Новини

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Скъпи жители на Община Вършец,

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и решенията от 16.03.2020 г. на Оперативния кризисен щаб при община Вършец определен с моя Заповед № 100/13.03.2020 г.

Се обръщам с призив към всички граждани да се съобразяват с предписаните ограничителни мерки, въпреки временното неудобство, което причиняват. Това е начинът да запазим собственото си здраве и това на нашите близки.

Скъпи съграждани, част от основните мерки, с които можем да предпазим от заразяване себе си и нашите близки са:
 1. Да избягваме ръкостискането, докосването на очите, носа и устата си. Да спазваме добра лична хигиена, чрез често миене на ръце със сапун и вода и/или дезинфектиращи препарати.
 2. Да спазваме достатъчно физическа дистанция помежду си;
 3. Да избягваме социални контакти и събирания с повече хора;
 4. Да общуваме внимателно с външни хора, особено наскоро завърнали се от чужда държава. Да избягваме контакт с хора, които имат температура и/или кашлица. При първи симптоми и неразположения е важно да се свържете с личния си лекар;
 5. Да не провеждаме семейни тържества, на които присъстват по-голям брой хора;
 6. Да избягваме пътуванията до други населени места;
 7. Да почистваме често повърхностите на дръжките на врати, телефони, дистанционни управления, като използваме дезинфектиращ препарат;
 8. Препоръчваме на домоуправителите на жилищните блокове и собствениците на работещите обекти да организират ежедневно миене и дезинфекциране на входове, стълбища и общи повърхности;
 9. Приканваме родителите да избягват детските площадки поради струпването на едно място на много деца и родители;
 10. Нека ограничим максимално контактите на възрастните и хронично болните си близки. Да им разясним опасностите;
 11. При завръщане от пътуване в рискови зони задължително трябва да се информира личния лекар и да се остане под карантина поне 14 дни в домашни условия;
Призовавам всички граждани за дисциплина и отговорно поведение!
От нас зависи да успеем да овладеем разпространението на заразяването с COVID-19.

Община Вършец e социално отговорна институция и като такава водещо за нас е грижата и здравето на всички жители на Общината. Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и в съответствие с всички насоки и инструкции за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, по-долу ще намерите важна информация за мерките, които кризисният щаб при Община Вършец прие.
 • В интерес на хората в затруднено положение, Община Вършец ще организира закупуване и доставка до дома на храни от първа необходимост и лекарства на самотни, трудноподвижни и възрастни хора без близки, които да могат да се грижат за тях.
  Заявки ще се приемат от Анна Тачкова, всеки понеделник, сряда и петък от 9 до 11 ч на телефон 0879220354.
  Доставки ще се изпълняват в рамките на деня или на следващия ден от понеделник до петък.
  Услугата ще се изпълнява от служителите на общинска администрация Боряна Василева Иванова – „Инспектор“ и Венислав Янков Младенов – „Инспектор“, при спазване на всички изискания за хигиена и комуникация.
  Продуктите ще се закупуват със средства на заявителите и съгласно подадените от тях заявки и последващо представяне на разходно-оправдателен документ - фискален бон.
  Моля, заявки да подават само хора, които реално отговарят на критериите. Целта ни е да се погрижим за най-уязвимите наши съграждани, които в този момент не могат да разчитат на друг.
  Кметовете на кметства и кметски наместници в населените места на община Вършец ще следят за изпаднали в нужда самотни хора и при необходимост ще организират и съдействат за подаване на заявките от тях.
 • Социалната услугата „Домашен социален патронаж” ще продължи да се изпълнява, Община Вършец има достатъчен ресурс от хранителни продукти, за да не се прекъсва дейността.
  Моля, не се поддавайте на паниката с презапасяване на храни. В момента това води до струпване на огромен брой хора в магазините за хранителни стоки, които ще продължат да са отворени и заредени с храни. Важно е да се спазва изискването за препоръчна дистанция от 2 метра пред магазините.
 • Необходимо е да се спазват всички ограничения за струпване на хора на едно място и при ползване на минералните извори във Вършец и Спанчевци. Същите ще работят само в светлата част на деня.
 • ВАЖНО е да се знае! Хората под карантина не са диагностицирани като носители на коронавирус! Те и хората, с които живеят , трябва да спазват указаната от държавните органи 14 дневна изолация и след това могат да продължат нормалния си живот.
 • Всеки жител на община Вършец може да подава сигнали и важна информация до оперативните дежурни служители на тел. 09527/30-82 . Всички постъпили сигнали ще се описват в нарочна книга, като се записва дата, час, подател на сигнала и точно описание на информацията, която предоставя.
Оперативния кризисен щаб при Община Вършец получава пълно съдействие от органите на МВР, служба Пожаробезопасност и Прокуратура.

С цел изпълнение на оповестените противоепидемични мерки от Националния кризисен щаб е важно да се запознаете със следните заповеди, издадени от мен и в сила от 00 часа на 17 март 2020 година. По – долу може да намерите извадка от тях, като цялото им съдържание е публикувано на сайта на Община Вършец www.varshets.bg :
 • Заповед № 100/13.03.2020 г. На територията на община Вършец се сформира Общински оперативен кризисен щаб.
 • Заповед № 101/13.03.2020 г. Като противоепидемични мерки се преустановяват посещенията във всички търговски обекти и центрове с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, при възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Преустановяват се посещенията на детските яслени групи и градини. Преустановяват се извънкласните форми на дейност за учениците и провеждането на всякакви масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, имунизациите, както и свижданията във СБР “Свети Мина”, гр. Вършец. Всички работодатели в зависимост от спецификата на дейността си, следва при възможност да въведат дистанционна форма на трудова дейност за служителите си и/или засилени противоепидемични мерки в работните помещения.
 • Заповед № 102/16.03.2020 г. Преустановява се за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г., пътуването по утвърдените маршрутни разписания на територията на община Вършец на автобус марка „Ивеко“, модел 35.8.17 с ДК № М 72 – 76 ВК предоставен за стопанисване и ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм“, гр. Вършец.
 • Заповед № 103/16.03.2020 г. Преустановява се провеждането на „ПАЗАР“ /търговия на открито/ за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. в община Вършец.
 • Заповед №104/16.03.2020 г. Въвежда се специален режим за достъп и организация на работа на общинска администрация.
  Временно се забранява достъпа на външни лица в сградата на Община Вършец до второ нареждане, с изключение на:
  - Фронт офис за обслужване на граждани на етаж 1 в сградата на Общинска администрация – Вършец;
  - Каси на Община Вършец разположени на етаж 1 в сградата на Общинска администрация – Вършец.
  При необходимост от провеждане на среща между на служителите от Общинска администрация и граждани, такава се провежда във фоайето на Общината.
  На фронт офисите за обслужване на граждани и на касите на Община Вършец, както и в цялата сграда на Общината ще се прилагат засилени санитарно – хигиенни мерки.

С въвеждането на посочените по-горе мерки, с повишаване на личната отговорност на всеки от нас и със спазване на инструкциите дадени от институциите на Република България, разпространението на коронавируса COVID-19 ще бъде значително ограничено.

Оперативния кризисен щаб при Община Вършец редовно ще Ви информира за всички нови мерки и нова информация свързана с разпространение на коронавируса COVID-19

Останете в къщи, пазете се и спасете живот!

Кмет на Община Вършец - инж. Иван Лазаров17.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ