ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


22  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА СРОК ОТ 24 М., ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“ ПО ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.“


▣  Покана /качено на 13.12.2019г. 16:50ч./

▣  Предложение - оферта /качено на 13.12.2019г. 16:50ч./

▣  Техническо предложение /качено на 13.12.2019г. 16:50ч./

▣  Ценово предложение /качено на 22.10.2019г. 12:10ч./

▣  Техническа спецификация /качено на 13.12.2019г. 16:50ч./

▣  Оферта /качено на 27.12.2019г. 14:00ч./

▣  Доклад /качено на 27.12.2019г. 14:00ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ