Заседания на общински съветПриложение №3
към Инструкция за документооборота в Общински съвет Вършец


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЪРШЕЦ


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.25, т.4 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 т.5 и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация определям график за Заседанията на постоянните комисии във връзка с постъпилите материали за Заседание на Общински съвет-Вършец, както следва:

Постоянна комисия

Състав

Заседание

Дата

Час

1.

Комисия по туризъм, икономика, устройство на територията и управление на общинска собственост

Председател:
Вътко Данаилов Маринов
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Иван Димитров Андров
Благовест Радославов Христов
Иван Калинов Замфиров

18.11.2021

15:00

2.

Комисия по бюджет, финанси и стопанска политика

Председател:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Адрияна Николова Николова
Недялко Йорданов Томов
Георги Русев Ангелов

18.11.2021

15:30

3.

Комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

Председател:
Адрияна Николова Николова
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Недялко Йорданов Томов

18.11.2021

13:00

4.

Комисия по здравеопазване, социална политика и екология

Председател:
д-р Румяна Трифонова Дамянова
Членове:
Ивайло Величков Цветанов
Атанас Георгиев Маджарски

няма да заседава

-

5.

Комисия по международни контакти, европейска интеграция и проекти

Председател:
Васил Георгиев Замфиров
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Атанас Георгиев Маджарски

няма да заседава

-

6.

Комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията

Председател:
Иван Димитров Андров
Членове:
Иван Калинов Замфиров
Георги Ангелов Найденов
Недялко Йорданов Томов
Георги Русев Ангелов

17.11.2021

15:00

7.

Председателски съвет

Председатели:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Вътко Данаилов Маринов
Адрияна Николова Николова
д-р Румяна Трифонова Дамянова
Васил Георгиев Замфиров
Иван Димитров Андров

18.11.2021

16:00  ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ, 2021 ГОДИНА

* Комисиите заседават в заседателната зала на Общинска администрация Вършец. Те се запознават и коментират всички докладни записки, като задължително изготвят доклади, становища и протоколи за тези, на които са водещи.

С уважение,
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец

Постоянните комисии към Общински съвет – Вършец ще проведат заседания на 17 и 18 ноември 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения график. Комисиите ще заседават поотделно при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки. Носенето на маски по време на заседанията на комисиите е задължително, задължително е и спазването на два метра дистанция между заседаващите.

©2008 Община ВЪРШЕЦ