Заседания на общински съветПриложение №3
към Инструкция за документооборота в Общински съвет Вършец


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЪРШЕЦ


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.25, т.4 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 т.5 и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация определям график за Заседанията на постоянните комисии във връзка с постъпилите материали за Заседание на Общински съвет-Вършец, както следва:

Постоянна комисия

Състав

Заседание

Дата

Час

1.

Комисия по туризъм, икономика, устройство на територията и управление на общинска собственост

Председател:
Вътко Данаилов Маринов
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Иван Димитров Андров
Благовест Радославов Христов
Иван Калинов Замфиров

19.05.2023

13:00

2.

Комисия по бюджет, финанси и стопанска политика

Председател:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Адрияна Николова Николова
Недялко Йорданов Томов
Георги Русев Ангелов

19.05.2023

13:30

3.

Комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

Председател:
Адрияна Николова Николова
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Недялко Йорданов Томов

19.05.2023

14:30

4.

Комисия по здравеопазване, социална политика и екология

Председател:
д-р Румяна Трифонова Дамянова
Членове:
Ивайло Величков Цветанов
Атанас Георгиев Маджарски

19.05.2023

08:30

5.

Комисия по международни контакти, европейска интеграция и проекти

Председател:
Васил Георгиев Замфиров
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Атанас Георгиев Маджарски

Няма да заседава

-

6.

Комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията

Председател:
Иван Димитров Андров
Членове:
Иван Калинов Замфиров
Георги Ангелов Найденов
Недялко Йорданов Томов
Георги Русев Ангелов

19.05.2023

15:00   ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ МАЙ, 2023 ГОДИНА

* Комисиите заседават в заседателната зала на Общинска администрация Вършец. Те се запознават и коментират всички докладни записки, като задължително изготвят доклади, становища и протоколи за тези, на които са водещи.

С уважение,
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец

©2008 Община ВЪРШЕЦ