Обяви


ПОКАНА
за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.
Община Вършец Ви кани на публично събитие за избор на партньори от публичния, стопанския и нестопански сектор от територията на община Вършец за включване в партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на територията на общините Враца, Вършец и Борован (за община Враца, включваща само населените места без общинския център-град с население над 30 000 в строителните му граници).

Цялата покана можете да видите ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ