Обяви


Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
Община Вършец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план-схема на техническата инфраструктура, отнасяща се за строителството на част от ул. „Цар Симеон от О.Т. 12 до О.Т. 17 в гр. Вършец. Проектът е изложен в сградата на Община Вършец – бул. „България“ № 10, ет. 3, стая № 306. Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“ - бр. 65 от петък, 12 август 2022 г., стр. 71, т. 22. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – Вършец. Дата: 12.08.2022 г.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ