ЕКОЛОГИЯ  ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021 - 2028

  Програма за опазване околната среда 2022-2028 г.

  ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 2023-2027

  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

  Площадки за събиране на отпадъци в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО

  График Сметоизвозване

  ПРОТОКОЛ от проведено обществено обсъждане в Община Вършец за “Изработване на областен   план за развитие на горските територии на Област Монтана”.

  Мотивирана справка ОПРГТ Монтана.

  Окончателен проект ОПРГТ Монтана

  Решение от РИОСВ- екологична оценка

  ЕКОПАК

  Заповед за преброяване

  Обява за набиране на доброволци

  Методика за преброяване на безстопанствени кучета

  Протокол за извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на общ.Вършец за 2022г.


Проект: BG16M1OP002-2.005-0008-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“

  Съобщение

  Наръчник на бенефициента

©2008 Община ВЪРШЕЦ