СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИЗНЕСА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С оглед на извънредното положение в страната, са предвидени редица мерки и действия, целящи облекчаване неблагоприятното положението, в което са поставени гражданите и юридическите лица в резултат на създалата се в страната ситуация с COVID 19
Набелязаните мерки обхващат следните обществени сфери:

1. Мерки и действия в сферата на съдебните, административните, изпълнителните и нотариалните производства:
- Спират да текат определени срокове, предвидени в законите.
- Преустановява предприемането на някои принудителни действия, като налагани запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица.
- Удължаване с 1 месец от отмяна на извънредното положение на сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.
- За периода на извънредното положение се ограничават нотариалните производства.

2. Мерки и действия, касаещи бизнеса:
- Възможност за въвеждане на дистанционна форма на работа едностранно от работодателя.
- Преустановяване на работата при обявено извънредно положение.
- За времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.
- Възможност за предоставяне от работодателя до ½ от платения годишен отпуск.
- Възможност за предоставяне ползването на целия платен годишен отпуск на работниците и служителите от работодател, преустановил работа.
- Възможност за Въвеждане на непълно работно време от работодателя.
- Поемане на част от икономическите последици от държавата.

3. Мерки и действия в сферата на данъчната политика:
- Сроковете по чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г.
- Съгласно параграф 26 от ПЗР на ЗМДВИП през 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
- Община Вършец ще предприеме действия за освобождаване от наем за периода на извънредното положение търговските обекти в населените места на общината, засегнати от противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID 19.

Пълния текст на документа можете да видите ТУК.


26.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ