Обяви


ЗАПОВЕД
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, предложение първо във връзка с чл.256, ал.1, т.1 и т.10 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), при спазване на разпоредбите на Наредба № 5 от 03 юни 2016 год. за предучилищното образование и докладна записка с вх. № 3300-1131/01.07.2022 год. на Директора на общинска детска градина „Слънце“ – г-жа Диана Георгиева до Кмета на Община Вършец за създаден режим на работа на детската градина и филиалите й в кв.Заножене, град Вършец и село Долно Озирово, община Вършец, за периода от 01.07.2022 год. до 31.08.2022 год., с единствен мотив, изразен в докладната записка - ползване на платен годишен отпуск от директора, педагозите и персонала на детската градина.

Цялата заповед можете да прочетете от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ