Обяви


ОБЯВА ОТНОСНО: ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗАМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В, АЛ4 ОТ ЗСПЗЗ
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване, уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и в Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), са издадени 9бр. заповеди по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД :Земеделие" - Монтана за община Вършец, както следва:

1. Заповед №282/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на гр.Вършец, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

2. Заповед №283/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Долна Бела Речка, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

3. Заповед №284/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Черкаски, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

4. Заповед №285/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Стояново, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

5. Заповед №286/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Долно Озирово, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

6. Заповед №287/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Горно Озирово, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

7. Заповед №288/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Горно Озирово - трайни насаждения, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

8. Заповед №293/04.10.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Драганица, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.

9. Заповед №294/04.10.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, за землището на с. Спанчевци, издадена на основание чл.37в, ал4 от ЗСПЗЗ.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ