Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 29 юли 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец прие отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Местните парламентаристи приеха отчета за дейността на Председателя на Общински съвет – Вършец, дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022г.

Съветниците разрешиха изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване с ел. енергия и вода на имота, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.57.7 по КК и КР на гр. Вършец с ново предназначение „за автосалон със сервиз и автомивка“.

Общинските съветници гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2022 г.” и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на 10 /десет/ недвижими имота, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.“ на община Вършец.

Местните парламентаристи гласуваха актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. на община Вършец“, както и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост - 1 кв.м. за поставяне на АТМ устройство /банкомат/ до входа на сграда с идентификатор 12961.423.492.1.1 по КК и КР на гр. Вършец, /Художествена галерия/.

Общински съвет – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещенията на клинична лаборатория с площ 25.84 кв.м., находящи се на 2 /втори/ етаж в сграда „Медицински център – Връшец“ ЕООД.

Общински съвет – Вършец взе решение за предоставяне на 10 /десет/ поземлени имота по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на наследниците на Георги Кирков, наследниците на Ангел Тончов и наследниците на Кирил Кирилов.

Общински съвет – Вършец гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 10.08.2022 г.

Общински съвет – Вършец прие годишен финансов отчет за 2021 година за дейността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Спас ЗАРЧЕВ


29.07.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ