Новини

ЗАПОВЕД № 140/10.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Със Заповед № 140/10.04.2020 г. на Кмета на община Вършец се възстановява функционирането на кооперативния пазар в гр.Вършец, при спазване следните мерки за сигурност:
- Да бъдат допускани до кооперативния пазар фермери, земеделски производители и лица предлагащи директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител – общо 18 бр., съгласно ПРИЛОЖЕНАТА СХЕМА.
- Да бъдат поставени информационни табели за спазване на мерките;
- Поставяне на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара, съгласно схема към заповедта.
- Осигуряване на контролиран достъп на клиентите до пазара от служители на РУ „Полиция“ гр. Вършец и Инспекторите на Общинска администрация – Вършец;
- Търговците да осигурят предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
- Да се спазва дистанция от минимум 2 м. /два метра/ между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
- Да се ползват лични предпазни средства от продавачи и потребители;
- Да се спазва хигиена и да се извършва редовна дезинфекция.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателя осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК.


10.04.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ