Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 2 август 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 8 точки.

Общински съвет - Вършец прие плана за интегрирано развитие на Община Вършец за периода 2021-2027 г.

Местните парламентаристи гласуваха извършването на промяна в бюджета на Община Вършец за 2022 година.

Съветниците взеха решение за провеждане на публичен търг с явнно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Общинските съветници гласуваха актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. на община Вършец, както и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост - 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентификатор 12961.420.31 по КК и КР на гр.Вършец, представляващ бул.“България“ за поставяне на вендинг машина за безалкохолни напитки непосредствено до сградата на „Медицински център – Вършец“.

Местните парламентаристи гласуваха актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. на община Вършец, както и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост на община Вършец за отдаване под наем на 1 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 12961.420.31 по КК и КР на гр. Вършец, представляващ разширението на бул. “България“ за монтиране на зарядна колонка за електрически превозни средства /зарядно устройство (колонка) за автомобили с електрически двигатели/.

Общински съвет – Вършец определи размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за второто шестмесечие на 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец както следва: „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЪРПЕЦ 2012“ – сумата от 5 000,00 лева и „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ – сумата от 2 000,00 лева.

Общински съвет – Вършец гласува утвърждаването на 3 /три/ маломерни паралелки в СУ„Иван Вазов“ град Вършец за учебната 2022/2023 година в рамките на утвърдения бюджет на училището и утвърдената численост на персонала, без допълнително финансиране от общинския бюджет.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


02.09.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ