Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РЕАЛИЗИРА НОВ ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Община Вършец е бенефициент по Договор за съвместна дейност № РД04-115/21.12.2021 г., финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

Проектът „Ремонт на помещенията на Домашен социален патронаж - гр. Вършец, община Вършец“ е на обща стойност от 61 093, 69 лева. Размерът на финансовите средства от фонд „Социална закрила“ е 49 483, 67 лева, а собственото финансиране от общината - 11 610, 02 лева.

Основната цел на проекта е да допринесе за устойчивото развитие на местната общност чрез подобряване на социалната инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните социални услуги в община Вършец.

Конкретните цели на проекта са:
 Подобряване на материалната база за функциониране на услугите чрез извършване на ремонтни дейности в помещенията на домашен социален патронаж – гр. Вършец;
 Подобряване на санитарно-хигиенните условия в помещенията на домашен социален патронаж;
 Подобряване на условията на труд на персонала, пряко ангажиран с предоставянето на услугите;
 Предоставяне на адекватен отговор на потребностите на целевите групи чрез осигуряване на качествени социални услуги.
Реализираният комплекс от дейности по проекта постига следните резултати:  Обновена материалната база за функциониране на услугите „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“ - ремонтирани помещения със застроена площ 147 кв. м.;
 Подобрени условия на труд на персонала (13 бр. заети лица), пряко ангажиран с предоставянето на услугите;
 Удовлетворени потребности на целевите групи чрез осигуряване на качествени социални услуги - минимум 260 потребители на социалните услуги;

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 21.12.2021 г. – 31.08.2022 г. С реализирането на настоящия проект община Вършец надгради и добави стойност към резултатите на други два проекта, свързани с функционирането на социалните услуги в общината, а именно:

Проект „Обновяване на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен Социален Патронаж, град Вършец “, финансиран от Фонд „Социална закрила” на обща стойност от 21 600 лв., безвъзмездна финансова помощ от 19 440 лева, реализиран през 2016 г.

Проект „Доставка на ново кухненското оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец“, финансиран от Фонд „Социална закрила” на обща стойност от 29 200 лв., безвъзмездна финансова помощ от 26 280,00 лева, реализиран през 2019 г.02.08.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ