Обяви


ОБЯВА - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ; факс: 09527/ 23-23
e-mail: admin@varshets.bg

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл.26, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и в изпълнение на Решение № 398 от Протокол № 42 от 02.09.2022 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 353 от 21.09.2022 г. на Кмета на община Връшец

О Б Я В Я В А

На 28.10.2022 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост - 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентификатор 12961.420.31 по КК и КР на гр.Вършец, представляващ бул.“България“ за поставяне на вендинг машина за безалкохолни напитки непосредствено до сградата на „Медицински център – Връшец“.
Срок за отдаване под наем на часта от недвижимия имот – 3 /три/ календарни години считано от датата на сключване на договора за наем.
Определя първоначална тръжна месечна наемна цена - 70 лв. без ДДС /седемдесет лева/ без ДДС.
Цена на тръжната документация - 100 лв., /сто лева/.
Депозит за участие в търга - 500 лв./петстотин лева/.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.
При сключване на договор за наем спечелилият търга участник заплаща 6 /шест/ месечни наемни вноски за наетата площ.
Тръжна документация за участие в търга може да се закупи и подава в 30 /тридесет/ дневен срок всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 27.09.2022 г. до 27.10.2022 г., от/в деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 70, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 27.09.2022 г. до 27.10.2022 г.
Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ