СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Съгласно Закона за електронно управление (ЗЕУ), общинска администрация, гр. Вършец уведомява заинтересованите физически и юридически лица, че предоставяните електронни административни услуги (ЕАУ) се заявяват чрез средства за електронна идентификация (на основание чл.5, ал.4 от ЗЕУ и чл.8 от Регламент № 910/2014 г.)


ЕАУ в община Вършец се предоставят през платформата Акстър е-услуги , която се достъпва чрез “Портал за електронни административни услуги” от лявото меню на този сайт. За да използва възможностите предлагани от платформата, потребителят трябва да се идентифицира по избран от него метод. За целта, на началната страница на системата се натиска бутона „Вход в системата“, който препраща на страница съдържаща форми за идентификация чрез някой от следните методи:

 • Идентификация чрез електронна поща и парола
  За идентификация чрез електронна поща и парола, потребителят трябва да е създал предварително своя потребителски профил чрез формата за регистрация.

 • Идентификация чрез ПИК на НАП
  За идентификацията чрез ПИК на НАП е необходимо потребителят да има издаден и валиден ПИК на НАП. Той може да се издаде на всеки гражданин, който е попълнил и подал заявление в офис на НАП. Ако потребителят вече има издаден ПИК на НАП, то той може да се идентифицира чрез него, като за целта избере опцията „Вход с ПИК на НАП“ и натисне бутона „Продължи“.

 • Идентификация чрез мобилното приложение на EvroTrust
  За да използва този метод на идентификация, потребителят трябва да има инсталирано мобилното приложение на EvroTrust за електронно подписване на документи, да има одобрен профил, както и да има наличните кредити за извършване на идентификационни услуги. За да се идентифицира чрез мобилното приложение на EvroTrust, потребителят трябва да избере опцията „Вход с EvroTrust“, да въведе своето ЕГН и да натисне бутона “Вход“.

  Вижте "Ръководство за потребителя" на Портал за електронни административни услуги АКСТЪР


Електронни справки за дължимите местни данъци и такси се предоставят през платформа на Министерство на финансите, която се достъпва чрез “Електронна справка за местни данъци и такси (Справка за задължения и плащания)” от лявото меню на този сайт.

 • Идентификацията за Електронна справка за местни данъци и такси се извършва чрез въвеждане на ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и ПИН.
  ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност (или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице) в отдел МДТ, намиращ се на първия етаж в сградата на Община Вършец.

©2008 Община ВЪРШЕЦ