Обяви


ИЗГОТВЕН Е ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПОДЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ „ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ”
Община Вършец съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – подземно съоръжение „Оптична кабелна мрежа за телевизия и интернет” на територията на гр.Вършец.

Проектът е изложен за разглеждане в отдел „Устройство на територията” при Общинска администрация - Вършец стая № 306 в сградата на Общината, всеки работен ден до изтичане на предвидения в закона срок.

На основание чл.128, ал.5, от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да подават писмени възражения, предложения и искания по проекта в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в Държавен вестник – бр.77 от 04.10.2011 г., до Общинска администрация Вършец, в Деловодството на Общината.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ