Обяви


О Б Я В А
На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПУРОС на община Вършец и чл.9, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец в изпълнение на Решение № 357 от Протокол № 38/27.05.2022 г., на Общински съвет – Вършец и Заповед № 203/09.06.2022 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

На 14.07.2022 г., от 11.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насъждения, лозя, други селскостопански територий, овощни градини и т.н. описани по землища и брой имоти, както следва:
1, Землище гр.Вършец – 78 бр. имота; 2. Землище с.Спанчевци – 139 бр. имота; 3. Землище с.Драганица –158 бр. имота; 4. Землище с.Черкаски - 122 бр. имота; 5. Землище с.Стояново – 151 бр. имота; 6. Землище с.Д. Озирово – 326 бр. имота; 7. Землище с.Г. Озирово - 366 бр. имота; 8. Землище с.Долна Бела Речка – 124 бр. имота; и Землище с.Горна Бела Речка – 64 бр. имота;
Първоначални годишни наемни цени, както следва:
- 12 /дванадесет/ лева за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насъждения, лозя, други селскостопански територий, овощни градини и т.н.
- 20 /двадесет/ лева за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.
Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти – 6 /шест/ стопански години считано от 01.10.2022 г.
Тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 13.06.2022 г. до 13.07.2022 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Тръжна документация за участие в търга се приема в срок от 13.06.2022 г. до 13.07.2022 г., всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в деловодството на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет на търга.
Депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 10 дка. - 20 лв. за всеки имот по отделно;
- за имоти с площ от 10 до до 20 дка. - 50 лв. за всеки имот по отделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки имот по отделно;
- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки имот по отделно;
- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;
Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес:
гр.Вършец, ул.“Република“ № 70, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 13.06.2022 г. до 13.07.2022 г.
Дължимият годишен наем се заплаща от наеметелите за първата стопанска година от договора при подписването му, а за останалите стопански години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.
Търга ще се проведе в заседателната зала на Общинска администрация – Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, ет.4.

За допълнителна информация тел 09527/22–22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ