СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ЗАПОВЕД № 122/26.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

З А П О В Е Д № 122/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването с която изменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., за налагане на ограничения във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, както и Решение на Общинския оперативен кризисен щаб при община Вършец от проведено заседание на 26.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на органите на МВР – РУ „Полиция“, гр. Вършец.
Заповедта да се връчи на Началника на РУ „Полиция“, гр. Вършец за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на населението на Община Вършец за сведение, като се съобщи, чрез публикуването и в сайта на Община Вършец и поставянето и на информационните табла пред сградата на Общината, и пред Кметствата на населените места на общината.

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ


26.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ