмездна финансова помощ №12/321/01457/19.12.2013 г., сключен между Община Вършец и Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът е финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони, 2007-2013 г., като безвъзмездната финансова помощ е на стойност 3 585 546, 57 лв.

Проектът включва следните обекти:реконструкция и изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Г. Озирово; реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Черкаски; реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Драганица; реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Спанчевци; рехабилитация на бул. „Република” от ОТ322 до ОТ358 – гр. Вършец, част от общински път MON 1092 Вършец-Заножене-Спанчевци.

Общата цел на проекта е подобряване на условията на живот на жителите на община Вършец чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна услуга и пътна инфраструктура.

Конкретни цели:
• Реконструкция и изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Горно Озирово;
• Реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Черкаски;
• Реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Драганица;
• Реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на с. Спанчевци;
• Рехабилитация на ул. Република от ОТ322 до ОТ358 – гр. Вършец.

Откриване на строителната площадка: 16.02.2015 г.
Изпълнител на СМР: ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА ВЪРШЕЦ 2014“ – гр. София
Стойност на СМР: 3 303 522 лв. без ДДС
Срок за изпълнение на проекта: 15.07.2015 г.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ