Обяви


ОБЯВА - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ; факс: 09527/ 23-23
e-mail: admin@varshets.bg

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл.26, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и в изпълнение на Решение № 400 от Протокол № 42 от 02.09.2022 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 352 от 21.09.2022 г. на Кмета на община Връшец

О Б Я В Я В А

На 25.10.2022 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост - 1 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.420.31 по КК и КР на гр.Вършец, представляващ разширение на бул.“България“ /паркинг до „Медицински център –Вършец/ за монтиране на зарядна колонка за електрически превозни средства за автомобили с електрически двигатели по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно изготвената схема за поставяне от Главния архитект на община Вършец за пространственото разположение на зарядното устройство (колонка).
Срок за отдаване под наем на частта от недвижимия имот – 10 /десет/ календарни години считано от датата на сключване на договора за наем.
Първоначална тръжна месечна наемна цена - 30 лв. без ДДС /тридесет лева без ДДС/.
Цена на тръжната документация - 100 лв. /сто лева/.
Депозит за участие в търга 300 лв./триста лева/.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.
Тръжна документация за участие в търга може да се закупи в 30 /тридесет/ дневен срок всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 24.09.2022 г. до 24.10.2022 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Тръжна документация за участие в търга се приема в 30 /тридесет/ дневен срок от 24.09.2022 г. до 24.10.2022 г., всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от деловодството на Общинска администрация – Вършец с адрес гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 70, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 24.09.2022 г. до 24.10.2022 г.
Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4. За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ