Обяви


Уведомление за инвестиционно намерение
Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 1. I. Информация за контакт с възложителя: 2. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 3. Община Вършец, гр. Вършец, бул. „България“ № 10 4. Пълен пощенски адрес. 5. Гр. Вършец, п.к 3540, бул. „България“ № 10 6. Телефон, факс и e-mail. 7. Тел. 09527/2222, факс 09527/2323, e-mail: admin@varshets.bg 8. Лице за контакти. 9. Иван Йорданов Първанов 10. II. Резюме на инвестиционното предложение: Община Вършец има инвестиционно предложение за обект „Изграждане на улица „Цар Симеон“ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец. 11. Характеристики на инвестиционното предложение: За да се реализира изграждането на улицата, общината ще изработи инвестиционен проект във фаза работен проект. Улицата до този момент не е изграждана и представлява ново строителство. а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; Дължината на улицата е 580м. б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; Няма връзка с други инвестиционни предложения в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; При строителството ще се използват бетон, трошен камък, бетонови бордюри и плочи, асфалтобетон, полиетиленови тръби за водопровод и канализация, бетонови стълбове и кабели. г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; Ще се генерират земни маси д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; Няма да има е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; Няма риск ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Няма рискове 2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. Площадка е неизградената част на улицата, временните действия ще се извършват на самата площадка. 3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 4. Няма да се отделят вредни вещества. 5. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Пътната инфраструктура няма да се променя. 6. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. При сключване на договор за строителство, изпълнителят ще представи график за изпълнение на СМР по дати. 7. Предлагани методи за строителство. Строителството ще се изпълнява по траншеен метод 8. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. С изграждане на тази част от улица „Цар Симеон“ ще се отклони транзитното движение на МПС към Берковица, Монтана и Враца от централната градска част и преминаването ще бъде по-бързо и безопасно. 9. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. Приложени са скици 10. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение. По границите на улиците са разположение урегулирани поземлени имоти 11. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. Няма такива 12. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство). Няма такива 13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. Необходимо е съгласуване на ИП с експлоатационните дружества III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 1. съществуващо и одобрено земеползване; 2. мочурища, крайречни области, речни устия; 3. крайбрежни зони и морска околна среда; 4. планински и горски райони; 5. защитени със закон територии; 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Няма да има отрицателно въздействие 9. IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: Няма да има отрицателни последици за околната среда. 10. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. Няма да има въздействие 11. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. Няма да има въздействие 12. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. Няма риск от големи аварии и бедствия 13. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). Ще се подобри качеството на въздуха в града и ще се подобри пътната обстановка. 14. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). Улицата е разположена в регулационните граници на гр. Вършец 15. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 16. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието. 17. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. Няма 18. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 19. Трансграничен характер на въздействието. 20. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ще бъдат разработени План за безопасност и здраве и ПУСО 21. V. Обществен интерес към инвестиционно 22. От реализиране на проекта имат интерес всички граждани и гости на града.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ