Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 27.03.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л  № 05

 

Днес, 27.03.2024 година (сряда), от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023 – 2027 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец, Петър Стафанов – зам. кмет на община Вършец, А. Тошев-директор дирекция „СА“, К. Тачева - директор дирекция “ОА“, инж. Даниела Тодорова – секретар на община Вършец,  Емил Иванов – ктмет с. Спанчевци, С. Зарчев - „Връзки с обществеността“.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет - Вършец.  

 

Председателят на общински съвет – Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, предложи, следните допълнения в дневния ред:

 1. Включване на Докладна записка с вх. № 92/22.03.2024 г., като точка 11-та от дневния ред на заседанието.
 2. Включване на Докладна записка с вх. № 94/26.03.2024 г., като точка 12-та от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 13.

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 39/30.01.2024 г., относно отчет на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2023 -31.12.2023 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 40/30.01.2024 г., относно Вземане на решение за приемане на план за работа на комисиите към Общински съвет Вършец за 2024 г., съгласно чл.15, ал.1, т.23 от приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023 – 2027 година.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 80/13.03.2024 г., относно определяне на имотите - частна общинска собственост на община Вършец, които подлежат на задължително застраховане, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост за мандат 2023 – 2027 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 82/13.03.2024 г., относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2024 – 2027 г., на основание чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 84/13.03.2024 г., относно нормативни промени, позволяващи оперативно ползване на обезпечения и отчисления по чл .60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2024 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 81/13.03.2024 г., относно предложение за приемане на решения от Общински съвет – Вършец за отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец, приета с Решение № 504 по Протокол № 47/10.07.2014 г. от Общински съвет – Вършец и за приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 83/13.03.2024 г., относно представяне на отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за 2023 г. по чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на отчета за сведение.

     Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 86/20.03.2024 г. относно предложение за вземане на решение за промяна на датата, считано от която започва онлайн предаване на заседанията на общински съвет Вършец и неговите комисии, съгласно приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023 – 2027 година.   

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 87/20.03.2024 г., относно вземане на решение за представител на общински съвет Вършец в областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 88/21.03.2024 г., относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2023 година.

Докладва: инж. Мария Ангелова  – председател на ПК АОНУОРСГПБК

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 92/22.03.2024 г. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за предоставяне за стопанисване, поддържане и управление от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм“, гр. Вършец на градска тоалетна, находяща се в прак „Слънчева градина“, гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 94/26.03.2024 г. относно предложение за определяне на нов размер на месечно възнаграждение на Управителя на "Медицински център - Вършец" ЕООД, ЕИК 111046509, считано от 01.04.2024 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, дневният ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;             

ПРИЕМА СЕ

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 39/30.01.2024 г., относно отчет на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2023 -31.12.2023 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

Изказаха се: А. Димитров, инж. М. Ангелова;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 76

 

               Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2023 г.– 31.12.2023 г.

 

Гласували: “за” – 13 ; “против” няма; “въздържали се”няма;

 

ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 40/30.01.2024 г., относно Вземане на решение за приемане на план за работа на комисиите към Общински съвет Вършец за 2024 г., съгласно чл.15, ал.1, т.23 от приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023 – 2027 година. 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

Изказаха се: инж. А. Димитров, С. Вангелова;

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 77

 Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.23 от приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023 – 2027 година приема за сведение план за работа на комисиите към Общински съвет Вършец за 2024 г.

Гласували: “за” – 13 ; “против” няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 80/13.03.2024 г., относно определяне на имотите - частна общинска собственост на община Вършец, които подлежат на задължително застраховане, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост за мандат 2023 – 2027 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов, Н. Томов, А. Тошев;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 78

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост утвърждава за мандат 2023 – 2027 г. - Списък на имотите частна общинска собственост на община Вършец, подлежащи на задължително застраховане по чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост включително и за застрахователните рискове природни бедствия и земетресения съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост, съгласно приложението към настоящотото решение.

2. Задължава Кмета на община Вършец да извършва всички правни и фактически действия през мандат 2023 – 2027 г. за застраховане на имотите включени в Списъка на имотите частна общинска собственост на община Вършец, подлежащи на задължително застраховане по чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

           3. При необходимост през мандат 2023 – 2027 г., Кмета на община Вършец да внесе предложение в Общински съвет – Вършец за актуализиране на Списъка на имотите частна общинска собственост на община Вършец, подлежащи на задължително застраховане.

 

Гласували: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;                                                                                                           

ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 82/13.03.2024 г., относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2024 – 2027 г., на основание чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов, И. Замфиров, Н. Томов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 79

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност приема Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2024 – 2027 г.

         Приетата Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2024 – 2027 г. да бъде публикувана в сайта на община Вършец в раздел „Общински съвет – Вършец“, подраздел „Нормативни актове“, подраздел „Програми“.

Гласували: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;                                                                                                           

ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 84/13.03.2024 г., относно нормативни промени, позволяващи оперативно ползване на обезпечения и отчисления по чл .60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2024 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, О. Яничкова, В. Маринов, Н. Томов, К. Тачева;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 80

 

Общински съвет – Вършец на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 6   от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 60, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и § 26 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 година реши:

1. Месечните обезпечения и отчисления за 2024 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да останат по сметката на Община Вършец и да се използват за дофинансиране на разходите по приетата и одобрена от Общински съвет Вършец с Решение № 24 от протокол № 3/28.12.2023 г. план – сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец да направи необходимите вътрешно компенсирани промени в изпълнение на решението по т. 1.

Гласували: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 81/13.03.2024 г., относно предложение за приемане на решения от Общински съвет – Вършец за отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец, приета с Решение № 504 по Протокол № 47/10.07.2014 г. от Общински съвет – Вършец и за приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, И. Замфиров, Н. Томов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 81

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ отменя Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец, приета с Решение № 504 по Протокол № 47 от 10.07.2014 г. на Общински съвет – Вършец.

 

Гласували: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

ПРИЕМА СЕ

                                                                                                               

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 82

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец, съгласно представения към докладната проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец.

Приетата Наредба за управление на отпадъците на територията на община Вършец, влиза в сила от датата на приемане на настоящото решение.

 

Гласували: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 83/13.03.2024 г., относно представяне на отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за 2023 г. по чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на отчета за сведение.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, И. Замфиров, Н. Томов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 83

 

 Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, приема за сведение отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за 2023 г.

Гласували: “за” – 8 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, “против”няма; “въздържали се”5 – С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов;

ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 86/20.03.2024 г. относно  предложение за вземане на решение за промяна на датата, считано от която започва онлайн предаване на заседанията на общински съвет Вършец и неговите комисии, съгласно приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023 – 2027 година.            

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

Промяна в кворума 12 общински съветника излиза г-н Благовест Христов.

Изказаха се:  инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 84

 

 Общински съвет – Вършец на основание на основание чл. 28, ал.1 и 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ променя срока в чл.5, ал.7 в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023 – 2027 година от 01.04.2024 г. става 01.07.2024 г.

Гласували: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова; Г. Бонев, И. Цветанов, Н. Томов “против”   няма ; “въздържали се”няма;

 

ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 87/20.03.2024 г., относно вземане на решение за представител на общински съвет Вършец в областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 85

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира за представител на Общински съвет-Вършец в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана – Иван Калинов Замфиров.

 

Гласували: “за”  – 12 инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 88/21.03.2024 г., относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2023 година.

Докладва: инж. Мария Ангелова  – Председател на ПК АОНУОРСГПБК

Изказаха се:  инж. М. Ангелова , инж. А. Димитров, Н. Томов, А. Тошев;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 86

 

          Общински съвет – Вършец на основание  чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2023 год.

Гласували: “за” – 10 инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев; “против”няма; “въздържали се”2 – И. Цветанов,  Н. Томов;

 

ПРИЕМА СЕ

 

Промяна в кворума 12 общински съветника влиза г-н Благовест Христов.

                                                                                                       

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка  вх. № 92/22.03.2024 г. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за предоставяне за стопанисване, поддържане и управление от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм“, гр. Вършец на градска тоалетна, находяща се в прак „Слънчева градина“, гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димтров, Н. Томов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 87

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредба за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Вършец, предоставя на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за стопанисване, подържане и управление - градска тоалетна, представляваща контейнер с размери 240/440/250 см., преместваем обект по смисъла на ЗУТ, състоящ се от две тоалетни мъжка и женска, и тоалетна за лица с физически увреждания, находяща се в парк „Слънчева градина“ гр. Вършец.

Гласували: “за” – 13 инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 94/26.03.2024 г. относно предложение за определяне на нов размер на месечно възнаграждение на Управителя на "Медицински център - Вършец" ЕООД, ЕИК 111046509, считано от 01.04.2024 г.

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 88

          Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон реши:

          1. Определя месечно възнаграждение на Управителя „ Медицински център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509 в размер на 1 500 лв., считано от 01.04.2024 г.

          2.  Задължава Кмета на община Вършец в изпълнение на т.1 от настоящото решение да сключи допълнително споразумение с д-р Веселин Петков Петков – Управител на „МЦ-Вършец“ ЕООД към Договор за възлагане управлението на „ Медицински център – Вършец“ № 186/20.10.2016 г.

           

Гласували: “за” – 13 инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, О. Яничкова, В. Маринов, инж. М. Ангелова, В. Замфиров, И. Замфиров, С. Вангелова, Г. Бонев, И. Цветанов, Б. Христов,  Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: Н. Томов, инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, И. Цветанов, О. Яничкова;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:00 час.

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

Катерина Давидова                                                                         Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                        /Антон Тошев /


Печат   Е-мейл