Обяви


Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности
Във връзка с писмо вх. № 3300-1815/26.10.2022 г. от Директора на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, община Вършец информира населението, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова Дирекция „Дунавски район“.
Заявлението за регистрация може да се подаде и на деловодството на Община Вършец, като за всяко постъпило заявление се издава входящ номер и на всеки 14 дни се предават на Басейнова Дирекция с център гр. Плевен.
Напомняме, че за подаване на заявление не се дължи такса и не е необходимо представяне на допълнителни документи.

Указания от Басейнова Дирекция Дунавски Район във връзка с регистрация на кладенци  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ