ЕКОЛОГИЯ  ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016 - 2020

  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021 - 2028

  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

  Площадки за събиране на отпадъци в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО

  График Сметоизвозване

  ПРОТОКОЛ от проведено обществено обсъждане в Община Вършец за “Изработване на областен   план за развитие на горските територии на Област Монтана”.

  Мотивирана справка ОПРГТ Монтана.

  Окончателен проект ОПРГТ Монтана

  Решение от РИОСВ- екологична оценка

  ЕКОПАК

  Заповед за преброяване

  Обява за набиране на доброволци

  Методика за преброяване на безстопанствени кучета


Проект: BG16M1OP002-2.005-0008-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“

  Съобщение

  Наръчник на бенефициента

©2008 Община ВЪРШЕЦ