НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

/по чл.9 от ЗМДТ/

        

             в сила от 01.07.2020 г.

 

(Приета с Решение № 126  от Протокол № 9/30.06.2020 г., изменена и допълнена с Решение № 192 от Протокол № 21/16.02.2021 г., изменена и допълнена с Решение № 208 от Протокол № 22/10.03.2021 г. на Общински съвет – Вършец)

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ І

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА

ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица, услуги, редът и срокът на тяхното събиране на територията на община Вършец.

 

Чл.2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски ясли, детски градини, общежития и други общински социални услуги, домове за социални грижи;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за откупуване на гробни места;

7. за притежаване на куче;

8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

9. други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги определени с наредбата.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

 

Чл.3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.

 (2) Местните такси и цените на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

 

 Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определят при спазване на следните принципи:

 1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

 - Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

      - Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

 (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга се определя отделна такса за всяка от дейностите.

 

 Чл.5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксите.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

 

 Чл.6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет  Вършец реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

 (2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

 (3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълнителна субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет).

 

 Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за ползвания период на услугата.

 

 Чл.8. (1) Общински съвет Вършец може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

 (2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи от такси.

 (3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

 

 Чл.9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

 

 Чл.10. (1)Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

 (2) Местните такси се събират от Общинска администрация - Вършец.

 (3) Приходите по ал.2 постъпват в бюджета на община Вършец.

 Чл. 11. (1) Цените на таксите в настоящата наредба са платими без да се дължи ДДС върху тях.

              (2) Цените на услугите в настоящата наредба са платими с начисляване на ДДС върху тях.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

 

 Чл.12. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане. Новите такси или промененият размер на такси, влизат в сила от датата на приемане на решение от Общински съвет - Вършец.

 

Чл.13. (1) Кметът на община Вършец внася в Общинския съвет при необходимост анализ на прилаганите такси и цени на услуги и/или при промяна размера на таксите и цените на услугите..

 (2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:

 1. Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

 2. Оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

 3. Информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания;

 4. Препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

 (3) При необходимост общински съвет-Вършец  променя размера на местните такси и цените на услугите.

 

 Чл.14. Общинската администрация - Вършец поддържа база данни за:

 1. Услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

 2. Ползвателите на предоставяната услуга;

 3. Изключенията от общата политика (преференции);

 4. Използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне размера им;

 5. Събраните средства от всяка такса и/или цена на услуга.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ І

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

        

 Чл.15. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

 

 Чл.16 Таксата се заплаща от:

   1. Собственика на имота;

   2. Собствениците на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот;    

   3. При учредено вещно право на ползване - от ползвателя;

   4. При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задълженото лице е собственик, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

5. За имот – държавна или общинска собственост, такса се дължи от лицето, на което имотът е предоставен за управление

 

 Чл.17. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща, необходимите разходи за:

 1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

 2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

Чл.18. (1) Таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски и в сроковете за заплащане на данък недвижими имоти: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи;

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто;

(3) Общината уведомява лицата по чл.16 в писмена форма /на хартиен или електронен носител/ в срок до 28/29 февруари, за дължимите от тях такси за съответния период и срокове за плащане, съгласно ал.1 и ал.2.

 

Чл.19. (1) Границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл.15, в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година на сайта на Общината и на три различни информационни табла в рамките на град Вършец.

(2) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

 

Чл.20. (1)  Собственикът на новопостроени или придобити по друг начин имоти, уведомява писмено в двумесечен срок Общината и дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

 (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който е започнало ползването. Данъчно задълженото лице уведомява Общината в сроковете по ал.1.

 (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

 

 Чл.21. (1) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(2) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

 

 Чл.22. Размерът на таксата се определя в левове, както следва:

  1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, таксата се опреде

  а) За услугата по събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – пропорционално  върху данъчната оценка на имота;

  б) За услугата по поддържане чистота на местата за обществено ползване – пропорционално върху данъчната оценка на имота.

  2. За нежилищни имоти на предприятията, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, таксата се определя:

  а) За услугата по събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – пропорционално върху отчетната стойност или данъчната оценка на имота, като за база служи по-високата от двете;

   б) За услугата по поддържане чистота на местата за обществено ползване - пропорционално върху отчетната стойност или данъчната оценка на имота, като за база служи по-високата от двете.

  Чл.23. (1) Не се събира такса за битови отпадъци в следните случаи:

   1.   За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината.

   2. За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9 от ЗМДТ, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.

  3. За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.

  4. Декларациите  могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 (2) Протоколът от работата с взетите  решения на комисията по ал. 2 се предоставя на Кмета за издаване на заповед, с която одобрява или мотивирано отказва одобряването на подадените молби-декларации от физическите и юридическите лица за календарната година.

  Чл.24. Общинска администрация всяка година в срок до 31 януари обявява публично схемата за разположение на съдовете за събиране на отпадъци, разположени на територията на Община Вършец (град Вършец и селата) на сайта на Общината и на три различни информационни табла в рамките на град Вършец.

 

 Чл.25. Не се събира такса за:

 (1) Сметосъбиране и сметоизвозване - когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственик или ползвател.

 (2) Поддържане чистотата на територията за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;

 (3) Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива;

  (4) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

                                                                                  

РАЗДЕЛ ІІ

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 Чл.26. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

 (2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

 (3) Зоните по ал. 2 се както следва:

     - Първа зона /централна градска част на гр.Вършец включваща: ул. „Д- р Константин Пенев“, ул. „Серафим Георгиев”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Хан Крум”, ул.“Цар Самуил“, ул. „Ботуня” до река Ботуня, слънчева градина и част от градският парк до ул.“Константин Пенев“.

     - Втора зона останалата част от гр.Вършец извън описаната в т.1.

     - Трета зона населените места /селата/ на територията на община Вършец.

 (4) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки  таксите се определят:

1.      На квадратен метър:

1.1. За I зона – 1.00 лв. на ден;

1.2. За II зона - 0.70 лв. на ден;

1.3. За ІІІ зона и за останалите населени места - 0.50 лв. на ден.

2.      За продажба от кола, впрегната с добитък – 2.00 лв. на ден;

3.      За продажба с лек автомобил (микробус до 3000 кг.) – 4.00 лв. на ден;

4.      За продажба с товарен автомобил – 6.00 лв. на ден;

5. За продажба на птици и добитък – 2.00 лв. на ден за превозно средство и 0.50 лв. на ден от кафез.

 (5) За ползване на паркинг – 0.60 лв. на ден.

 (6) При промяна в размера на ползваната площ се доплаща от момента на настъпилите промени.

 (7) За ползване на пазари с цел търговия от производители, удостоверяващи това си качество със съответния документ, таксата се определя в размер на 50 % от таксата по чл.26, ал.4 от тази наредба;

 (8) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно от 1 до 30 число за съответният календарен месец.

 (9) Длъжностното лице, издало разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се ползва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

 

 Чл.27. За ползване на места, върху които се организират временно за определени дни панаири, събори и празници, стрелбища, увеселителни съоръжения, панорами и други, както и за продажба на стоки по време на тяхното провеждане, се събира такса на квадратен метър, на ден, както следва:

 1. До 10 кв.м. включително – 1,00 лв.;

 2. От 10,1 кв.м. до 40 кв.м. – 0,80 лв.;

 3. От 40,1 кв.м. до 70 кв.м. – 0,70 лв.;

 4. Над 70,1 кв.м. – 0,60 лв.

      Чл.28. Таксите по този раздел се събират от Инспекторите при Общинска администрация – Вършец и/или от служители от отдел „Местни, данъци и такси” при Общинска администрация – Вършец.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Чл.29. (1) За ползване на целодневни детски градини и детски ясли родителите или настойниците дължат месечни такси в размер на 40.00 лв. за детска градина „Слънце“, гр.Вършец и и 35.00 лв. за филиалите и в кв.Заножене и с.Долно Озирово;

(2) (изменена и допълнена с Решение № 208 от Протокол № 22/10.03.2021 г. на Общински съвет – Вършец) За децата от подготвителните групи в задължително предучилищно образование не се заплаща такса за дейностите по хранене, като средствата се осигуряват от държавата и се предоставят, чрез бюджета на община Вършец по бюджета на ДГ „Слънце“, гр. Вършец.

 (3) Размерът на таксата се заплаща с допълнително намаление за:

 1.Когато 2 и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината,таксата се намалява:

-за второ дете- с 5.00 лв.

-за трето и всяко следващо-с 10.00 лв.

 2. Деца,приети в едно или различни детски заведения в общината, с един родител, с родители студенти, родители инвалиди, таксите се намаляват:

-за  първо и второ дете- с 5.00 лв.

-за трето и всяко следващо- с 10.00 лв.

 (4)  Освобождават се от заплащане на такса за ползване на детска градина и детска ясла, деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Родителите подават заявление до директора на детското заведение с приложено копие на решението.

 (5) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение;

 (6) За ползване на намаленията по ал.3 и 4 родителите / настойниците подават декларация до директора на заведението,придружена с документи, доказващи преференцията;

 (7) Облекченията по ал.3 и 4 влизат в сила след приемане на бюджета на общината за съответната година. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса, започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаването на декларацията.

 

  Чл.30. Таксите по чл.29 се начисляват и съберат от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

  Чл.31. (1) За ползване на услугите на домашен социален патронаж се дължат месечни такси за работните дни в месеца в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице, но не повече от 60.00 лв. месечно.

  (2) Когато месечната издръжка за услугата домашен социален патронаж надвишава сумата по ал.1, разликата се дофинансира от собствени приходи на общината.  

  (3) Реалната издръжка на едно лице за месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

  (4) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

   (5) Таксата по ал.1 и 4 се начислява и събира от длъжностните лица в съответните заведения и се внася в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

 

  Чл.32. (1) За ползване на фитнес залата в парковата зона на гр.Вършец, предоставена на ОП „Общински дейности и туризъм“ се заплащат следните такси:

       1. От ученици, студенти и пенсионери се заплаща месечен абонамент в размер на 15 лв.

  2. От лица над 18 годишна възраст се заплаща месечен абонамент в размер на 30 лв.

  3. За целодневна тренировка – 3 лв. на ден.

  (2)  Таксата се заплаща от ползвателя преди началото на ползване на услугата на касите в общинска администрация.

 

   Чл.33. (1) За ползване на заградените спортни съоръжения в парковата зона на града се заплаща такса в размер на 15.00 лв. за 2 /два/ астрономически часа, на касите на Общинска администрация- Вършец. Квитанцията за платена такса се представя на охраната на обекта.

   (2) За ползване на баскетболното и волейболното игрища в парковата на зона – безплатно.

 

РАЗДЕЛ ІV

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

  Чл.34. (1) Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извън селищните територии.

 

  Чл.35. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

 

  Чл.36. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският червен кръст.

 

  Чл.37. Такси за технически услуги:

1.      Издаване на скици за недвижими имоти:

1.1.  За издаване на скица за урегулиран поземлен имот:

        Обикновена до 7 дни - 10.00 лв.

        Бърза до 3 дни – 15 лв.

        Експресна до 4 ч. – 20 лв.

1.2. За издаване на скица на сграда:

        Обикновена до 7 дни - 10.00 лв.

        Бърза до 3 дни – 15 лв.

        Експресна до 4 ч. – 20 лв.

1.3. За издаване на скица за УПИ в по-голям обхват, над един имот – 45.00 лв.;

1.4. За издаване на скица – виза за проучване и проектиране – 30.00 лв.;

1.5. За издаване на скици от Кадастралната карта и кадастралните регистри на населените места и за техните землища се заплащат такси – 30 % от цената на скицата според вида на услугата съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители.

2.      За вписване на промяна в създадени и поддържани от общината цифрови модели – по 5.00 лв.на имот или на сграда;

3.      За издаване на:

3.1.  Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот:

        Обикновена до 7 дни - 10.00 лв.

        Бърза до 3 дни – 15 лв.

        Експресна до 4 ч. – 20 лв.

3.2.  Издаване на удостоверения, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба – 20.00 лв.;

3.3.  Издаване на удостоверение по ЗКИР – 25.00 лв.;

3.4.  Удостоверение за административен адрес на поземлен имот:

        Обикновена до 7 дни - 5.00 лв.

        Бърза до 3 дни – 10 лв.

        Експресна до 4 ч. – 15 лв.

3.5. Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради по чл.202 ЗУТ и удостоверения по чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ – 40.00 лв.;

3.6. Удостоверение за факти и обстоятелства и степен на завършеност – 20.00 лв.

4.      Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 10.00 лв.;

5.      Проверка за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (чл.159, ал.3 от ЗУТ) – 15.00 лв.;

6.      Услуги по чл.115, ал.4 от ЗУТ, свързани с ползване на специализирани карти, регистри и информационни системи на общинска администрация – 20.00 лв.;

7.       Заверка на копие на документ от технически архив – 20.00 лв.;

8.      Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти – 5 лв./кв.м., но не по-малко от 50.00 лв.;

9.      Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 30.00 лв.;

10.  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот – 20.00лв.;

11.  Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти – 30.00лв.;

12.  Издаване на заповед за осигуряване на достъп недвижим имот - 20.00лв.;

13. Определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка /образец 2 и 2а/ - 20 лв.

14. Проверка за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /чл.159, ал.3 от ЗУТ/ образец 3 – 20 лв.

15. Издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ – 30 лв.

  

          Чл.38. Не се заплаща такса за технически услуги при:

          1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;

          2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

           3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от само срутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

          4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на право имащите;

           5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

         6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищно регулационен план и за технико устройствени мероприятия;

           7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

          8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

 

     Чл.39. (1) Съгласуване на идейни инвестиционни проекти и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

     1. За жилищни сгради – 1.00 лв./кв.м. по РЗП но не-повече от 1000 лв.;

     2. За нежилищни сгради и съоръжения – 0,80 лв./кв.м. по РЗП но не-повече от 2000 лв.;

     3. За обекти свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – 0.50 лв. на кв.м. по РЗП но не-повече от 2000 лв.;

     4. За проекти за огради – 0.50 лв./лин.м., но не по-малко от 10.00 лв.;

     5. За одобряване на екзекутив – 30 % от таксата за нови обекти;

     6. За преодобряване на проекти с изтекъл срок – 20 % от съответната такса за нови обекти;

     7. За изменение и преустройство на сградна инсталация (за всяка част) - 20.00 лв.;

     8. За проекти от инженерната инфраструктура:

     а. площни обекти – 30.00 лв.;

     б. съгласуване на улични водопроводи, канализация, топлопроводи, газопроводи, ел.кабели,       телефонни кабели, осветление - 0.20 лв./лин.м., но не по-малко от 40.00 лв. но не-повече от 5000 лв.;

     9. За съоръжения на мобилни оператори – 3000.00 лв.

    10. Одобряване на План за безопасност и здраве по смисъла на чл.156б от ЗУТ – 25 лв.

    11. Одобряване на План за управление на строителни отпадъци по смисъла на чл. 156б от ЗУТ – 25 лв.

    12. Заверка на технически паспорт – 20 лв.

     (2) Срокът за изпълнение на услугите по ал.1 е до 30 дни, ако не е определен в друг нормативен акт.

 

     Чл. 40. (1) Такси за издаване на разрешения за строеж:

     1. За жилищно застрояване – 1.00 лв./кв.м. – РЗП но не-повече от 1000 лв.;

      2.  За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство /допълващо застрояване, огради/ - 1.00 лв. кв.м.; огради – 1.00 лв. на лин.м.;

     3. На нежилищни сгради и съоръжения – 0,80 лв./кв.м. на РЗП но не-повече от 2000 лв.;

     4.  На обекти, свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – 0,50 лв./кв.м. на РЗП;

     5. На линейна техническа инфраструктура – 1.00 лв./лин.м., но не по-малко от 50.00 лв. но не-повече от 5000 лв.

      6. На площни обекти (пътища, паркинги, зелени площи и други) – 0.50лв./кв.м, но не по-малко от 50.00 лв.

      7. На силнотокови, слаботокови съоръжения и други (трафопост, съоръжения) – 500.00 лв. на брой;

      8. На съоръжения на мобилни оператори – 3000.00 лв.;

      9. За презаверяване на разрешение за строеж с изтекъл срок – 50% от основната такса, съгласно  чл.153, ал.4 от ЗУТ.

    10. За издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ – 50 % от таксите за издаване на разрешение на строеж и 50 % от таксите за одобряване на проект.

     (2) Срокът за изпълнение на услугите по ал.1 е 7 дни, съгласно Закона за устройство на територията.

 

    Чл.41. Такси за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация.

     (1)  За регистриране и въвеждане на обект в експлоатация, в зависимост от вида и площта на обекта за строежи от ІV категория:

         1. Частични пътища, улици и второстепенна улична мрежа V и VІ клас и съоръжения към тях – 200 лв. на обект

        2. Жилищни и смесени сгради със средно застрояване – 500 лв. на обект

         3. Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или капацитет от 100 до 200 места за посетители – 1000 лв. на обект

         4. Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50  до 100 работни места и съоръженията към тях – 1200 лв. на обект

        5. Паркове, градини и озеленени площи – 200 лв. на обект

         6. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 500 лв. на обект

         7. Вътрешни преустройства на сгради ІV категория, с които не се засяга конструкцията им –300 лв. на обект

         8. Електронни и съобщителни мрежи и съоръжения в урбанизирани територии с високо и средно застрояване – 1000 лв. на обект.

          (2) Регистриране и въвеждане на обект в експлоатация, в зависимост от вида и площта на обекта за строежи от V категория:

         1. Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 200 лв. на обект

          2. Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м. или капацитет до 100 места за посетители – 300 лв. на обект

          3. Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях – 500 лв. на обект

         4. Строежи от допълващото застрояване извън тези по VІ категория – 150 лв. на обект

          5. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 300 лв. на обект

           6. Електронни и съобщителни мрежи и съоръжения изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване – 500 лв. на обект

 

     (3) Срок на изпълнени на услугите по ал.1 и ал.2 – 7 дни съгласно ЗУТ.

 

Чл.42. (1) Такси за:

1. разглеждане на проектна документация от Общински експертен съвет по устройство на територията:

а. За строежи V категория - 50.00 лв.;

б. За строежи ІV категория – 100.00 лв.;

в. За строежи ІІІ категория – 150.00 лв.

2. разглеждане на Подробен устройствен план – 50.00 лв.

(2) Срокът за изпълнение на услугата по ал.1 е 14 дни от вземане на решение от Общински експертен съвет по устройство на територията

 

Чл.43. (1) Такси за:

1. Допускане изработване на проекти за изменение на ПУП и издаване на разрешение за изработване на ПУП – 25.00 лв.

2. Одобряване на Подробни устройствени планове:

а. До три имота или УПИ – 25.00 лв.;

б. Над три имота или УПИ – 50.00 лв.;

в. До 10 дка – 75.00 лв.;

г. От 10 дка до 20 дка – 150.00 лв.;

д. Над 20 дка – 150.00 лв. плюс 3.00 лв. за всеки декар над тези 20 дка.

(2) Срокът за изпълнение на услугите по ал.1 е 10 дни, ако не е определен в друг нормативен акт.

 

 Чл.44..За издаване на разрешително за:

 1. Издаване на документ за насочване на земни маси - 1,50 лв./куб.м.

 2. Издаване документ за насочване на строителни отпадъци - 4,50 лв./куб.м. или на един тон.

 3. Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци – 10 лв.

 

РАЗДЕЛ V

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

   Чл.45. Таксата за извършване на административните услуги по т.1 – т.6 се събира съгласно тарифа за таксите по Закона за туризма, както следва:

        1.   категоризация на заведения за хранене и развлечение;

        2.  категоризация на средствата за подслон и места за настаняване;

        3.  заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки;

        4.  вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение;

         5.   вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение;

         6.   издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат.

  

     Чл.46. Такси за:

1.            Издаване на разрешително за отсичане на дървета в регулация за 1 бр. дърво – 4 лв.

2.            Издаване на разрешение за отсичане над 5 бр. дървета и над 1 дка лозя – 30.00 лв.;

3.            Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 бр. дървета и до 1 дка лозя в селскостопански земи – 20.00 лв.;

4.            Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии – 2.00 лв./куб.м.

5.            Издаване на разрешително за достъп до горски територии  – 10 лв.

 

     Чл.47. Такси за регистрация на:

     1. Индивидуални кладенци – 10.00 лв. на кладенец;

     2. Пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали – 50.00 лв.;

     3. Горска и земеделска техника, както следва:

     3.1. І група машини – 5.00 лв.;

     3.2. ІІ група машини – 15.00 лв.;

     3.3. ІІІ група машини – 2.00 лв.

 

     Чл.48. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз – 15.00 лв. годишна такса от датата на издаването /от дата до дата/.

 

     Чл.49. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни площи, общинска собственост се издава след заплащането на такса определена в приложение № 2 към наредбата.

 

     Чл.50. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали, съгласно Закона за управление на отпадъците – 50.00 лв.;

 

     Чл.51. (1) За извършени услуги по гражданското състояние, гражданите подават заявления по образец и заплащат следните такси:

     1. За издаване на удостоверение за наследници:

     1.1. При починал с ЕГН – 3.00 лв.;

     1.2. При починал без ЕГН – 6.00 лв.

          2. Издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00 лв.;

          3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 3.00 лв.;

          4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3.00 лв.;

          5. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 10.00 лв.;

           6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 5.00 лв.;

          7. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – 3.00 лв.;

           8. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – 3.00 лв.;

           9. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес – 3.00 лв.;

         10. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година – 3.00 лв.;

        11. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – 3.00 лв.;

        12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – 3.00 лв.;

         13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес – 3.00 лв.;

         14. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година – 3.00 лв.;

        15. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 5.00 лв.;

        16. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 3.00 лв.;

        17. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал – безплатно;

        18. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 3.00 лв.;

        19. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – безплатно;

        20. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 3.00 лв.;

        21. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за първи път – безплатно;

        22. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – 3.00 лв.;

         23. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) – 10.00 лв.;

        24. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10.00 лв.;

        25. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – 3.00 лв.;

        26. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции – безплатно;

         27. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи – 5.00 лв.;

         28. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство – 10.00 лв.;

        29.  За издаване удостоверение по чл.157, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – 3.00 лв.

        30. За комплектуване и проверка на документи за искане на признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и актове – 20 лв.

       

        (2) Административните услуги по ал.1, т.1, подточка 1.1, т.2, т.3, т.4, т.6, т.7, т.8, т.10, т.11, т.12, т.14, т.15, т.16, т.18, т.20, т.22, т.23, т.24, т.28 се извършват в срокове и с увеличение на таксата, както следва:

- обикновена –  до 5 дни;

- бърза – до 3 дни с 50 % увеличение от обикновената;

- експресна – за 1 ден със 100 % увеличение от обикновената.

   (3) Административните услуги по ал.1, т.9 и т.13 се извършват в рамките на работния ден, в който са заявени при наличие на пълен комплект от документи.

   (4) Административните услуги по ал.1, т.30 се извършва в срокове и с увеличение на таксата, както следва:

      - Обикновена – 14 дни;

      - Бърза – до 7 дни с 50 % увеличение от обикновената.

      - Експресна – до 3 дни с 100 % увеличение от обикновената.

  (5) За всички неуредени случаи, сроковете са съгласно разпоредбите на Административно - процесуалния кодекс /АПК/ и Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, и Наредба No РД-02-20-6 от 24.04.2012 год. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

 

   Чл.52. (1) Административните услуги по чл.53 се изпълняват при представяне на всички необходими документи когато това се изисква.

   (2) Таксите за административните услуги по предходната алинея се заплащат при подаване на заявление за извършване на същите.

   (3) Когато услугата не се извърши, таксата се възстановява от служителите на касите на община Вършец, партерен етаж, на гражданите при представена квитанция за платена такава такса.

 

  Чл.53. Такси за сключване на граждански брак:

  1. Без ритуал в работен ден – 20.00 лв.

  2. Без ритуал в почивен ден – 40.00 лв

  3. С ритуал в почивен ден в ритуалната зала на община Вършец  – 80.00 лв.

  4. С ритуал извън ритуалната сграда на общината в ресторант или механа – 120.00 лв.

  5. С ритуал извън ритуалната сграда на общината в паркова зона на гр.Вършец или на друго открито място – 150.00 лв.

  6. С ритуал извън гр.Вършец на територията на общината – 180.00 лв.

 

  Чл.54. (1) Такси за погребение – 120.00 лв., както следва:

  1. Ковчег и кръст – 60.00 лв.;

  2. Погребална кола – 10.00 лв.;

  3. Изкопаване на гроб – 50.00 лв.;

  4. Изграждане на гробница с готови елементи – 150 лв.;

 (2) Такса за изкопаване на гробно място, предназначено за полагане на урна /урнополагане/ – 15.00 лв.;

 (3) Такси на допълнителни /по желание/ услуги във връзка с извършване на погребение:

  1. Почистване от тленни останки – 15.00 лв.;

  2. Венец – 10.00 лв.;

  3. Транспорт погребална кола от/до друго населено място, извън град Вършец – 0,50 лв./км. в двете посоки.

 (4) За покойници без роднини се извършва безплатно погребение, като разходите в размер на 120.00 лв., са за сметка на Общината.

 

 Чл.55. За извършване на нотариални заверки се заплащат следните такси:

 1. За удостоверяване на датата и подписите върху документи без определен материален интерес:

 1.1. За първи подпис – 5.00 лв.

 1.2. За всеки следващ подпис – 2.00 лв.

 1.3. При преупълномощаване – 10.00 лв. за подпис.

 1.4. Пълномощно от повече от едно лице 5 лв. плюс 2 лева за всяка нотариална заверка на всеки следващ подпис.

  2. За документи, които ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот – 10.00 лв. за всеки подпис плюс 10.00 лв. за удостоверяване на съдържание за първа и 2.00 лв. за всяка следваща страница.

 3. При преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или  прекратяване на права върху имот е в двойния размер на таксата по т.2.

 4. Таксата по т.1 и т.2 се събира еднократно при едновременно удостоверяване на подписите, а в противен случай се събира отделно.

 5. Нотариални заверки на подпис по домовете се извършва по реда на т.1, т.2, т.3 и т.4 плюс такса от 5.00 лв.

 6.  За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

 - За първа страница – 3.00 лв.

 - За всяка следваща страница – 2.00 лв.

 

 Чл.56. (1) За извършване на услуги от звено “Приходи, данъци и такси” заинтересованите лица подават заявление по образец и заплащат следните такси:

 1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство:

- Обикновена – до 5 дни – 5.00 лв. за граждани и 10.00 лв. за фирми;

- Бърза – до 3 дни – 10.00 лв. за граждани и 15.00 лв. за фирми;

- Експресна – до 4 ч – 15.00 лв. за граждани и 20.00 лв. за фирми;

2. За издаване на удостоверения за:

2.1. Декларирани данни;

2.2. Платен данък върху превозните средства (по чл.60, ал.6 от ЗМДТ);

2.3. Платен данък върху наследството;

2.4. Липса или наличие на задължения по ЗМДТ (по чл.87, ал.6 от ДОПК);

2.4. Други удостоверения по МДТ;

За физически лица:

- Обикновена – до 5 дни – 3.00 лв.

- Бърза – до 3 дни – 4.00 лв.

- Експресна – за 4 часа – 6.00 лв.

За юридически лица:

- Обикновена – до 5 дни – 6.00 лв.

- Бърза – до 3 дни – 8.00 лв.

- Експресна – за 4 часа  – 12.00 лв.

3. За издаване на дубликати от подадени данъчни декларации, дубликат на удостоверения, дубликат на платежен документ, дубликат на квитанция за платени данъци и такси, удостоверение от общ характер;

- Обикновена – до 5 дни – 3.00 лв.

- Бърза – до 1 ден – 5.00 лв.

(2) Услугите по ал.1 се изпълняват при представяне на всички необходими документи, когато това се изисква.

(3) Таксите за услугите по предходната алинея се заплащат с подаването на заявлението за извършване на същите.

(4) Когато услугата не се извърши, таксата се възстановява от служителите на каса №2, партерен етаж, на гражданите при представена квитанция за платена такса.

 

Чл.57. При предсрочно прекратяване от страна на общината на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

 

РАЗДЕЛ VІ

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

 

Чл.58. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище в размер на 10.00 лв.

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност:

1. Кучета на инвалиди;

2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. Кучета, използвани за опитни цели;

4. Кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. Кастрирани кучета;

 (3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

 (4) Таксата се заплаща на касите на общината ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

 (5) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

 

 Чл.59. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплаща еднократно такса, както следва:

 1. До 15 години – 40.00 лв. за 1 гроб;

 2. За вечни времена  – 100.00 лв.за 1 гроб.

 3. За обособяване на семейна/фамилна гробница от два парцела /две гробни места/, се заплаща такса за второто гробно място, в случаите на заплатено първо гробно място за вечни времена (т.2) – 50.00 лв.

 (2)  Лицата откупили гробно място за срок до 15 години, в едномесечен срок преди изтичане на същия, се уведомяват служебно от общинска администрация, за възможностите да удължат правото на ползване на гробното място, като заплатят съответната такса по ал.1, т.1, 2 или 3 по избор;

 (3)  За местата, обособени за урнови гробове в гробищния парк, се заплащат таксите по ал.1, т.1 и 2, намалени с 50 на сто.

 

 Чл.60. (1) При заявено писмено искане от лице, се извършва еднократно почистване на едно гробно място срещу заплатена такса в размер на 10.00 лв.

  (2) В писменото заявление по ал.1, лицето посочва и/или описва точното местонахождение на гробното място;

  (3) Лицето представя квитанцията за платена такса и заявлението по ал.1 в сектор „Чистота”, които извършват услугата.  

РАЗДЕЛ VІІІ

ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ

 

    Чл.61. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините:

  1. Такса за издаване на разрешително – 250.00лв.;

  2. Такса за водовземане – 1.00 лв./куб.м.

 

  Чл.62. За удължаване на работното време по чл.4, ал.6 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец, лицата заплащат такса, съобразно местата в заведението, както следва:

- До 50 места – 50.00 лв. за 1 час;

- От 51 – до 100 места – 100.00 лв. за 1 час;

- От 101 – до 150 места – 150.00 лв. за 1 час;

- Над 150 места – 200.00 лв. за 1 час.

 

 Чл.63 Други такси:

 (1) Такса „месечен абонамент за спиране, паркиране и престой” на територията на общината в размер на 25 лв. на месец на паркоместо, при подадено заявление от ползватели съобразено със Закона за движения по пътищата.

 (2) Такса „автовишка” 30 лв. за 1 /един/ астрономически час и 200 лв. за един календарен ден за 8 /осем/ часа.

 (3) Такса за ползване на оборудване на електро велосипед  - 2 лв. на час, като се ползва не повече от 3 астрономически часа.

 (4) Такса за извършване на транспорт с товарен автомобил 4 т. в рамките на гр.Вършец – 30 лв.

 (5) Такса за използване на арката от ритуалната зала извън сградата – 50 лв.

 

 Чл.64. Такса за копирни услуги извършвани от деловодството на община Вършец:

 1. На една страница формат А4 едностранно – 0,20 лв.

 2. На една страница формат А4 двустранно – 0,40 лв.

 3. На една страница формат А3 едностранно – 0,50 лв.

 4. На една страница формат А3 двустранно – 1,00 лв.

 

  Чл. 65. Такса за ползване на спортна зала „Вършец“:

  1. (изменена и допълнена с Решение № 192 от Протокол № 21/16.02.2021 г.  на Общински съвет – Вършец) За провеждане на спортно-тренировъчен процес на лицензирани спортни клубове в български спортни федерации – 35 лв. за 1 /един/ астрономически час.

  2. За други мероприятия /изложения, концерти и др./ - 1000 лв. за един календарен ден.  

  3. За спортни мероприятия до 4 /четири/ часа – 400 лв.

  4. За спортни мероприятия до 8 /осем/ часа – 800 лв.

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл.66. При неспазване на разпоредбите на тази Наредба, се налагат глоби и имуществени санкции по реда на глава четвърта „Административно наказателни разпоредби” от Закона за местните данъци и такси.

 Чл.67. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

 Чл.68. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 Чл.69. Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите, върху данъците, таксите и други подобни вземания по реда на Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

 Чл.70. Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  § 1. Тази наредба е приета на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с Решение № 126 по Протокол № 9/30.06.2020 г. на Общинския съвет - Вършец, и влиза в сила от датата на приемане на решението.

        § 2. Наредбата отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/, приета с Решение №87 по Протокол №10/29.03.2012 г. изменена и допълнена с Решение №100 по Протокол №14/ 08.06.2012 г.; допълнена с Решение №136 по Протокол №16/ 31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение №277 по Протокол №28/ 19.04.2013 г.и изменена; допълнена с Решение №437 по Протокол №42/ 05.03.2014 г.; изменена с Решение №501 по Протокол №47/10.07.2014г, изменена и допълнена с Решение №631 по Протокол №60/02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение №227 по Протокол №10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/25.05.2017 г., изменена с Решение № 489 от Протокол № 36/24.11.2017 г., изменена с Решение №594 от Протокол №44/25.06.2018г.  и изменена с Решение № 680 по Протокол № 51/31.01.2019г.на Общински съвет - Вършец.

  § 3. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

  § 4. Другите общински такси, определени със закони се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет на Република България.

  § 5. (1) Община Вършец предоставя комплексни административни услуги на граждани, еднолични търговци и юридически лица.

  (2) Срокът за изпълнението на комплексна административна услуга се определя, както следва:

   1. Когато изпълнението на комплексната административна услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времето за изпълнение на всяка услуга;

   2. Когато изпълнението на комплексната административна услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най-дълъг срок на изпълнение.

  (3) Цената на комплексната административна услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

КАЛКУЛАЦИЯ НА ТАКСИТЕ  ЗА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

  

1

Материали за ковчег

 42 лв.

2

Материали за кръста

 5 лв.

3

Труд и соц. осигуровки

 9,6 лв.

4

Ел. енергия

 1,8 лв.

5

Други материали и техн. отпадък

 1,8 лв.

 

ОБЩО

 60 ЛВ.

 

Забележка:в  каклулацията не са включени разходите за работно облекло, трудова медицина, социално-битови разходи и доставка на материали.

КАЛКУЛАЦИЯ – ИЗКОП НА ГРОБ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ

 

1

Фонд раб заплата и соц.осигуровки

                      48,20

2

Други ( инструменти, ботуши)

                        1,80

 

ОБЩО

                      50,00

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, се заплащат следните такси:

 

№ по ред

Наименование

 

Мярка

 

Такса(лв.)

 

1

2

3

4

I.

Билки (в сурово състояние)

---------------------

---------------------

1.

Грудки, корени, коренища

---------------------

---------------------

 

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

кг

0,09

 

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг

0,07

 

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг

0,02

 

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка

кг

0,01

 

- други

кг

0,03

2.

Листа

---------------------

---------------------

 

- мечо грозде

кг

0,08

 

- боровинка червена и черна, лудо биле

кг

0,04

 

- бръшлян, чобанка

кг

0,03

 

- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

кг

0,02

 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг

0,01

 

- други

кг

0,03

3.

Стръкове

---------------------

---------------------

 

- блатно кокиче

кг

0,10

 

- горицвет, лазаркиня

кг

0,08

 

- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг

0,05

 

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

кг

0,04

 

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

кг

0,03

 

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, по дъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял

кг

0,02

 

- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг

0,01

 

- други

кг

0,03

4.

Цветове

---------------------

---------------------

 

- липа

кг

0,10

 

- божур, иглика

кг

0,05

 

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

кг

0,03

 

- акация бяла, бъз

кг

0,02

 

- вратига, глог, равнец бял

кг

0,01

 

- други

кг

0,03

5.

Плодове

---------------------

---------------------

 

- боровинка червена и черна,хвойна червена

кг

0,15

 

- хвойна сибирска

кг

0,10

 

- кисел трън, къпина, малина

кг

0,04

 

- бъз, глог, конски кестен, киселица

кг

0,02

 

- бъзак, трънка

кг

0,01

 

- други

кг

0,03

6.

Семена

---------------------

---------------------

 

- есенен минзухар

кг

0,15

 

- други

кг

0,08

7.

Пъпки

---------------------

---------------------

 

- странични борови връхчета

кг

0,15

 

- бяла бреза, черна топола

кг

0,10

 

- други

кг

0,08

8.

Кори

---------------------

---------------------

 

- мъждрян, ясен

кг

0,20

 

- зърнастец, кисел трън, леска

кг

0,10

 

- върба

кг

0,05

 

- дъб

кг

0,03

 

- бреза

кг

0,02

 

- други

кг

0,03

9.

Лишеи

---------------------

---------------------

 

- исландски

кг

0,10

10.

Водорасли

кг

0,30

II.

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата

---------------------

---------------------

1.

От защитени лечебни растения

---------------------

---------------------

 

- плодове

100 г

20,00

 

- семена

100 г

50,00

 

- резници

бр.

2,00

2.

От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

---------------------

---------------------

 

- луковици, грудки, коренища

бр.

1,00

 

- плодове

100 г

5,00

 

- семена

100 г

10,00

 

- резници

бр.

0,50

3.

От други лечебни растения

---------------------

---------------------

 

- луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните

бр.

0,10

 

- лук (всички видове), перуника (всички видове)

бр.

0,20

 

- ботурче есенно (есенна циклама)

бр.

1,00

 

- плодове

100 г

2,00

 

- семена

100 г

5,00

 

- резници

бр.

0,10

 

Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното.

 

           Председател на Общински съвет – Вършец: -----------П---------

                                                                             инж. Анатоли Димитров