Обяви


О Б Я В А
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.7 и ал.8 от НРПУРОС на община Вършец и чл.9, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец в изпълнение на Решение № 375 от Протокол № 39/27.06.2022 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 233/08.07.2022 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

На 12.08.2022г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, публична и частна общинска собственост с начин на трайно ползване /НТП/ пасища/мери и ливади на собствениците на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, описани по землища и брой имоти, както следва:
1. Землище гр.Вършец – 928 бр. имота; 2. Землище с.Спанчевци – 225 бр. имота; 3. Землище с.Драганица - 257 бр. имота; 4. Землище с.Черкаски – 244 бр. имота; 5. Землище с.Стояново – 102 бр. имота; 6. Землище с.Д. Озирово – 208 бр. имота; 7. Землище с.Г. Озирово – 689 бр. имота; 8. Землище с.Д. Б. Речка – 230 бр. имота; и 9. Землище с.Г. Б. Речка – 253 бр. имота;
Първоначална годишна тръжна наемна цена - 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемана цена на съответния недвижим имот.
Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти - 1 /една/ стопанска година 2022/2023 г.
Тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 11.07.2022 г. до 11.08.2022 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Тръжна документация за участие в търга се приема в срок от 11.07.2022 г. до 11.08.2022 г., всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в деловодството на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет в търга.
Депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 10 дка. - 20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 10 до до 20 дка. - 50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;
Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 70, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 11.07.2022 г. до 11.08.2022 г.
Дължимият годишен наем за наетите имоти се заплаща от наеметелите преди подписване на договора за наем.
Търга ще се проведе в заседателната зала на Общинска администрация – Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, ет.4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ